Şifremi Unuttum

Program ve Sunumlar

 

Fotoğraflar için [Tıklayınız]

21 Ekim 2017, Cumartesi

08.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Açılış
10.00-10.45 İnfektif Endokardit Epidemiyolojisi:
Ülkemizde ve Dünyada Güncel Durum
Oturum Başkanı: Birsen Mutlu
Konuşmacı: Atahan Çağatay PDF
Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İnfektif endokardit sıklığı, etkenleri ve risk faktörlerinde dünyada ve ülkemizde son yıllarda görülen değişiklikleri ve nedenlerini,
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yaş grupları, etkenler ve eğilim yaratan durumlar dahil var olan epidemiyolojik farklılıkların sebeplerini tanımlayabilir.
10.45-11.00 Kahve molası
11.00-12.30 İnfektif Endokarditin Tanısı
Oturum Başkanı: Cevdet Uğur Koçoğulları
Kan Kültürünü Ne Kadar Doğru Alıyoruz?: Gökhan Aygün PDF
Ekokardiyografik Tanıda Sorunlar: Saide Aytekin
Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri, Ne Zaman?: Memduh Dursun PDF
Nükleer Görüntüleme Yöntemleri, Ne Zaman?: Kezban Berberoğlu PDF
Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İnfektif endokardit şüphesi olan hastalarda kan kültürlerinin ne oranda ve neden uygunsuz alınmakta olduğunu; bu uygunsuzlukların nasıl giderilebileceğini; uygun zaman, sayı ve miktarda kan kültürü almanın kurallarını; kültür sonuçlarının doğru yorumlanmasını ve bu noktada laboratuvarla yakın çalışmanın önemini,
 • İnfektif endokardit tanısında hem transtorasik hem de transözofageal ekokardiyografik incelemede yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik nedenlerini, bu durumlarda ne yapılması gerektiğini; hastalığın seyrinin ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ekokardiyografinin yerini,
 • İnfektif endokarditin tanısında radyolojik yöntemlerin yerini ve hangi durumda hangi radyolojik yöntemin kullanılmasının tanı koymada yararının olacağını,
 • İnfektif endokarditin tanısında nükleer görüntüleme yöntemlerinin yerini ve hangi durumda hangi yöntemin kullanılmasının tanı koymada yararının olacağını öğrenir.
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-15.00 İnfektif Endokarditin Antibiyotik Tedavisinde Antimikrobiyal Direnç Bir Sorun mu?
Oturum Başkanı: Lütfiye Mülazımoğlu
Penisilin Direnci: Emel Yılmaz PDF
Vankomisin Direnci: Süda Tekin PDF
Daptomisin Direnci: Zeynep Memiş PDF
Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • Penisilin direncinin streptokoksik ve enterokoksik endokarditlerde önemli bir sorun olup olmadığını, izole edilmiş kökenlerde penisilin MIC değerlerinin belirlenmesinin önemini ve penisilinin hangi durumlarda kullanılması ve kullanılmaması gerektiğini,
 • Vankomisin direncinin stafilokoksik ve enterokoksik endokarditlerde önemli bir sorun olup olmadığını, izole edilmiş kökenlerde vankomisin MIC değerlerinin belirlenmesinin önemini ve vankomisinin hangi durumlarda kullanılması ve kullanılmaması gerektiğini,
 • Daptomisin direncinin streptokoksik, enterokoksik ve stafilokoksik endokarditlerde önemli bir sorun olup olmadığını, izole edilmiş kökenlerde daptomisin MIC değerlerinin belirlenmesinin önemini ve daptomisinin hangi durumlarda kullanılması ve kullanılmaması gerektiğini öğrenir.
15.00-16.00 Olgularla Tedavisi Zor İnfektif Endokardit Etkenleri
Oturum Başkanı: Levent Görenek
Fungal Endokardit: Şeyda Velioğlu-Öcalmaz PDF
Kan Kültürü Negatif Olan Endokardit: Yasemin Tezer-Tekçe PDF
Staphylococcus aureus’a Bağlı Endokardit: Zerrin Yuluğkural PDF
Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • Hangi fungusların, hangi hasta gruplarında endokardit etkeni olabileceğini, fungal endokardit tanısında kan kültürünün yetersizliklerini ve kullanılabilecek alternatif yöntemleri, antifungal tedavinin kurallarını, hangi hastalarda hayat boyu antifungal verileceğini ve cerrahi müdahalenin yerini,
 • Kan kültürü negatif endokardit olgularının ülkemizde ve dünyadaki oranlarını, bu oranların azaltılabilmesi için neler yapılabileceğini ve ülkemizde kan kültürü negatif endokarditlerde hangi antimikrobik tedavi rejimlerinin seçilebileceğini,
 • S. aureus bakteriyemisi olan hastalarda infektif endokardit ayırımının nasıl yapılacağını, bu mikroorganizmanın neden olduğu endokardit olgularında klinik özellikleri ve ülkemizde metisiline duyarlı S. aureus‘un neden olduğu endokardit olgularında antimikrobik tedavi seçeneklerini öğrenir.
16.00-16.30 Kahve molası
16.30-17.30 Olgularla Tedavisi Zor İnfektif Endokardit Durumları
Oturum Başkanı: Halit Özsüt
İmplante Edilen Kardiyak Cihazlarla İlişkili Endokardit: Yeşim Uygun-Kızmaz PDF
Yapay Kalp Kapağı Endokarditi: Ayfer Şensoy PDF
Transkateter Aort Kapak Replasmanı (TAVR) Sonrası Endokardit: Serpil Öztürk PDF
Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İmplante edilen kardiyak cihazlarla oluşan endokardit olgularında etkenleri, tanı koymayı, antimikrobik tedavi rejimlerini ve cihazın çıkartılma indikasyonlarını,
 • Yapay kalp kapağı endokarditinde etkenleri, tanı koymayı, antimikrobik tedavi rejimlerini ve operasyon indikasyonlarını,
 • TAVR ve cerrahi olarak yapay kapak operasyonu sonrasında endokardit gelişme oranlarını, TAVR sonrası endokardit için risk faktörlerini, etkenleri, morbidite, mortalite oranlarını ve tedavi yaklaşımını öğrenir.
17.30-18.30 Olgularla Özel Hasta Gruplarında İnfektif Endokardit
Oturum Başkanı: Meliha Meriç-Koç
Yaşlı Hastalarda Endokardit: Ayşegül Yeşilkaya PDF
Nozokomiyal Endokardit: Şirin Menekşe PDF
Hemodiyaliz Hastalarında Endokardit: Sibel Doğan-Kaya PDF
Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • Endokarditli hastalarda yaş ortalamasının artmasının nedenlerini, yaşlılarda tanı ve tedavi gecikmesinin önüne nasıl geçilebileceğini, antimikrobik tedavinin yan etki ve ilaç etkileşimleri bakımından nasıl yönetileceğini, yüksek mortalite oranlarının nedenlerini ve nasıl azaltılabileceğini,
 • Nozokomiyal endokarditin tanınmasındaki güçlükleri ve hangi hastalarda ve hangi klinik durumlarda nozokomiyal endokardit olasılığının akla gelmesi gerektiğini,
 • Hemodiyaliz hastalarındaki artmış infektif endokardit riskini ve bunun nedenlerini, hastalığın tanınmasındaki sorunları, bu hastalarda infektif endokarditin önlenmesi için neler yapılabileceğini öğrenir.
22 Ekim 2017, Pazar
09.00-10.00 Kalp Cerrahisinde Isıtıcı Soğutucu Cihazlarla İlişkili Mycobacterium chimaera İnfeksiyonları Küresel Salgını
Oturum Başkanı: Haluk Eraksoy
Konuşmacı: Serap Şimşek-Yavuz PDF
Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar:

