Şifremi Unuttum

Etik Kurul Yönergesi

MADDE 1 – Bu yönerge, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Tüzüğünün 22. maddesine dayanılarak Genel Kurul’da seçilen, Etik Kurulu’nun görevlerini ve çalışmalarını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Bu kurul Dernek Tüzüğünün 22. maddesinde tanımlanmış olan aşağıdaki görevlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır;

2.1) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji mensupları arasında etik farkındalık yaratmak üzere eğitimler yapmak, eğitim gereçleri hazırlamak, meslek onurunun korunması için çalışmalar yapmak, bu konuda her türlü önlemi almak ve öneriler getirmek,

2.2) Dernek Yönetim Kurulu’nca iletilen şikayetleri ve dosyaları, Dernek Tüzüğü ve ilgili yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirmek, dosya içeriği hakkında rapor yazmak ve yaptırım önerilerinde bulunmak,

2.3) Yönetim Kurulu’nca gönderilen dosyalar üzerinde verilen süre içinde çalışmalar yapmak ve konuyu karara bağlayarak kurul kararını içeren raporu ve dosyayı tüm içeriğiyle birlikte Yönetim Kurulu’na iade etmek,

2.4) Gerekli hallerde belli konularda ek araştırma ve soruşturma komisyonları kurulması için Yönetim Kuruluna öneri sunmaktır.

MADDE 3 – Kurulun seçilmesinden sonraki 15 gün içinde yapılacak ilk olağan toplantıda başkan ve sekreter seçimi yapılır. Kurul yılda 3 kez olağan olarak toplanır. Bunun dışında Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dosyaları incelemek üzere, dosyanın Etik Kurul’a ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde toplanarak konuyu görüşür. Geçerli mazereti olmadıkça tüm üyeler toplantılara katılmak zorundadır. Geçerli mazereti olmaksızın art arda 2 toplantıya katılmayan üyenin, kurul üyeliği düşer ve yerine yedek üye çağrılır. Toplantılar sanal ortamda da yapılabilir ve kayıt altına alınır.  Kararların alınabilmesi için toplantıya tüm üyelerin katılmış olması gerekir ve kararlar oyçokluğuyla alınabilir. Tüm üyeler görüşlerini ayrıca, e-postaya ekleyecekleri dosyalarla yazılı olarak Kurul Sekreteri’ne bildirirler.

MADDE 4 – Etik Kurulu’nun temel çalışma alanları;

4.1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği,

4.2) Dernek adına yapılan kılavuz ve uzlaşı raporlarında çıkar çatışması olup olmadığının denetlenmesi,

4.3) Hekim-hekim ve hekim-hasta ilişkileri,

4.4) Hekimlerin medyada veya sosyal medyada yaptıkları toplum sağlığını tehlikeye atan açıklamalardır.

MADDE 5 – Kurul uluslararası ve ulusal düzeyde kabul edilmiş olan ilke, yönetmelik, tüzük, genelge ve yasalar çerçevesinde çalışır.

MADDE 6 – KLİMİK üyesi olup, etik ihlal yaptığı düşünülen üyelerle ilgili olarak, KLİMİK üyeleri, dernek yönetim kuruluna soruşturma açılması için başvuruda bulunabilir. Yönetim Kurulu konuyu bir ay içinde inceleyip, soruşturma açılmasını gerekli görürse ilgili evraklarla birlikte konuyu Etik Kurulu’na sevk eder.  Etik Kurulu, tüm evrakları değerlendikten sonra gerekirse soruşturulan üye ile doğrudan görüşme de yapabilir ya da bu konuda uzman görüşü alabilir. Kurul üç ay içinde soruşturmasını tamamlayarak kararını verir.

MADDE 7 – Etik Kurulu, soruşturma açılmış olan üyenin eyleminin etik kurallara uymadığı doğrultusunda bir karara varırsa, aşağıdaki müeyyidelerden birisinin uygulanması yönündeki tavsiye kararını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Hangi müeyyidenin uygulanacağı konusundaki son karar Yönetim Kurulu’na aittir.

7.1) Üyenin yazılı olarak soruşturma sonucu ile birlikte uyarılması,

7.2) Çalışma gruplarından birinde yer alıyorsa, bu gruptaki çalışmalarının 2 yıl askıya alınması,

7.3) Derneğin düzenlediği etkinliklere 2 yıl boyunca çağrılmaması,

7.4) Dernek üyeliğinin 2 yıl boyunca askıya alınması,

7.5) Dernek üyeliğinden çıkarılmasıdır.

MADDE 8 – Bu yönerge 21 Eylül 2023 tarihli Dernek Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.