Şifremi Unuttum

Çalışma Grupları Yönergesi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Çalışma Grupları Yönergesi

Madde 1. Amaç:

Bu yönergenin amacı Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği bünyesinde kurulan Çalışma Gruplarının kuruluş, işleyiş, etkinlik ve sonlandırma esaslarını düzenlemektir.

Madde 2. Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu yönergede adı geçen:

 1. KLİMİK Derneği: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’ni,
 2. Yönetim Kurulu:Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu’nu,
 3. Çalışma Grubu (ÇG):KLİMİK Derneği bünyesinde ve derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığının farklı alanlarında araştırmalar yapmak, bilgi-görüş üretmek ve yaymak üzere en az 7 (yedi) KLİMİK Derneği üyesi tarafından kurulan grupları,
 4. Genel Kurul: Çalışma grubuna kayıtlı üyelerin katılımıyla yapılan toplantı ve oylamaları,
 5. Yürütme Kurulu: Çalışma Grubuna kayıtlı üyeler tarafından seçimle belirlenen 7 kişilik yürütme ve karar organını,
 6. Yönerge: Çalışma Gruplarının kuruluş, çalışma, değerlendirme ve sonlandırma esaslarını belirleyen “KLİMİK Derneği Çalışma Grupları Yönergesi” başlıklı yazılı belgeyi,
 7. Etkinlik: Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen her tür araştırma, proje, eğitim etkinliği, bilimsel toplantı, yayın, v.b gibi madde 3’de sayılan sorumluluklara yönelik tüm faaliyetleri,
 8. Dönem: ÇG’nun kuruluşunun KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra ilk genel kurula kadar geçen süre ya da yapılan genel kuruldan bir sonraki genel kurula kadar geçen süre (2 yıl)
 9. Bütçe: Her yıl KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu tarafından çalışma gruplarına ayrılan finansal kaynağı ve harcamaları,

Madde 3. Dayanak

Bu yönerge KLİMİK Derneği Tüzüğü’nün 5.2. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Madde 4. Çalışma Gruplarının hedef ve sorumlulukları

 1. Çalışma Gruplarının temel hedefi madde 2.3’de belirtildiği gibi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığının farklı alanlarında araştırmalar yapmak, bilgi-görüş üretmek ve yaymaktır.
 2. Çalışma Gruplarının sorumlulukları:
  1. Yönergede belirtilen çalışma usul ve kurallarına uygun çalışmak ve tüm yükümlülükleri yerine getirmek,
  2. Çalışma usul ve kurallarına uygun çalışma koşullarının sağlanması amacıyla kendine ait bir yönerge hazırlamak ve bunu KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak
  3. Çalışma grubu etkinliklerine yönelik plan yapmak, planlanan etkinlikleri Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak, KLİMİK Kongrelerinin düzenlenmesine katkı sunmak
  4. Dönem etkinlik raporlarını zamanında Yönetim Kurulu’na sunmak,
  5. KLİMİK Derneği web sayfasındaki çalışma grubu ile ilgili bölümün oluşumuna katkı sağlamak,
  6. Çalışma konularında bilimsel araştırmalar planlamak ve yürütmek, projeler hazırlamak, simpozyum,  çalıştay, kurs, atölye çalışmaları ve okul v.b gibi eğitsel etkinlikler düzenlemek veya katkı sunmak, eğitim materyalleri ve laboratuvar protokolleri hazırlamak, halka yönelik bilgilendirme yazıları hazırlamak, toplantılar yapmak,
  7. Elde ettiği verileri, yaptığı bilimsel çalışmaları KLİMİK Derneği üyeleri ile kongrelerde, toplantılarda, KLİMİK Bülteni ve web sayfasında paylaşmak,ulusal/uluslararası toplantılarda sunmak, dergilerde veya kitaplarda yayınlamak,
  8. Yönetim Kurulu’nun isteği doğrultusunda ulusal ve uluslararası toplantılarda KLİMİK Derneği’ni temsil etmek,Yapılacak tüm etkinliklerde ve yayınlarda resmi çalışma grubu adını (“KLİMİK Derneği …..Çalışma Grubu” şeklinde) belirtmek,
  9. ÇG yönergesine uygun olarak ve KLİMİK Derneği Yönetim Kurulundan yetki aldıktan sonra bilimsel ve endüstriyel projelere danışmanlık yapmak, katkı sunmak ve/veya yürütmek (bu yetkilendirme ÇG’nun Yürütme Kurulu’nun başvurusu ve KLİMİK Derneği Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir),
  10. Alanında bağımsız faaliyet gösteren çalışma grupları, bilim insanları ve bilimsel dernekler ile işbirliği yapmak,
  11. ÇG alanıyla ilgili Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmak, bilgilendirme notları ve görüş oluşturmak ve KLİMİK Derneği adına Sağlık Bakanlığı’na ve diğer kuruluşlara görüş oluşturmak ve danışmanlık vermek,

