Şifremi Unuttum

Resertifikasyon Yönergesi

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ
EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (İHKMEYK)

RESERTİFİKASYON YÖNERGESİ

Bu yönerge Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından hazırlanmıştır.

Yeniden Belgelendirme

  1. Tanım: Klimik Derneği İHKMEYK tarafından Yeterlik Belgesi verilen İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin geçerlilik süresinin sona ermesinin ardından yenilenmesidir.
  2. Amaç: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının meslek yaşamı süresince sürekli ve güncel bilgiler ışığında teorik ve pratik bilgileri öğrenmesi, mesleki yenilik ve gelişmeleri izlemesi, bilgi ve beceri düzeyini artırıp uzmanlık alanı içerisinde tanı ve tedavi açısından bu bilgileri kullanılmasıdır.
  3. Başvuru Koşulları: 10 yıl önce Klimik Derneği İHKMEYK tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesini almış olmak gerekir.
  4. Resertifikasyon Yöntemleri:

4.1  Aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini yerine getiren adaylar İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanında tekrar sertifika sahibi olabilir.

4.1.1        İHKMEYK Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından yapılan Yeterlik Sınavının teorik bölümüne girmek ve başarılı olmak.

4.1.2        Beşinci maddede ayrıntıları belirtilen etkinliklerden on yıl için (ardışık olmayabilir) toplam en az 400 kredi almış olmak.

4.1.3        On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için 400 krediye ek olarak on yılı geçen her yıl için 40 puan ve katları (ardışık olmayabilir) almış olmak.

4.2  Resertifikasyon başvuruları her yıl Eylül ayında İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanlığına yapılır. Bu amaçla her yıl Klimik Derneği internet sayfasından duyuru yapılır.

4.3  Başvurular, İHKMEYK  Yeterlik Sınav Komisyonu  tarafından incelenir. Komisyonun hazırlayacağı rapor Yürütme Kurulunda görüşülerek koşullara uygun bulunan adayların Yeterlik Belgeleri yenilenir. Yeni belgeler başvuruyu takip eden iki ay içerisinde hak sahiplerine gönderilir.

4.4  Yenilenen belgelerin geçerlilik süresi 10 yıldır. Onuncu yılın sonunda o tarihte yürürlükte olan Resertifikasyon Yönergesi koşullarına göre aday yeniden belgelendirilmek üzere tekrar başvuru hakkına sahiptir.

  1. Etkinliklerin Kredilendirilmesi: Resertifikasyon için aşağıda belirtilen dört temel alanda kredi işlemi uygulanır. On yılda alınacak krediler bu alanların herhangi birinden ya da birkaçından olabilir.  Elde edilen kredilerin hangi alandan alındığı önem taşımaksızın yıl sonu ve 10 yıllık süreçte toplanan kredi puanları esas alınır. Bu etkinliklerin kredi puanları Tablo 1’de gösterilmiştir.

5.1 Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, simpozyum, kurs, konferans vb. bilimsel toplantılara katılmak.

5.2. Uluslararası kredilendirme kurumlarınca (IDSA, ESCMID, ASM  vb.) kredilendirilmiş uluslararası kongre, simpozyum, kurs, konferans vb. bilimsel toplantı katılımlarından sürekli tıp  eğitimi (STE) kredileri almak.

5.3. Madde 4.2’de tanımlanan toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak ya da poster ve sözlü sunumla katılmak, kongre ve toplantı düzenlemek, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelere atıflar yapılmak, editörlük yapmak, tez danışmanlığı yapmak ve her türlü eğitim etkinliğinde bulunmak.

