Şifremi Unuttum

Program

20 Eylül 2019, Cuma
09.30-10.00 Kayıt
10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
10.30-11.30 Ülkemizde İnfektif Endokarditin Değişen Epidemiyolojsi: Yeni Risk Grupları, Etkenler

Oturum Başkanları: Firdevs AKTAŞ, Zehra GÖLBAŞI

İnfektif Endokardit Riski Yüksek Olan Hastalar: Eskiler, Yeniler [PDF]
Serpil ÖZTÜRK

İnfektif Endokardit Etkenlerinde Antimikrobiyal Direnç Sorun mu? [PDF]
Güle ÇINAR

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • Ülkemizde ve dünyada görülen damar içi ilaç kullanıcılığındaki artışın, hemodiyaliz ve hemodiyalize damar içi kateterlerlerden girme sıklığının fazlalığının ve bağışıklığı baskılanmış konak sayısındaki artışın infektif endokardit epidemiyolojisine yansımalarını,
 • Ülkemizdeki ciddi antimikrobiyal direnç sorununun infektif endokardit etkenleri açısından önemini öğrenir.
11.30-12.30 İnfektif Endokarditin Önlenmesi: Güncel Durum

Oturum Başkanları: Haldun MÜDERRİSOĞLU, Önder ERGÖNÜL

İnfektif Endokarditte Antimikrobiyal Profilaksi: Ne Kanıt Var? Ne Öneri Var? (Antimicrobial Prophylaxis in Infective Endocarditis: What is the Evidence, What is the Reccomendation?) [PDF]
Bruno HOEN

İnfektif Endokarditin Önlenmesinde Ağız ve Diş Sağlığı Açısından Öneriler [PDF]
Emine Nursen TOPÇUOĞLU

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar, 

 • İnfektif endokarditin önlenmesinde profilaktik antimikrobik kullanımı konusunda var olan güncel kanıtları ve önerileri,
 • Riskli hastalarda infektif endokarditin önlenmesinde antimikrobiyal profilaksi dışı ağız ve diş sağlığı önerilerini öğrenir.
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 İnfektif Endokarditli Hastanın İzlemi

Oturum Başkanları: Neziha YILMAZ, Sinan AYDOĞDU

İnfektif Endokardit Ekibi: Gerçek Yaşamda İşleyiş Nasıl Olmalı? [PDF]
Elif TİGEN-TÜKENMEZ

İnfektif Endokarditli Hastanın Yatarken ve Taburcu Sonrası Takibinde Kritik Konular Neler? [PDF]
Yeşim UYGUN-KIZMAZ

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İnfektif endokardit ekibinin ne şekilde kurulacağını, işleyişini, kuruluş ve işleyişindeki sorunları,
 • İnfektif endokarditli hastaların ilk başvurularında yapılacak prognostik değerlendirmenin önemini ve nasıl yapılacağını, hastaların hangi servislerde ve hangi tetkikler yapılarak izlenmesi gerektiğini ve taburcu sonrası takibini öğrenir.
14.30-16.00 İnfektif Endokarditte Cerrahi Tedavi

Oturum Başkanları: Rüçhan AKAR, Hande ARSLAN

İE’de Kapak Cerrahisi İçin En Uygun Zaman Nedir?
(What is the Right Timing for Valve Surgery in Infective Endocarditis?) [PDF]
Bruno HOEN

İE’de Kapak Cerrahisi Neden Bu Kadar Zor? [PDF]
Murat BAŞARAN

Kapak Cerrahisi Öncesi Hasta Hazırlığı ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı: Neler Önemli?[PDF] 
Murat SARGIN

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İnfektif endokarditli hastalarda kapak cerrahisinin, hangi indikasyonlarda, hangi zamanlamayla yapılmasının gerektiğini,
 • İnfektif endokarditte kapak cerrahisi yapılırken karşılaşılan teknik ve diğer zorlukları,
 • Kapak cerrahisi yapılacak infektif endokarditli hastalarda ameliyat öncesi hazırlığın nasıl yapılacağını ve cerrahi sonrası hasta bakımında önemli konuların neler olduğunu öğrenir.
16.00-16.15 Kahve Molası
16.15-18.15 İnfektif Endokarditin Histopatolojik ve Mikrobiyolojik Tanısı: Testi Yapmak Değil Doğru Yapmak Önemli

