Şifremi Unuttum

Dernek Tüzüğü

(İçişleri Bakanlığı’nın 26.07.2007 tarih ve 2388 sayılı olurları ile Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği adının başında “Türk” sözcüğünün kullanılması uygun görülmüştür)

I . BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Ad ve merkez

MADDE 1 – İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanını her yönden geliştirmek, desteklemek ve temsil etmek üzere13 Haziran 1986’da TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ adıyla bir dernek kurulmuş ve izleyen maddelerde (Dernek) kısa adıyla anılmıştır. Derneğin kısa adı “KLİMİK DERNEĞİ” dir.

Dernek merkezi İstanbul’dadır.

Faaliyet alanı

MADDE 2 – Dernek, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, temsilcilikleri ve iktisadi işletmeleriyle ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunur.

Temsilcilikler ve platformlar

MADDE 3 – Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için yurt içinde gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir. Derneğin şubesi yoktur.

Amaç ve çalışma konuları

MADDE – Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının, kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı, “İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanıyla ilişkili sağlık hizmetlerinin, bilimsel çalışmaların ve uzmanlık eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi hedefleyen etkinliklerde bulunmak” olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

4.1) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalının bütünlüğünü, çıkarlarını korumak ve kollamak ve bunun için her türlü yasal girişimde bulunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

4.2) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, bu çalışmaları desteklemek ve düzenlemek, bunları ve tüm bilimsel gelişme ve faaliyetleri üyelerine ve kamuoyuna sunmak ve duyurmak.

4.3) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini -ülke gerçeklerini temel alarak evrensel düzeyi ve standartları hedefleyerek- geliştirmek amacıyla, “İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK)”nu kurmak ve bu kurul aracılığıyla İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının kalite denetimini sağlamak, eğitim birimleri arasında koordinasyon ve standardizasyonu sağlamak, uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınavlar yapmak ve bunun koşullarını oluşturmak, uzmanlık yeterlilik belgesi vermek, sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımı özendirmek ve denetlemek.

4.4) Üyelerin bireysel ve mesleksel sorunlarını çözmede yardımcı olmak, meslek haklarını savunmak.

4.5) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalını bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

4.6) Çocukların ve yetişkinlerin infeksiyon hastalıklarından korunması için bulaşmayı önleyici önlemler almak, bu konuda sağlık kurumları ile işbirliği yapmak, sağlık personelinin eğitimine yardımcı olmak ve halkı aydınlatmak.

Çalışma biçimi

MADDE 5 – Derneğin çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir.

5.1) Konferans, seminer, sempozyum, kongre ve kurs gibi bilimsel toplantılar düzenler, burs ve maddi destek sağlar. Çok merkezli araştırmalar düzenler.

5.2)  Çalışma grupları oluşturur. Her çalışma grubu kendi yönergesinin hükümlerine göre faaliyette bulunur.

5.3) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı resmi, özel ya da tüzel kişilerle görüşmeler yapar, dernek ve vakıflarla işbirliğinde bulunur.

5.4) Elektronik ortam dahil her türlü iletişim aracını kullanarak amaçlarına uygun yayın yapar.

5.5) Benzer amaçlara yönelmiş diğer kuruluşlarla haberleşir, işbirliği yapar, bilimsel gelişmelere karşılıklı yardımcı olur.

5.6) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalı mensuplarının ya da Klimik Derneği üyelerinin mesleki haklarını ve çıkarlarını korumak için hukuksal yollara başvurur, açılan davaları takip eder.

5.7 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK) kendi yönergesi hükümlerine göre faaliyette bulunur.

5.8) Amaçların gerçekleştirilmesine ya da gelir getirmeye yönelik iktisadi işletmeler ve şirketler kurar, kurulmuş şirketlere ortak olur.

5.9) Faaliyetlerini “siyasetle uğraşmayan bilimsel bir kuruluş” olarak yürütür.

Derneğin kurucuları

MADDE 6 – Derneğin kurucu üyeleri, Enver Tali Çetin, Ömer Kasımoğlu, Ülker Öneş, Işık Yalçın, Nuran Salman, Semra Çalangu, Murat Dilmener, Emine Koçyiğit, Ünal Gürer ve Selim Badur’dur.