Madde 5. Çalışma Grubunun Kurulması

 1. Çalışma Grubu, KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’nun veya üyelerin teklifi üzerine KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.
 2. Bir Çalışma Grubu kurmak için “Çalışma Grubu Öneri Formu” doldurulur, Çalışma Grubunun Çalışma usul ve kurallarının belirtildiği “Çalışma Grubu Yönergesi” hazırlanır ve KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.
 3. ÇG başvurusunda en az 7 (yedi) kişilik bir kurucular listesi yer almalıdır. Bu listede yer alan kişilerden biri “Kurucu Başkan” bir diğer kişi ise “Kurucu Sekreter” olarak belirlenmiş olmalıdır.
 4. KLİMİK Derneği Çalışma grubu olarak faaliyet gösteren ve faaliyeti ile ilgili alanda uluslararası temsiliyet hakkı kazanan ÇG’larının ulusal işlevi sürdürebilmesi için 5.3 maddesindeki ÇG’nun kurulması ve yürütme kurulu yapısı ihtiyaca göre düzenlenebilir.
 5. Çalışma Grubu kurma önerisi Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Bu süreç, olağanüstü durumlar dışında, başvuruyu izleyen en geç ikinci yönetim kurulu toplantısında ele alınarak karara bağlanır ve Kurucu Başkan’a yazılı olarak bildirilir.
 6. Kararın olumlu olması durumunda kararın bildirimini izleyen çalışma grubunun ilk genel kurul toplantısında yürütme kurulu seçilir. Bu seçim yapılana kadar Kurucu Başkan ve Kurucu Sekreter görevlerini geçici olarak sürdürür.
 7. Genel Kurul’un nasıl yapılacağı madde 7’de tanımlanmıştır.