Oturum Başkanları: Selçuk KILIÇ, Fügen YÖRÜK

İnfektif Endokarditin Tanısından Histopatolojik Yöntemlerin Önemi [PDF]
Nesrin TURHAN

Kan Kültürü Alma Hataları Nasıl Saptanır, Nasıl Azaltılır? [PDF]
Ebru EVREN

İnfektif Endokarditin Tanısında Kanda ve Dokuda Moleküler Yöntemler: Ne Kadar Yararlı? [PDF]
Ceren KARAHAN

İnfektif endokarditin tanısında serolojik yöntemler? Hangisi? [PDF]
Yusuf Ziya DEMİROĞLU

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İnfektif endokarditli hastalardan kapak cerrahisi sırasında çıkarılmış kalp kapaklarının histopatolojik incelemesinde örnek alımını, hangi mikroorganizmalar için hangi boyama yöntemlerinin gerektiğini ve histopatolojik infektif endokardit ölçütlerini,
 • İnfektif endokardit nedeniyle kan kültürü alınacak hastalarda kontaminasyon, yetersiz kan alımı gibi hataların önemini ve nasıl engellenebileceğini,
 • İnfektif endokarditli hastalarda, rutin olarak ve risk faktörlerine göre yapılması gereken serolojik testleri, bu test sonuçlarının nasıl yorumlanması gerektiğini öğrenir.
 
21 Eylül 2019, Cumartesi
09.00-10.30 İnfektif Endokarditin Tanısında Görüntüleme Yöntemleri

Oturum Başkanları: Bahar PİRAT, Tuncay HAZIROLAN

İnfektif Endokarditte Vejetasyon Dışı Ekokardiyografik Bulgular [PDF]
Ayça BOYACI

İnfektif Endokarditte Tüm Vücut ve MSS Taraması: Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalı? [PDF]
Şeyda VELİOĞLU-ÖCALMAZ

Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri: Tanı ve Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesindeki Yeri? [PDF]
Hakan DEMİR

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İnfektif endokarditin tanısında, ekokardiyografik incelemede vejetasyon dışı lezyon ve görüntülerin neler olduğunu ve nasıl yorumlanması gerektiğini,
 • İnfektif endokarditli hastalarda embolik, septik odakların tanımlanmasında tüm vücut ve MSS taramalarının hangi indikasyonlarda ve ne yöntemle yapılması gerektiğini,
 • İnfektif endokarditli hastaların tanısında ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde nükleer görüntülemelerin yerini öğrenir.
10.30-10.45 Kahve Molası
10.45-12.15 İnfektif Endokarditte Antimikrobik Tedavi

Oturum Başkanları: Turan BUZGAN, Murat DİZBAY

Empirik ve Kan Kültürü Negatif Olgularda Antimikrobik Tedavi? [PDF]
Melike Hamiyet DEMİRKAYA

Sol Taraflı İnfetif Endokarditte Ardışık Oral Tedavi: Kanıt Ne? [PDF]
Yasemin TEZER-TEKÇE

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İnfektif endokarditli hastalarda empirik tedavinin neden gerektiğini, empirik tedavi seçiminde göz önünde bulundurulması gereken durumları ve hangi durumda hangi seçeneklerin kullanılabileceğini,
 • Sol taraflı endokarditlerde ardışık oral tedavi konusunda var olan güncel kanıtları, oral tedaviye geçilmesi uygun olacak hasta ölçütlerini ve tedavide kullanılabilecek antimikrobikleri öğrenir.
12.15-13.00 Tartışmalı Oturum: MRSA İnfektif Endokarditinin Tedavisi