Dernek amblemi

MADDE 7 – Derneğin amblemi, lacivert zemin üzerinde beyaz renkli dört kutucuk içinde yine beyaz renkte çizilmiş “stetoskop”, “mikroskop”, “enjektör” ve “çubuk grafik” şekilleri ile Derneğin büyük harflerle yazılmış adı ve kısa adından oluşan üç öğeli bir kompozisyon olup aşağıda gösterilmiştir. Amblemin öğeleri, Yönetim Kurulunun onayladığı kurumsal kimlik rehberine uygun biçimlerde düzenlenebilir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

II. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik koşulları ve türleri

MADDE 8  Derneğin asıl üyeler ve onursal üyeler olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

8.1) Asıl üyeler: Asıl üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır.

8.1.1) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.

8.1.2) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ya da Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak veya bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta veya vermekte olmak.

8.1.3) Madde 4’te belirtilen amaçla ve Madde 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.5’te belirtilen çalışma konularıyla kurulmuş başka bir derneğe üye olmamak.

8.2) Onursal üyeler: Derneğe yakınlığı bilinen, Dernek amaçlarına yardımcı bulunmaya çalışan, seçilmeleri Dernek için kazanç ve şeref sayılacak kimselere, Onur Kurulu’nun olumlu görüşü üzerine Yönetim Kurulu’nca sunulan öneriyi Genel Kurul’un onamasından sonra onursal üyelik unvanı verilir. Onursal üyelerin fikirlerinden yararlanmak için Dernek toplantılarında kendilerine söz verilir. Onursal üyelikler yabancı uyruklulara da verilebilir. Onursal üyelerin oy, seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Üyelik işlemleri

MADDE 9  Madde 8.1’deki şartları haiz olan adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

9.1) Adayların kendileri üye olmak için üyelik başvuru formunu doldurup ekleriyle birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar.

9.2) Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurur. Üyelerin hak ve yetkileri bu yazı ile işlerlik kazanır.

9.3) Üyelik isteğinin reddine ilişkin Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.

Üyelikten çıkma veya çıkarılma

MADDE 10  Üyeliğin sona ermesiyle ilgili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

10.1) Üyelikten çıkma, Yönetim Kurulu’na yapılacak yazılı istifa dilekçesi ile olur.

10.2) Medeni hakları ile Dernekler Kanunu’nun belirttiği nedenlerle derneklere üye olma haklarını kaybedenler, Yönetim Kurulu kararı ile isimleri Dernek üye defterinden silinerek üyelikten çıkarılırlar.

10.3) Üç ay arayla iki kez iadeli taahhütlü mektupla yapılan uyarılara karşın, ödenmesi gereken üye ödentilerini ödemeyen üyeler, ilk mektup tarihinden sonraki altıncı ayın sonunda; değişen yazışma adresini Derneğe bildirmediği için kendisi ile iletişim kurulamayan ve ödenti borcu olan üyeler, bildirdiği adreste bulunamadığının belgelenmesinden sonraki altıncı ayın sonunda Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılır.

10.4) Aşağıda gösterilen durumlar, üyelikten çıkarma sebebidir. Bu durumlardan biri tespit edilen üyenin üyelikten çıkarılıp çıkarılmamasına Yönetim Kurulu tarafından dinlenmek üzere çağrıldıktan ve savunma olanağı verildikten sonra karar verilir. Çağrıldığı halde gelmeyenlerin gıyaplarında işlem yapılır. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde üyelikten çıkarma konusunda Onur Kurulu’ndan da görüş alabilir. Hakkında üyelikten çıkarma kararı verilen üyeye karar taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

10.4.1) Derneğin Madde 4’te belirtilen amacını gerçekleştirmesine karşı ve bu amaca yönelik Madde 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.5’te belirtilen çalışma konularına karşı güçleştirici veya engelleyici tutum, davranış ve beyanda bulunmak.

10.4.2) Dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemek.

10.4.3) Dernek tüzüğü hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak.

10.4.4) Derneğin amacını tehlikeye sokmak, Derneğin etkinlik ve saygınlığını azaltıcı davranışlarda bulunmak, Derneğe karşı düşmanca tutum takınmak, Dernek içi barış ve birliği bozmaya çalışmak, Derneği kişisel yarar ve çıkarlarına aracı kılmak, hak ve dürüstlük kurallarına aykırı davranışta bulunmak.

10.4.5) Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışta bulunmak.

10.5) Üyelik için aranılan koşulları sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği Yönetim Kurulu’nun tespit kararı üzerine kendiliğinden sona erer.

