Şifremi Unuttum

Tarihçe

Tarihçe: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin özerk bir alt kuruluşu olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) Türkiye’de İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin niteliğini geliştirmek, eğitim birimleri arasında koordinasyon ve standardizasyonu sağlamak ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurulmuş ve çalışmalarına 21 Eylül 2002 tarihinde ilk genel kurulunun toplanması ve yönergesinin kabulü ile başlamıştır. Sırasıyla 17 Kasım 2005 ve 22 Ekim 2008 ve 24 Mart 2011 tarihlerinde yapılan seçimli genel kurullarda  yenilenen yürütme kurulu ve komisyonlarla çalışmalarına artan bir ivmeyle devam etmiştir.

Birinci dönemde (2002-2005) çekirdek müfredat hazırlanmış, kurum anketleri yapılmış ve ilk yeterlik sınavı yapılmıştır. Sınav çoktan seçmeli teorik sınav ve OSCE=NÖKS (Nesnel Örgün Klinik Sınav) yöntemiyle yapılan uygulama sınavı olmak üzere 2 aşamalı olarak 28-29 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İkinci dönemde (2005-2008) son şekli verilerek basılan asistan karnesi dağıtılarak kullanıma sokulmuş, eğitim ile ilgili olarak kurslar düzenlenmeye başlanmış, yeterlik sınavı da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü dönemde (2008-2011) de her yıl yapılan yeterlik sınavları kongre sırasında ek sınavlarla aksatılmadan yapılmış ve eğitim ile ilgili  çeşitli kurslar düzenlenmesine devam edilmiştir.Bu dönemde ulusal akreditasyon çalışması olarak ilk kez kurum ziyareti yapılarak önemli bir adım atılmıştır.

 

2002- 2011 İHKMEYK ÇALIŞMALARININ ÖZETİ

1)   Çekirdek müfredat çalışmaları başlatıldı ile bilgi ve beceri hedefleri belirlendi, kullanılacak eğitim modelleri belirlendi (2002), eğitim  modelleri kullanım anketi yapıldı (2003)

Çekirdek Müfredat ana başlıkları:

A)Bilgi hedefleri

B)Beceri hedefleri

i) Bir infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanının mutlaka yapması gereken girişimler/beceriler

1. Laboratuvar beceriler:

2.  Klinik beceriler

 1. Lomber ponksiyon
 2. Kemik iliği

ii)Bir infeksiyon hastalıkları uzmanının gerekli olanaklar sağlandığında yapılması gereken girişimler/beceriler: PCR,biyopsi,torasentez,parasentez,ventilatör uygulaması

C).Entellektüel beceriler

1.  Bilginin değerlendirilmesi

2.Koruyucu hekimlik uygulamaları

D) İletişim becerileri

E) Bilgiye erişim ve sunum becerileri

F) Etik

2)   Asistan karnesi hazırlandı basılarak  tüm eğitim kurumlarına gönderildi ve kullanıma sokuldu  (2005)

3)   Sürekli Tıp Eğitimi için öncelikli konular için süreli anketler yapıldı (2003….)

4)   Klinik Uygulamalarda Antibiyotik Duyarlılık Testleri Ve Değerlendirilmesi’’

    başlıklı kurs yapıldı (Mart 2007)

 

(Sürekli Tıp Eğitimi çalışması olarak planlanan ilk  kurs XIII. KLİMİK Kongresinin öncesi 14 Mart 2007 tarihinde ANTALYA- Belek’ de gerçekleştirildi)

 

5)   Tüm eğitim kurumlarına sorularak yan dal,rotasyon yerleri ve süreleri için genel istek doğrultusunda öneri belirlendi (2006)

6)   Eğitici gelişim kursları yapıldı.

( 2007, 2008, 2010)

 

Eğitici Gelişim Kursları: Eğiticilere yönelik gelişim kursları aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde düzenlenmiş ve bu kurslara özellikle kurumlarında bu tür bir eğitim imkanı olmayan eğiticilerin katılmasına dikkat edilmiştir.

Yer:   KLİMİK Dernek binası

 

1.Eğitici Gelişim Kursu:   14-17 Şubat 2007

2.Eğitici Gelişim Kursu:  27-29 Mart 2008

3. Eğitici Gelişim Kursu: 14-15 Mayıs 2010

Kursun ana konu başlıkları:

 • Erişkin eğitimine ve deneyime dayalı öğrenme döngüsüne uygun bir eğitim programı hazırlanması
 • Eğitim içeriğinin belirlenmesi:Bilgi, beceri , tutum olarak sınıflanması
 • Uygun eğitim yönteminin seçimi ve seçilen yöntemin etkili olarak kullanımı
 • Görsel – işitsel araçların doğru biçimde kullanımı
 • İletişim:Sözlü ve sözsüz
 • Etkili sunum
 • Ölçme ve Değerlendirme

o Sınama yöntemleri

o Sözlü ve yazılı sınavların kullanım alanları

o                  Nesnel Yapılandırılmış Sınav

o Test sorusu hazırlamanın temel ilkeleri

 