Oturum Başkanları: Atahan ÇAĞATAY, Necla TÜLEK

Vankomisin mi? [PDF]
Denef BERZEG-DENİZ 

Daptomisin mi? [PDF]
Özlem KURT-AZAP 

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • MRSA veya KNMRS’nin etken olduğu infektif endokardit olgularında vankomisinin avantajlarını ve daptomisinin dezavantajlarını,
 • MRSA veya KNMRS’nin etken olduğu infektif endokardit olgularında daptomisinin avantajlarını ve vankomisinin dezavantajlarını öğrenir.
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.00 İnfektif Endokarditin Komplikasyonları

Oturum Başkanları: İrfan ŞENCAN, Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

İnfektif Endokardite Konjestif Kalp Yetmezliği ve Yönetimi [PDF]
Mehmet Birhan YILMAZ

İnfektif Endokarditte Nörolojik Komplikasyonlar ve Yönetimi [PDF]
Canan IŞIKAY

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İnfektif endokardit nedeniyle kalp yetmezliği gelişen hastalardaki klinik ve laboratuvar bulgularını, bu hastaların nasıl yönetilmesi gerektiğini,
 • İnfektif endokarditli hastalarda MSS’ye emboli gelişmesinin klinik görünümlerini, bu hastaların nasıl yönetilmesi gerektiğini ve bu hastalarda cerrahinin zamanlamasını öğrenir.
15.00-15.45 Konferans: Türkiye İnfektif Endokardit Tanı, Tedavi ve Önleme Uzlaşı Raporu: Neden gerekliydi?

Oturum Başkanları: Alpay AZAP, Mehmet Ali ÖZATİK

Konuşmacı: Serap ŞİMŞEK-YAVUZ [PDF]

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Türk Radyoloji Derneği, Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Türk Patoloji Federasyonu-Kardiyovasküler Patoloji Çalışma Grubu ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ortak katkılarıyla hazırlanmış olan “TÜRKİYE İNFEKTİF ENDOKARDİT TANI, TEDAVİ VE ÖNLEME UZLAŞI RAPORU-2019”un neden hazırlandığını, yer alan önerilerin özetini ve  infektif endokardit konusunda var olan güncel uluslararası rehberlerden farklılıklarını öğrenir.
15.45-16.00 Kahve Molası
16.00-17.00 Birlikte Tartışalım: Mycobacterium chimaera: Nasıl Yapmalı?

Oturum Başkanları: Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ, Osman MEMİKOĞLU

Son durum [PDF]
Şirin MENEKŞE

Kontamine Isıtıcı-Soğutucu Cihazları Ne Yapmalı?
(Tartışma)

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • Kalp cerrahisi sırasında kullanılan ısıtıcı-soğutucu cihazlardan kaynaklanmış olan küresel Mycobacterium chimaera infeksiyonu salgınındaki son durumu, bu salgın için diğer ülkelerin aldıkları önlemleri, ülkemizde yapılanları ve yapılması gerekenleri öğrenir.
17.00-18.30 Kardiyovasküler Yabancı Cisim İnfeksiyonlarında Sorunlu Konular

Oturum Başkanları: Rahmet GÜNER, Timuçin ALTIN

TAVI ve TPVI (Melody) Endokarditleri: Durum Ne? [PDF]
Yeşim AYBAR-BİLİR

CIED IE’de Sistemin Çıkarılması? Cerrahi mi? Perkütan mı? [PDF]
Dursun ARAS

Vasküler Greft İnfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisinde Yeni Ne Var? [PDF]
Ümit KERVAN

Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • Perkütan yapay kapak implantasyonları (TAVI-TPVI) sonrası gelişen infektif endokarditlerin sıklığını, diğer yapay kapak endorditlerinden etkenler, tanı ve tedavi yaklaşımları ve prognoz açısından olan farklılıklarını,
 • CIED infeksiyonu olan hastalarda sistemin çıkarılma indikasyonlarını, çıkarırken kullanılabilecek yöntemleri ve bunların avantaj ve dezavantajlarını,
 • Vasküler greft infeksiyonlarının tanı ve tedavisindeki algoritmik yaklaşımları öğrenir.