III. BÖLÜM – ORGANLAR VE GÖREVLERİ

Organlar

MADDE 11  Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

11.1) Genel Kurul

11.2) Yönetim Kurulu

11.3) Denetim Kurulu

11.4) Onur Kurulu

11.5) Etik Kurulu

Genel Kurul

MADDE 12  Genel kurul, iki yılda bir Mart ayında olağan olarak Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Dernekçe düzenlenen Ulusal Kongrelerin düzenlendiği yerde toplanarak çalışmalarına başlar.

Genel Kurul çağrı yöntemleri

MADDE 13  Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

13.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere yazılı olarak uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

13.2) Genel kurula katılacak üyeler, en az (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi yazıyla bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar.

Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, Dernekler Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenir.

13.3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

13.4) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, yeri ve gündemi yazılı olarak üyelere duyurulur.

Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

13.5) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantı ilkeleri

MADDE 14 – Genel kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

14.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

14.2) Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve iki Divan Yazmanı seçilir.

14.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

14.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem ya da uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

14.5) Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.

14.6) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 15 – Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

15.1) Dernek üye sayısının beşte biri (1/5) ‘inin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

15.2) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

15.3) Denetim Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 16 – Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir

16.1) Yasalara ve Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.

16.2) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.

16.3) Gelecek çalışma dönemi tasarı bütçesini görüşüp onaylamak.

16.4) Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Etik Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli oyla ayrı ayrı oylayarak seçmek.

16.5) Derneğin organlarını denetlemek ve haklı nedenlerle her zaman organlardaki üyeleri görevden alabilmek ve yerlerine seçim yapmak.

16.6) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.

16.7) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

16.8) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak.

16.9) Derneğe taşınmaz alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

16.10) Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunması, yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak.

16.11) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek.

16.12) Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 17 – Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

17.1) Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş dokuz (9) asıl üye ile dokuz (9) yedek üyeden oluşur.

17.2) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk hakimi, üç Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

17.3) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.

17.4) Yönetim Kurulu, seçilmesinden sonraki bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

17.5) Bir üye birbirini takip eden üç dönem Dernek Başkanı seçilemez.

17.6) Bir üye birbirini takip eden üç dönem Dernek Genel Sekreteri seçilemez

17.7) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

17.8) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı beş (5) olup kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 18 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

18.1) Yasaların hükümlerini uygulamak ve Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak.

18.2) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak.

18.3) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.

18.4) Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek.

18.5) Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak.

18.6) Temsilciliklerin açılması ya da platformların oluşturulması için karar vermek.

18.7) İktisadi işletme ve şirketlerin kurulmasına ya da kurulmuş olanlara ortak olmak için karar vermek.

18.8) Düzenlenecek bir önceki yıla ait Dernek Beyannamesi’ni her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek.

18.9) Başkanın önerisi üzerine, durumları Madde 10.2, 10.3, 10.4 ve 10.5’e uyduğu tespit edilen üyelerin üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

18.10) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak.

18.11) Genel Kurula sunulmak üzere geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak.

18.12) Genel Kurula sunulmak üzere gelecek çalışma dönemi tasarı bütçesini hazırlamak.

18.13) Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak.

İç denetim

MADDE 19 – Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılamayan çalışmaları ve uygulamaları, iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçları yetkisine giren organlar tarafından gereken kararlar alınmak suretiyle iç denetimin gerekleri yerine getirilir.

Gerekirse bağımsız denetim kuruluşlarına iç denetim yaptırılabilir.

Denetim Kurulu ile görev ve yetkileri

MADDE 20 – Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

20.1) Derneğin Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek,

20.2) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin yasalar ile Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırmak ve incelemek,

20.3) Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile toplandığında Genel Kurula sunar.

Onur Kurulu ile görev ve yetkileri

MADDE 21– Onur Kurulu, Genel Kurulda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında en az 20 yıllık uzman olan üyeler arasından gizli oyla iki yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Yılda bir kez olağan olarak toplanır ve çalışmaları sırasında kendi arasından Başkan, Başkan Vekili ve Sekreter olarak görev yapacak kişileri seçer. Gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından da olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

21.1) Yönetim Kurulu’nca iletilen meslek onuruyla ilgili konuları ele alır.

21.2) Yönetim Kurulu’nca istenen Madde 10.4’te gösterilen durumlardaki üyelerin üyelikten çıkarılmalarına ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu’na bildirir.

21.3) Derneğe yakınlığı bilinen, Dernek amaçlarına yardımcı bulunmaya çalışan, seçilmeleri Dernek için kazanç ve şeref sayılacak kimselere, onursal üyelik unvanı verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’nca istenen görüşlerini Yönetim Kurulu’na bildirir.