5.4.  Yapılan bilimsel yayınlardan kredi almak.

  1. Başvuru Dosyası İçeriği: Resertifikasyon başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

a)      Başvuru dilekçesi

b)      Kısa özgeçmiş

c)      Önceki Yeterlik Belgesi örneği

d)     Eğer varsa Madde 4.1.1 ya da Madde 4.1.2’de belirtilen koşulların sağlanması

e)      İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ulusal bilimsel toplantılarda TTB tarafından verilmiş STE kredi belgeleri

f)       İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uluslararası toplantılarda uluslararası kredilendirme kurumları tarafından verilen STE kredi belgeleri

g)      Yukarıda belirtilen toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak ya da poster ve sözel bildiriyle katılanların bunu belgeleyen toplantı programı örneği

h)      Bir önceki yeterlik belgesini aldıktan sonraki dönemde yapılan tüm yayınların listesi.

Geçici Madde: Bu yönergenin geçerliliği Klimik Derneği Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra başlamaktadır. Bu yönergenin kabul edilmesiyle birlikte resertifikasyon için başvuracak adayların bu yönergenin 4.1.1. maddesini taşıması veya Madde 4.1.2 ve 4.1.3’de belirtilen puanları almış olması gerekir. Yönerge uygulamaya girinceye kadar daha önce verilen Yeterlilik Belgelerin geçerliği devam etmektedir.

 

Tablo. Etkinliklerin Kredi Puanları

Etkinlik Alanı

Etkinlik

Kredi Puanı

5.1 Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, simpozyum, kurs, konferans vb. bilimsel toplantılara katılmak TTB tarafından verilen STE kredilerinin toplamı
5.2 Uluslararası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslararası kongre, simpozyum, kurs, konferans vb. bilimsel toplantılara katılmak Bu toplantılardan alınan STE kredilerinin toplamı
5.3 a) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara konuşmacı olarak katılmak

10

b) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara oturum başkanı olarak katılmak

10

c) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda poster bildirisi sunmak

5

d) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda sözel bildiri sunmak

10

e) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda ödül almış olmak

20

f) Uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak katılmak

30

g) Uluslararası toplantılara oturum başkanı olarak katılmak

30

h) Uluslararası toplantılarda poster bildirisi sunmak

15

I) Uluslararası toplantılarda sözel bildiri sunmak

20

J) Uluslararası toplantılarda ödül almış olmak

40

Not: Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı puan alınır
5.4 SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayımlanan her araştırma makalesi için

25

SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayımlanan diğer makaleler için

15

SCI ve SCI-E dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanan her araştırma makalesi için

10

SCI ve SCI-E dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanan diğer makaleler için

5

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri için* Klimik Derneği yayın organlarında  yayımlanması durumunda +5 puan eklenir

10

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan diğer makaleler için* Klimik Derneği yayın organlarında yayımlanması durumunda +5 puan ilave eklenir

5

SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde editörlük (her yıl için)

20

SCI ve SCI-E dizini dışındaki dergilerde editörlük (her yıl için)

10

Ulusal hakemli dergilerde editörlük (her yıl için)

5

SCI ve SCI- E dizininde yer alan dergilerde yayın kurulu üyeliği

25

Ulusal hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği

10

Uluslararası kitap editörlüğü

50

Uluslararası kitap çeviri editörlüğü

25

Ulusal kitap editörlüğü

25

Uluslararası kitap ya da kitap bölümü yazarlığı

25

Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazarlığı

15

Not: Birden fazla yazarlı yayınlarda her bir yazar belirtilen puanı ayrı ayrı alır
5.5 Uluslararası akademik bir kuruluş tarafından desteklenen uluslararası bir projede yürütücü olmak

50

Ulusal akademik bir kuruluş tarafından desteklenen ulusal bir projede yürütücü olmak

25

5.6 Tez yöneticisi olmak  (her bir tez için)

20

5.7 SCI-E kapsamında yer alan bilimsel makalelere söz konusu yıl içinde yapılan her bir atıf için

5

5.8 Ulusal kongre, simpozyum, kurs vb. bilimsel etkinliğin düzenleme kurulunda yer almak

10

5.9 Uluslararası toplantı, simpozyum, kongre, kurs, seminer vb. düzenlemek

50

5.10 Çok uluslu çok merkezli çalışmalara katılmak

10