Şifremi Unuttum

Yönerge

[1] Amaç

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun amaçları, aşağıdaki bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmektir:

  • Türkiye’deki infektif endokarditler ve diğer kardiyovasküler infeksiyonların (perikardit, myokardit, damar grefti infeksiyonları gibi) epidemiyolojisi (etkenler, eğilim yaratan kardiyak durumlar dâhil), klinik özellikleri, tanısı, tedavisi ve korunma önlemleri (profilaksi gibi) konusunda var olan durumu belirleyecek verileri toplamak
  • Türkiye’de infektif endokardite eğilim yaratan kardiyak durumların azaltılabilmesi için gereken önlemleri tanımlamak, bu amaçla ilgili diğer uzmanlık dernekleriyle (kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, gibi) işbirliği yapmak
  • Hastanelerde infektif endokardit ekiplerinin kurulması, yapılanması ve çalıştırılmasıyla ilgili öneriler ve kılavuzlar oluşturmak, bu amaçla ilgili diğer uzmanlık dernekleriyle (kardiyoloji, kalp damar cerrahisi gibi) işbirliği yapmak
  • İnfektif endokarditler ve diğer kardiyovasküler infeksiyonların tanı, tedavi ve korunma önlemleriyle (profilaksi gibi) ilgili yerel kılavuzlar oluşturmak, bu amaçla ilgili diğer uzmanlık dernekleriyle (kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, nükleer tıp, radyoloji, patoloji, klinik mikrobiyoloji ve diş hekimliği gibi) işbirliği yapmak
  • Türkiye’deki infektif endokardit olgularında etken belirlenme oranlarını artıracak yöntemleri belirlemek
  • Türkiye’deki infektif endokardit olgularında mortalite oranlarını azaltacak yöntemleri belirlemek
  • İnfektif endokardit ve diğer kardiyovasküler infeksiyonlar konusunda çok merkezli çalışmalar düzenlemek
  • İnfektif endokardit ve diğer kardiyovasküler infeksiyonlarla ilgili mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları yapmak
  • İnfektif endokardit ve diğer kardiyovasküler infeksiyonlarla ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek

[2] Üyelik

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun iki tür üyesi vardır:

(a) Asil üyeler: Kayıt formunda İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nu seçerek başvuruda bulunan Dernek üyeleridir.
(b) Davetli üyeler: İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülerek yürütme kurulunca çağrılmış araştırmacılardır. Dernek üyesi olmayanlar da çağrılı üye olarak İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’na katılabilir.

[3] Yürütme Kurulu

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür. Yürütme kurulu çalışma grubunun asil üyelerinin kendi aralarından iki yıllık bir dönem için seçtiği, bu alandaki çalışmalarıyla bilinen 3 kişiden oluşur. İlk yürütme kurulu, 12 Aralık 2015 tarihinde seçilmiştir. Sonraki yürütme kurulları ilki 2017’de olmak üzere Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında seçilecektir. Yürütme kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nu, başkan ya da gerektiğinde yetki verdiği bir yürütme kurulu üyesi temsil eder. Yürütme kurulu başkanı üst üste en çok iki dönem için seçilebilir.

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun kayıtları sekreter tarafından tutulur. İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun bir karar defteri ve bir gelen ve giden evrak defterinin olması zorunludur.

Yürütme kurulu, çalışmalarını -yılda en az iki kez olmak üzere- gerekli gördüğü sıklıkta toplanarak sürdürür ve kararlarını oyçokluğuyla alır. Toplantılarda alınan kararlar, toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerince imzalanır ve en geç 10 gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yürütme kurulu toplantılarının tutanakları, İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu üyelerine gönderilir ve Derneğin süreli yayın organı olan Klimik Bülteni’nde yayımlanır.

Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan çoğuna mazeretsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer. Boşalan yürütme kurulu üyeliği için Dernek Yönetim Kurulu’nun gözetiminde yeniden seçim yapılır.

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu içinde alt çalışma grupları oluşturulabilir. İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu Başkanı, bu konudaki gerekçeli kararı Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Kurulması Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanan bir alt çalışma grubunda çalışmak isteyen asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler. Alt çalışma grubu başkanı, İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun yürütme kuruluna karşı sorumludur.

[4] Genel Kurul

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun asil ve davetli üyeleri, İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu Genel Kurulu’nu oluştururlar. İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu, 2 yılda bir kez Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında olağan genel kurul toplantısı yapar. Gerektiğinde Derneğin düzenlediği başka bilimsel toplantılara rastlatılarak da genel kurul toplantısı yapılabilir. Toplantı yeri, tarihi ve gündemi, İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu üyelerine en az dört hafta öncesinden bildirilir.

Olağan genel kurul toplantısı sırasında İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu Başkanı yıllık çalışma raporunu sunar.

Genel kurul toplantısı sırasında üyelerin eğiliminin belirlenmesini gerektiren bilimsel konularda tüm üyelerin oy hakkı vardır.

[5] Yetki ve Sorumluluklar

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu, 1. maddede belirtilen bilimsel etkinlikleri Dernek Yönetim Kurulu’nun onayını alarak gerçekleştirir. Bunun için, İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu Başkanı, düşünülen etkinliğin amaç, yöntem, mekân, organizasyon sorumluları, tasarı bütçe, desteklemesi istenecek kuruluşlar gibi ayrıntılarını yürütme kurulu kararının bir örneğiyle birlikte Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Bu öneri, Dernek Yönetim Kurulu’nun başvuruyu izleyen ilk toplantısında değerlendirilir. Dernek Yönetim Kurulu öneriyi onaylamadan önce söz konusu etkinliği biçimlendirmek üzere İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’na önerilerde bulunabilir ya da ek açıklama isteyebilir.

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu, başka dernek ya da kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla sağlar. Dernek Yönetim Kurulu, gerekirse bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve düzenlemek için İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun yürütme kurulu üyelerine, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği adına yetki verebilir.

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nca hazırlanan her türlü belge, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan ve Dernek yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirildikten sonra Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin resmi yayını niteliği kazanır ve yayımlanabilir.

[6] Destekleme ve Denetleme

Dernek Yönetim Kurulu, İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun 5. maddedeki koşullara uygun olan tüm etkinliklerini destekler ve maddi katkı sağlamaya çalışır.

Dernek Yönetim Kurulu, İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’na yönergesine uygun olarak çalışması için uyarıda bulunabilir; amaçlarını gerçekleştiremediği anlaşıldığında İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nu kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilir.

[7] Yönerge Değişikliği

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun asil üyeleri, yürütme kuruluna yönerge değişikliği önergesi verebilir. Önerge, önceden duyurulan gündemde yer alması koşuluyla genel kurul toplantısında görüşülür. Yönerge değişikliğine karar vermek için asil üyelerden en az üçte ikisinin kabul oyu gerekir.

[8] Yürürlük

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun yönergesi, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer ve Derneğin süreli yayın organı olan Klimik Bülteni’nde yayımlanır. Yönerge değişikliği için de aynı yol izlenir.