 • Kalp cerrahisi ameliyatlarında kullanılan ve ülkemizdeki merkezlerin çoğunda da bulunan ısıtıcı-soğutucu cihazlardan (HCD) kaynaklanmış Mycobacterium chimaera infeksiyonları salgınının dünyadaki ve Türkiye’deki son durumunu,
 • Bu mikroorganizmaya maruz kalmış ve maruziyet sonrası infeksiyon gelişmiş hastaları ne şekilde tanıyacağını öğrenir.
10.00-10.30 Kahve molası
10.30-12.00 İnfektif Endokarditin Cerrahi Tedavisinde Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Ömer Kozan
İnfektif Endokarditte Cerrahi İndikasyonlar: Rüçhan Akar PDF
İnfektif Endokarditte Kalp Cerrahisi Çok mu Zor? Mehmet Altuğ Tuncer
İnfektif Endokardit Ekibi Bir Çözüm Olabilir mi? Nasıl?: Denef Berzeg-Deniz PDF
Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • İnfektif endokardit hastasında kapak cerrahisinin acil ve elektif olarak yapılma indikasyonlarını, indikasyon olmasına rağmen cerrahinin yapılamayacağı koşullar olup olmadığını,
 • Kalp cerrahlarının infektif endokarditli hastalarda yapılacak cerrahi girişimlerde ve sonrasında ne gibi sorunlar yaşadığını ve bu sorunların ne şekilde çözülebildiğini,
 • İnfektif endokarditli hastaların tüm tedavilerinin yönlendirilmesinde, cerrahi girişimin yapılmasının gerekliliğinin belirlenmesinde bir ekip çalışmasının yararının olup olmayacağını, bu ekibin nasıl organize edileceğini öğrenir.
12.00-13.00 Öğle yemeği
13.00-14.30 İnfektif Endokarditin Önlenmesi
Oturum Başkanı: Serpil Erol
Ağız Mikrobiyotası ve İnfektif Endokardit: Nursen Topcuoğlu PDF
Antimikrobiyal Profilaksiden Neden Vazgeçiliyor?: Fatma Yılmaz-Karadağ PDF
Başka Neler Yapılabilir?: Güle Çınar-Aydın PDF
Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • Hangi oral flora üyelerinin, hangi özellikleri nedeniyle sıklıkla infektif endokardit etkeni olduklarını,
 • Güncel rehberlerdeki infektif endokardit antimikrobiyal profilaksi indikasyonlarını ve bu indikasyonların eskiye göre neden azaltıldığını,
 • Riskli hastalarda infektif endokardit ve bakteriyemileri önlemede kullanılabilecek antimikrobiyal profilaksi dışındaki önlemleri (infeksiyon kontrol önlemleri, riskli girişimlerden kaçınma, aşılama gibi) öğrenir.
14.30-15.00 Kahve molası
15.00-16.00 Klimik İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (İEÇG) Toplantısı
16.00-18.30 Türkiye İnfektif Endokardit Uzlaşı Raporu, İEÇG Grubu Toplantısı