Madde 6. Üyelikler

 1. Çalışma Grubu’na üyelik süreci ÇG’na üyelik için başvuru ile başlar.
 2. Çalışma grupları KLİMİK Derneği üyelerine ve çağrılı kişilere açıktır.
 3. Çalışma grubunun faaliyeti kapsamında, KLİMİK Derneği üyesi olmayan ve farklı bilim dallarındaki uzmanlıklarına ihtiyaç duyulan kişi/kişiler uzmanlık alanlarından üye/üyeler olarak ÇG’na dahil edilebilir. Bu durumda çalışma grubu başkanınca yönetim kuruluna, davet edilen bu kişi/kişiler hakkında bildirimde bulunulması gereklidir. Ayrıca KLİMİK Derneği üyesi olmayanlar da çalışma grubunun faaliyetlerini ilgilendiren bir alanda çalışıyor olması koşulu ile ÇG’nun ve ayrıca ÇG Yürütme Kurulu’nun üyesi olabilirler ancak dernek üyesi olmayanlar ÇG Başkanı ve kurucu üye olamazlar.
 4. Çalışma Grubu kurulduktan sonra ÇG’na katılmak için üyeler “Çalışma Grubu Üyelik Formu” doldurur ve Çalışma Grubu Başkanına gönderir.
 5. Üyelik önerisi ÇG yönergesine göre Çalışma Grubu Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve KLİMİK Derneği Yönetim Kuruluna sunulur.
 6. Kişiler aynı anda en çok üç çalışma grubuna üye olabilirler.
 7. KLİMİK Derneği üyeliği sona eren kişilerin çalışma grubu üyelikleri (kendilerinin istemesi durumunda) sona erer.
 8. Kurucu üyeler, Çalışma grubunun tasfiyesi, ölüm, Dernek üyeliğinden ayrılma veya çıkarılma veya çalışma grubundan ayrılma isteği gibi bir neden oluşmadıkça çalışma grubunda yer alırlar.  Ancak kurucu ya da seçilmiş başkan en fazlaikidönem üst üsteaynı görevi sürdürebilirler.
 9. KLİMİK Derneği üyeleri aynı anda sadece bir çalışma grubunun yürütme kurulunda görev alabilir.
 10. Uzmanlık alanımızda faaliyet gösteren başka bir derneğin aynı konuyla ilgili çalışmalar yapan bir çalışma grubunun yürütme kurulu üyesi olan kişi KLİMİK Derneği’nin çalışma grubunda yürütme kurulu üyesi olamaz. KLİMİK Derneği ÇG yürütme kurulu üyesi iken uzmanlık alanımızda faaliyet gösteren başka bir derneğin aynı konuda çalışmalar yapan çalışma grubu yürütme kurulu üyesi olan kişinin ÇG üyeliği otomatik olarak düşer.
 11. Bir üyenin ayrılması veya üyeliğinin sona ermesi nedeniyle toplam üye sayısı 7 (yedi)’nin altına düşen çalışma gruplarının etkinlikleri eksik üye tamamlanıncaya kadar askıya alınır.
 12. Çalışma Grubu aktif üye listesini güncel tutmaktan ve Yönetim Kurulu’na bildirmekten sorumludur.

Madde 7. Çalışma Grupları Genel Kurulu

 1. Çalışma grupları, kayıtlı tüm üyelerden oluşan genel kurul ve üyelerin seçtiği yürütme kurulundan oluşur.
 2. Genel kurul 2 (iki) yılda bir tercihen KLİMİK Kongresi sırasında toplanır. Toplantının düzenleme sorumluluğu ÇG yürütme kuruluna aittir.
 3. Genel kurul yapılabilmesi için yürütme kurulunun asil (n=7) ve yedek (n=2) üyelerinin en az 2 katı kadar oy kullanma hakkı olan (diğer bir deyişle on sekiz) üyenin çalışma grubuna kayıtlı olması gerekir. Genel Kurul’un başlayabilmesi için 10 (on) üye yeterlidir.
 4. Genel Kurul toplantı sürecinin iş akışı;
  1. Yürütme Kurulu toplantı tarihinden (Genel Kurul toplantısı) en geç 1 (bir) ay önce güncel üye listesini, Etkinlik Raporunu (son döneme ait) ve Genel kurul toplantı tarihi ve yeri bilgisini KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na iletir.  Genel Kurul seçimlerinde söz konusu listeden dernek üyelik borcu bulunmayanlar esas alınır.
  2. Toplantı tarihi ve yeri genel kurul üyelerine e-posta mesajı ile ve ayrıca KLİMİK Derneği ve Kongre web sayfaları aracılığı ile duyurulur. Tüm duyuruları yapma sorumluluğu KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na aittir.
  3. Genel Kurul toplantısının işleyişi için; Yürütme Kurulu dışından Divan Başkanı seçimi, Yürütme Kurulu sekreteri tarafından etkinlik raporunun ve bir sonraki döneme ilişkin etkinlik önerilerinin sunumu yapılır.
  4. Yürütme Kurulu seçiminde asil (7 kişi) ve yedek üyeleri (2 kişi) için adaylar belirlenir ve kurul seçimi kapalı oylama, açık sayım yöntemi ile yapılır.
  5. Her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır.
  6. Oy sayıları en yüksekten aza doğru sıralanır. Listedeki ilk 7 kişi Yürütme Kurulu asil üyelerini, sonraki iki kişi ise yedekleri oluşturur.
  7. Divan Başkanı oy pusulalarını, seçim bilgilerini ve seçilen kişilerin isimlerini bir tutanağa (Genel Kurul Tutanağı) işler ve imzaladıktan sonra KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na teslim eder.

