Şifremi Unuttum

Eğitim Hedefleri

YILLARA GÖRE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİ

 

1. YIL ASİSTANI HEDEFLERİ

B İ L G İ    H E D E F L E R İ 

1. İnfeksiyon hastalıklarında genel belirtiler ve başlıca klinik sendromlar (Nedeni bilinmeyen ateş; lenfadenopati ile seyreden infeksiyon hastalıkları; ateş ve döküntülü hastalıklar)

2. İnfeksiyon hastalıklarında tanı

3. İnfeksiyon hastalıklarında tedavi

4. Antimikrobiyal ilaçların kullanımı

5. Destek tedavisi

6. İnfeksiyon hastalıklarında korunma ve kontrol

 

B E C E R İ    H E D E F L E R İ

KLİNİK BECERİLER

 • Lomber Ponksiyon

LABORATUVAR BECERİLERİ

 • Mikrobiyoloji laboratuvarında bulunan cihaz ve laboratuvar gereçlerinin kullanımı
 • Mikrobiyolojik inceleme için hastalardan örnek alınması ve taşınması
 • Azaltma yöntemi ile ve koloni sayımı amacıyla ekim yapılması
 • Besiyeri hazırlama
 • Mikrobiyolojide kullanılan boyaların hazırlanması ve saklanması
 • Direkt mikroskobik incelemeler
 • Bakteriyolojik kültürlerin inkubasyonu, üremelerin değerlendirilmesi
 • Kültürde üreyen mikroorganizmaların tanımlanması
 • Antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması ve direnç fenotiplerinin yorumlanması

(Disk Difüzyon Yöntemi)

 • İmmünoloji-Seroloji (Direkt ve indirekt aglütinasyon testleri)
 • Tam kan incelemesi
 • Tam idrar incelemesi
 • Periferik yayma, kalın damla yapılması ve değerlendirilmesi
 • Eritrosit sedimantasyon hızının ölçülmesi ve yorumlanması

 

2. YIL ASİSTANI HEDEFLERİ

B İ L G İ   H E D E F L E R İ

A. İNFEKSİYON HASTALIKLARI TEMEL KONULARI
 • İnfeksiyon hastalıklarında patogenez
 • İnfeksiyon hastalıklarının immünolojisi
 • İnfeksiyon hastalıklarında epidemiyoloji
 • Sistem infeksiyonları
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Hepatitler
 • HIV / AIDS
 • Özel konak infeksiyonları
 • Hastane infeksiyonları
 • Seyahat infeksiyonları
 • Yoğun bakım infeksiyonları
 • İş riski olarak infeksiyonlar

 

B. İNFEKSİYON ETKENLERİ (VIRUSLAR, BAKTERİLER, FUNGUSLAR, PARAZİTLER)

(Sık karşılaşılanlar ve ülkemiz için önemli olanlar özellikle ele alınacaktır)

 

B EC E R İ    H E D E F L E R İ

(UYGULAMA BECERİLERİ)

 

KLİNİK BECERİLER

 • Karaciğer biyopsisi
 • Kemik iliği

LABORATUVAR BECERİLERİ

1.Antibiyotik testlerinin yapılması ve direnç fenotiplerinin yorumlanması

 • E-test
 • Dilüsyon yöntemi

MIC,MBC, mutant önleyici konsantrasyon

2. İmmünoloji-Seroloji

 • Flokülasyon testleri
 • Nefelometrik/Türbidometrik yöntemler
 • Fluoresan antikor testleri
 • İmmün yetmezlik panelinin değerlendirilmesi

3. CRP ve prokalsitonin ölçümü ve yorumlanması


3. YIL ASİSTANI HEDEFLERİ

R O T A S Y O N    E Ğ İ T İ M İ

(Mevcut tüzüğe göre yürütülecektir.)

 

4-5. YIL ASİSTANI HEDEFLERİ

 

B E C E R İ    H E D E F L E R İ

ENTELLEKTÜEL BECERİLER

BİLGİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(Bu bölüm 1. yıl asistanlığından itibaren eğitim sonuna kadar kademeli olarak verilecektir)

 • İnfeksiyon acillerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi
 • Uygun laboratuvar testleri ve tanı araçlarını seçebilme
 • Ayırıcı tanı yaklaşımı (olgu, konsey, mortalite  toplantıları )
 • Tedavinin gerekliliğinin değerlendirilmesi
 • Akılcı ilaç tedavisi uygulayabilme ve izleme

 

İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONSÜLTASYONLARI

(Bu bölüm 1. yıl asistanlığından itibaren eğitim sonuna kadar kademeli olarak verilecektir)

 

KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • İnfeksiyon hastalıklarını çevresi ile birlikte değerlendirme
 • Öncelikli sağlık sorunları ve risk gruplarını tanıyabilme
 • Bağışıklama

-Bağışıklama planlaması (bireysel, toplumsal)

-Temas öncesi bağışıklama

-Temas sonrası  bağışıklama

 • Salgınlarda, afetlerde ve biyoterörizmde acil eylem yönetimi
 • İnfeksiyon kontrol komitesi yönetimi
 • Antimikrobiyal kullanım politikaları geliştirme
 • Toplumda risk gruplarına uygun eğitim verebilme
 • Toplum sağlığını tehdit eden yeni ve yeniden önem kazanan infeksiyonlara yaklaşım

 

İLETİŞİM BECERİLERİ

(Bu bölüm 1. yıl asistanlığından itibaren eğitim sonuna kadar kademeli olarak verilecektir)

 • Meslek uygulaması sırasında iletişim kurabilme
 1. Klinik içi çalışmalarda
 2. Kurum içi görevleri sırasında
 3. Rotasyonlarda
 4. Konsültasyonlarda

 

BİLGİYE ERİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ

(Bu bölüm 1. yıl asistanlığından itibaren eğitim sonuna kadar kademeli olarak verilecektir.)

 • Bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlayabilme
 • Makale yazabilme

 

ETİK

Bu bölüm 1. yıl asistanlığından itibaren eğitim sonuna kadar kademeli olarak verilecektir

 

 UYGULAMA BECERİLERİ

Bulunduğu kurumda olanaklar varsa 1. yıl asistanlığından itibaren eğitim sonuna kadar aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır.

 

LABORATUVAR BECERİLERİ

  • PCR

 

KLİNİK BECERİLER

  • Biyopsi
  • Torasentez,
  • Parasentez
  • Ventilatör uygulaması