7)   Her yıl 2 aşamalı (Teorik çoktan seçmeli + 5 duraklı NÖKS) yeterlik ( Board) sınavı yapıldı

( 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010,2011 )

 

Teorik ve Uygulama sınavları:

1      28-29 Mayıs 2005:Yer:Ankara, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2      16-17 Aralık 2006 Yer:Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

3      3- 4 Kasım 2007 Yer:Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

4      11-12 Ekim 2008 Yer:Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

5      2009 teorik sınavı: 28 Mart 2008 Cumartesi saat 10.30-12.30 , 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Kervansaray- Lara, Antalya

6      21-22 Kasım 2009 Yer:Ankara, Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

7      27-28 Kasım 2010 Yer:İstanbul, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

8      22 Mart 2011  Yer:Antalya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (15. KLİMİK Kongresi)

8)   Akreditasyon ön çalışması olarak kurum değerlendirme anketleri yapıldı

(2003-2004,  2006-2007)

 

9)   itim kurumlarının ve eğiticilerin sahip olması gereken kriterler belirlendi (2003-2004,  2006-2007)

 

10)   Eğiticilere yönelik Akreditasyon çalıştayı  yapıldı (2009)

‘‘İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon Çalıştayı ’’   25 Mart  2009   Kervansaray Otel,  Lara-ANTALYA ‘da 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresii’ nin ilk günü yapıldı. Çalıştaya eğitim kurumlarında eğitici ve özellikle de yönetici (Anabilim Dalı başkanı, Klinik şefi gibi) olarak çalışanlar katıldı.

Çalıştay sırasında İHKMEYK tarafından yapılan akreditasyon ön çalışmaları (anketler, Kurum ziyareti için hazırlanan formlar) ile İHKMEYK tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Kurum ziyareti yapmaya başlamış iki derneğin Yeterlik Yürütme Kurulu ve Akreditasyon Komisyonu başkanı olan konuşmacılar tarafından yaşadıkları deneyimler aktarıldı. Genel Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulunun kurum ziyareti deneyimleri Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay, Plastik ve Rekonsriktif Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulunun kurum ziyareti deneyimleri de Prof. Dr. Figen Özgür tarafından sunuldu. Grup çalışmaları ile konu incelendi

           

11)  ‘‘Uzmanlıkta Bilgi Güncelleme’’ kursunun ilki yapıldı (2009)

Kurs 20-24 Ekim 2009 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli  Derbent/Kocaeli’nde düzenlendi . . Kurs sunumlarını içeren kitapçık dağıtıldı.

 

12)  ‘‘İnfeksiyon Hastalıkları Verilerinin Analizinda İstatistik ve Epidemiyolojik Yöntemler Kursu’’ yapıldı   (Ekim 2010)

 

Kurs 27-29 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Çeşme Eğitim ve Dinlenme Tesisi İzmir’de düzenlendi. Kurs sunumlarını içeren kitapçık dağıtıldı.

 

13) İlk Kurum Ziyareti Uludağ Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD na yapılarak Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi verildi (18 Mart 2011)                    

 

A) Kurum ziyareti hazırlık aşamasında yapılanlar:

 1. Kurum ziyaret programı ve akış şemasının hazırlandı
  1. Ziyaret edilecek kurumdan ayrıntılı dosya istendi.
  2. Ziyaret ekibi üyelerine dosya çoğaltılarak incelemeleri için dağıtıldı
  3. Türk Tabipler Birliği’ndene TTB-UDEK/UYEK üyesi bir gözlemci istendi
  4. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile görüşülerek ziyaret tarihi 12 Kasım 2011 olarak belirlendi

B) Kurum ziyareti sırasında izlenen yol:

 1. Anabilim dalının/kliniğin genel yapısı ve  eğitim faaliyetleri hakkında bilgi edinildi.
 2. Anabilim Dalı eğitim faaliyetleri ile ilgili dosyalar, kayıtlar, arşiv incelendi
 3. Birim ziyaretleri yapıldı (yatan hasta bölümü, poliklinik, asistan nöbet daları, eğitim alanları, laboratuarlar, ameliyathaneler, acil, yoğun bakım üniteleri vd.)
 4. Asistan karneleri incelendi. Asistan hekimler ile tek tek görüşüldü.
 5. Başvuru formu ve dosyasında yer alan bilgilerin yapılan incelemeler ve asistan görüşmeleri ile değerlendirilip uygunluğu saptandı
 6. Anabilim başkanı/klinik şefi ve eğitim sorumlusu ile kurumdan ayrılmadan son bir
 7. değerlendirme ile olumlu yönlerin ve saptanan eksikler, öneriler ve ziyaret sonucunun bildirildi
 8. Ziyaret raporu yazılarak TTB ye iletildi, Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi İmzaları tamamlandı

 

12 Kasım 2011 günü yapılan ‘’Kurum Ziyareti sonunda Kurum Eğitim Yeterlik Belgesi’’ almaya hak kazanan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na belgesi 18 Mart 2011 de verildi.