Madde 8. Çalışma Gruplarının İşleyişi

 1. Çalışma Grupları KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışırlar.
 2. Çalışma Grupları, kuruluşları onaylandıktan ya da genel kurullarını yaptıktan sonraki 1 ay içerisinde:
 3. ÇG Yürütme kurulundaki görev dağılımını KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na beyan eder.
  1. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu ilk kuruluş aşamasında grubun amaçları, hedefleri, işleyiş ve görevlerini içeren “Çalışma Grubu Yönergesi” ve “Dönem İçi Çalışma Planı”nı, genel kurul sonrası ise “Dönem İçi Çalışm aPlanı”nı hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunar.
  2. KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu iletimi izleyen ilk toplantıda yönerge ve planı Dernek misyonu, KLİMİK Derneği Çalışma Grupları Yönergesi, Dernek yıllık etkinlik planı, bütçe olanakları, vb unsurları gözeterek inceler ve karara bağlar. Bu toplantıya gerek duyulursa çalışma grubunu temsilen başkan veya yetkilendirilen diğer bir yürütme kurulu üyesi davet edilebilir.
  3. Çalışma Grubu Yönergesi ve “Dönem İçi Çalışma Planı”, Dernek Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlük kazanır.
  4. Dönem içinde çalışma planında yapılacak değişiklikler yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunulur ve onaylandıktan sonra işlerlik kazanır.
 1. Çalışma Grubu, planlanan tüm faaliyetleri (kurs, sempozyum, çalıştay, seminer, basılı materyal hazırlanması, bilimsel etkinliklere katılım vb.) “Dönem İçi Çalışma Planı”nında KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na bildirir. Faaliyet sonlandığında da bir ay içerisinde (katılımcılar, program, gelir ve giderlerini içeren) bir rapor  oluştururlar.
 2. Yürütme Kurulu her dönem sonunda Etkinlik Raporu hazırlayarak KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na sunar.
 3. Çalışma Grubu’nun kendi yönergesinde tanımlanan tüm gereklilikleri yerine getiren Çalışma Gruplarına Dernek bütçesinin uygun olması durumunda, KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu tarafından her yıl gereksinimleri doğrultusunda belirli bir miktar bütçe ayrılır. Performansları asgari gereklilikleri aşmış ve “Dönem İçi Çalışma Planı”nda yer alan etkinliklerin gerçekleşmesi için geliri kısıtlı olan çalışma gruplarına, performansları doğrultusunda ek bütçe olanakları sağlanabilir.
 4. Çalışma Grupları kendi düzenledikleri toplantılardan ve etkinliklerden artı gelir yarattığı takdirde bu fazla gelir Dernek saymanlığı tarafından kayıt altına alınıp %20’si dernekte kalmak üzere ayrıldıktan sonra ÇG yürütme kurulunun teklifi ve KLİMİK Yönetim Kurulu’nun onayı ile planlanan etkinliklerde kullanılması için ÇG’nun kullanımına tahsis edilir.
 5. Çalışma Gruplarının düzenlediği bilimsel etkinliklerden oluşan gelir ve giderlerin muhasebesi Dernek saymanlığı tarafından yürütülür. Ancak ön muhasebe işlemlerinin yapılması için Dernek yönetim kurulu tarafından bir çalışma grubu üyesi yetkilendirilebilir.
 6. Çalışma gruplarına ayrılan bütçelerin yönetimi KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na aittir.  Çalışma Grubu Yürütme Kurulu mevcut bütçelerini yönergenin 4. maddesinde tanımlanan hedef ve sorumluluklar doğrultusunda kullanabilir. Yürütme Kurulunun yazılı kullanma talebi ve gerekçesi KLİMİK Derneği Yönetim Kurulunda incelenerek karara bağlanır. KLİMİK Derneği tarafından gerek duyulan harcamaların belgelendirilmesi, rapor yazılması vb. isteklerin karşılanması zorunludur.
 7. Çalışma gruplarının etkinliği ve verimliliği “Etkinlik Raporu” verileri, etkinliklerden elde edilen geri bildirimler ve gerçekleştirilen işlerin etkisi gibi parametreler yönünden Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Madde 9. KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları

 1. Yeni bir çalışma grubu kurulması önerisini KLİMİK Derneği’nin misyonu, tüzüğü ve hedefleri doğrultusunda inceler ve karara bağlar.
 2. Çalışma Grubu yönergesini ve yürütme kurulu tarafından hazırlanmış “Dönem İçi Çalışma Planı”nı onaylar
 3. Çalışma gruplarının etkinlik, verimlilik, bütçe ve hesap hareketlerini dernek tüzüğü, dernek çalışma grupları yönergesi ve ÇG’nun kendi yönergesi ile “Dönem İçi Çalışma Planı”na göre izler ve yıllık olarak istendiğinde Yürütme Kurulu’na bilgi verir.
 4. Çalışma grubu için Web sayfası hizmetleri, Genel kurul duyurularının e-posta ve web sayfası aracılığıyla yapılmasını sağlar.
 5. Gerektiği durumlarda sekreterlik destek verir.
 6. ÇG yürütme kurulunun dönem içinde yapacağı yürütme kurulu toplantıları için yer ve yürütme kurulu üyelerinin bu toplantılara katılımının sağlanması için finansal destek sağlar.
 7. Çalışma gruplarından gelen önerileri değerlendirerek Derneğin yıllık etkinlik planlarını yapar, söz konusu etkinlikleri düzenlemeye katkı verir
 8. Kongre için konu ve konuşmacı görüş ve önerileri alır
 9. Çalışma gruplarının etkinlikleri için finansal destek sağlar. Bu destek aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir:
  1. Her yıl bütçeden pay ayırır.
  2. Etkinliklerin düzenlenmesi için sponsor desteği alınması konusunda çalışma grubuna yardımcı olur.
 10. Çok merkezli çalışmaların/projelerin hazırlanması/planlanmasına lojistik ve eğitsel destek sağlar.

Madde 10. Çalışma Gruplarının Değerlendirilmesi ve Sonlandırılması

 1. Çalışma Grubu Başkanı ve sekreteri ÇG’nun bir dönem içindeki faaliyetlerini Etkinlik Raporu hazırlayarak ÇG genel kurulundan 1 ay önce KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’na sunar.
 2. Çalışma gruplarının faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından ÇG genel kurulu öncesinde değerlendirilir. Yönetim Kurulu bu amaçla bir değerlendirme kurulu oluşturabilir.
 3. Değerlendirmede; Çalışma grubunun etkinliğini  ÇG etkinlik kriterlerine (Ek-1. Tablo) göre niteliksel olarak değerlendirilir.  Etkinliklerden en az 100 puan alınması durumunda ÇG başarılı olarak değerlendirilir.
 4. KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu, etkinliklerini yeterli bulmadığı ve/veya çalışma usul ve esaslarına uygun olmayan eylemlere ilişkin kanıtların var olması durumunda çalışma grubunu kapatma yönünde karar alabilir. Bu karar ÇG genel kurulu öncesi ÇG yürütme kuruluna bildirilir.
 5. Yönetmeliğe ve etik ilkelere uyum konusundaki sorunların KLİMİK Derneği Etik Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından tespiti ve Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısından sonra, geçerli bir mazeret sunmaksızın benzer işleyişe devam eden Çalışma Grupları ikinci bir uyarıdan sonra Dernek Yönetim Kurulu tarafından feshedilebilir.
 6. Çalışma grubu Genel Kurulunun oy çokluğu ile kendini kapatma (fesih) yönünde karar alabilir.
 7. İki dönem içinde üye sayısı koşulunu yerine getiremediğinden genel kurul toplantısı yapamayan çalışma gruplarının KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu tarafından kapatılması yönünde karar alınabilir.