Etik Kurulu ile görev ve yetkileri

MADDE 22– Etik Kurulu, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında hekimlik uygulaması veya meslekle ilgili bir görevde bulunan; en az 10 yıldır kesintisiz Dernek üyeliği olan; ödenti borcu olmayan ve Dernek yetkili kurullarınca haklarında herhangi bir cezai işlem ve yaptırım uygulanmamış üyeler arasından Genel Kurulca gizli oyla iki yıl için seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Etik Kurulu, seçilmesinden sonraki bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Yılda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Etik Kurulu toplantı yeter sayısı üç (3) olup kararlar salt çoğunlukla alınır. Etik Kurulu koşullar elverdiğince hukuk danışmanı ile birlikte toplanır. Dernek Başkanı veya Yönetim Kurulu’nun kendi içinden görevlendirdiği bir üye, oy hakkı olmaksızın bu toplantılara katılarak bilgi alışverişinde bulunabilir.

Etik Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

22.1) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji mensupları arasında etik farkındalık yaratmak üzere eğitimler yapmak, eğitim gereçleri hazırlamak, meslek onurunun korunması için çalışmalar yapmak, bu konuda her türlü önlemi almak ve öneriler getirmek.

22.2) Yönetim Kurulunca iletilen şikayetleri ve dosyaları, Dernek Tüzüğü ve ilgili yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirmek, dosya içeriği hakkında rapor yazmak ve yaptırım önerilerinde bulunmak.

22.3) Yönetim Kurulunca gönderilen dosyalar üzerinde verilen süre içinde yetişecek şekilde çalışmalar yapmak ve konuyu karara bağlayarak kurul kararını içeren raporu ve dosyayı tüm içeriğiyle birlikte Yönetim Kurulu’na iade etmek.

22.4) Gerekli hallerde belli konularda ek araştırma ve soruşturma komisyonları kurulması için Yönetim Kuruluna öneri sunmak.

Kurullardan ayrılmaya ilişkin hükümler

MADDE 23 – Yönetim, Denetim, Onur ve Etik Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa bile görev süresinin bir yılı içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullardan ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

IV. BÖLÜM – TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA

Temsilcilikler

MADDE 24 – Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Platform oluşturma

MADDE 25 – Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca platformlar oluşturabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

V. BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

Hesap dönemi ve bütçe uygulaması

MADDE 26 – Derneğin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Derneğin bütçesi, iki hesap dönemi için ayrı ayrı yapılır ve gelir-gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşmaz.

Derneğin gelir kaynakları

MADDE 27 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

27.1) Üye ödentileri: Dernek asıl üyelerinin ödeyeceği Genel Kurulca onaylanmış giriş ödentisi ve yıllık ödentiler (65 yaşın üzerindeki asıl üyeler ve onursal üyeler istedikleri takdirde ödenti verirler).

27.2) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

27.3) Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler.

27.4) İktisadi işletmeler ile ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

27.5)Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Yardım ve işbirliği

MADDE 28 – Dernek, Tüzüğünde Madde 4’te belirtilen amacı ve bu amaca yönelik çalışma konularını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, sendikalardan ve meslek kuruluşlarından maddi yardım alabilir ve Genel Kurulca onaylanmak koşuluyla adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe ayni ya da nakdi katkı sağlayabilirler.

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri

MADDE 29 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, Dernekler Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar, Dernekler Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenir ve defterler mülki idare amirliğinde ya da noterde onaylattırılır.

Derneğin borçlanma biçimleri

MADDE 30 – Dernek, Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulunun kararı gereğince, amaç ve çalışma

konularının gerçekleşmesine yönelik olmak ya da mali kaynak sağlama maksadıyla, Dernek malvarlığının %50’sini aşmamak ve gelirlerine göre ödeyebilmek koşuluyla borçlanabilir.

VI. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

Taşınmaz mal edinme

MADDE31 – Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorunluluğundadır.

İktisadi işletmeler

MADDE 32 – Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

Tüzük değişikliği

MADDE 33 – Dernek Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıya katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.

Değişiklik önerileri en az (7) gün önceden Genel Kurul Üyelerine duyurulmadıkça Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

Derneğin dağılması

MADDE 34 – Dernek özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3)’ünün hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir.

Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve dağıtma bilançosu gereği çıkacak malvarlığı benzer amaçlı bir derneğe ya da vakfa devredilir.

Hüküm eksikliği

MADDE 35 – Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler

MADDE 36 – Dernek Tüzüğü hükümleri Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve gerek gördüğünde Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 – Bu Tüzük değişikliği 27 Mart 2013 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.