Madde 11. Yürürlük

Bu yönerge, KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer ve KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür

Geçici Madde 1. Var olan Çalışma Grupları bu yönergenin Yönetim Kurulu tarafından kabulünü izleyen 1 ay içinde üye listelerini, hazırlamış oldukları kendi yönergelerini ve “Dönem İçi Çalışma Planı”nı Yönetim Kuruluna gönderirler. Bu gönderimi yapmayan çalışma grubunun faaliyeti bu gönderimler tamamlanana kadar Yönetim Kurulu tarafından askıya alınır.

Geçici Madde 2. Halen faaliyetlerine devam etmekte olan ÇG bu yönergede yer alan yürütme kurulunun işleyişe dair maddelere uyacak düzenlemeleri ilk olağan genel kurulda yerine getirebilirler.

 

 

 

Ek 1: Çalışma grubu Etkinlik Değerlendirme Kriteri ve puanlaması

Etkinlik Puan
Bir dönem içerisinde bir ulusal ya da uluslararası  kurs/çalıştay/simpozyum/düzenlemek (yapılacak etkinliğin ana düzenleyicisi olmak koşulu ile) Uluslararası: 50 puan (Kurs/Çalıştay/Simpozyum)

Ulusal: 30 puan

(Kurs/Çalıştay/Simpozyum)

KLİMİK Derneği Aylık Bilimsel toplantılarından birini düzenlemek 10 puan
KLİMİK Derneği veya başka bir uzmanlık alanının uzmanlık derneği (Türk Tabipleri Birliği – TTB tarafından uzmanlık derneği olarak kabul edilmiş olma koşulunu taşıyan) tarafından düzenlenen Ulusal Kongre ya da ulusal toplantıda ÇG adına bir oturum düzenlemek (uydu simpozyumu dahil) 20 puan
Uluslararası kongrelerde (ECCMID vb) yer almak · Oturum düzenlemek:40 puan

· Oturumda ÇG temsilen yer almak: 20 puan

Bir dönem içerisinde ÇG üyelerinin yer aldığı çok merkezli bir araştırma projesi başlatma (projenin ana yürütücüsü ÇG olmalıdır) · Uluslararası kuruluş (Avrupa Birliği vb.) destekli 50 puan

· TÜBİTAK destekli 40 puan

· Firma veya Üniversite BAP destekli 30 puan

· Desteksiz 20 puan

Bir dönem içerisinde ÇG üyelerinin yer aldığı çok merkezli bir  (1) araştırma projesini sonlandırma (projenin ana yürütücüsü ÇG olmalıdır) 30 puan
Bir dönem içerisinde hakemli bir dergide çalışma grubu adıyla yayınlanan bir (1) araştırma makalesi · SCI, SCI-E, Emerging-SCI vb. indekslerde yer alan 50 puan

· ULAKBİM’de yer alan 30 puan

· Diğer dergiler 20 puan

Bir dönem içerisinde hakemli bir dergide çalışma grubu adıyla yayınlanan bir (1) yazı (derleme, uzlaşı raporu, v.b) 30 puan
Bir dönem içerisinde kendi alanında bir rehber-kitap hazırlamak/hazırlanmasına katkıda bulunmak veya var olan bir rehberin gözden geçirilmesini tamamlamak · Rehber/Kitap Hazırlanması 60 puan

· Rehberin Gözden Geçirilmesi /Kitabın yeni baskısı 30 puan

İlgili diğer dernek (uzmanlık dernekleri dışında) ya da çalışma grupları ile ortak etkinlik yapmak 10 puan
Yılda en az 5 yeni üye kaydetmek 10 puan