Şifremi Unuttum

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) Yönergesi

(22 Ekim 2008 tarihli İHKMEYK 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen ve 14 Mart 2013 tarihli İHKMEYK 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ve 26 Mart 2015 tarihli İHKMEYK 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda değişiklik yapılan yönerge) 

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin bilimsel olarak özerk bir alt kuruluşu olarak Türkiye’de İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin niteliğini artırmak, eğitim birimleri arasında koordinasyon ve standardizasyonu sağlamak ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanında hizmet kalitesini artırmak üzere 21 Eylül 2002’de kurulmuş kâr amacı olmayan sivil bir kuruldur.

Yeterlik Kurulu çalışmaları Dernek bütçesinden finanse edilir.

Dernek Yönetim Kurulu’ndan bir üye Yeterlik Yürütme Kurulu’nda görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanı sıra Dernek Yönetim Kurulu ve Yeterlik Kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Bu kurulun çalışma ilkeleri, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Klimik Derneği Tüzüğü ve Türk
Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik
Kurulu (UYEK) yönergeleri ile uyumludur.

1- TANIMLAR

İHKMEYK, Klimik Derneği ile eşgüdüm içerisinde, bilimsel olarak özerk çalışan; uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.
Bu yönergede yer alan:

Dernek: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’ni;

Uzmanlık: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanını;

Eğitim: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini ifade eder.

2- AMAÇLAR

Yeterlik Kurulu’nun amaçları şunlardır:

2.1- İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak.

2.2- Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması gerekenler) hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlamak.

2.3- Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresince öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için “asistan karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak.

2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir kuramsal ve uygulamalı eğitim programının oluşturulması ve araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek.

2.5- Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliklerini sınamak.

2.6- Yeterlik belgesi vermek.

2.7- Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim Programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

2.8- Ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “akreditasyon” standartlarının uluslararası düzeyde uygunluğunu sağlamak.

3- ÇALIŞMA İLKELERİ

3.1- Dernek tüzüğüne uygun olarak kurulan bir çalışma organıdır.

3.2- Derneğin bilimsel olarak özerk bir çalışma organıdır.

3.3- Harcamaları, Derneğin harcama esasları göz önüne alınarak Dernek bütçesinden karşılanır.

3.4- Dernek Genel Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu’nu Yeterlik Kurulu’nun kurulması, çalışması ve finansmanı için görevlendirir ve denetler.

3.5- Yeterlik Kurulu’nun temel çalışma alanı, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların yeterlik belgelendirmesi / yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının / birimlerinin / uzmanlık eğitimi programlarının akreditasyonunun sağlanmasıdır.

3.6- Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

3.7- Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında (belgelendirme ve akreditasyon) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

4- KURUL VE KOMİSYONLAR

İHKMEYK aşağıdaki organlardan oluşur:

a. Yeterlik Genel Kurulu

b. Yeterlik Yürütme Kurulu

c. Akreditasyon Komisyonu

d. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

e. Yeterlik Sınav Komisyonu

f. Eğitim Üst Kurulu

g. Denetleme Kurulu

4.1- Yeterlik Genel Kurulu: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında yeterliğini almış her uzman Yeterlik Genel Kurulu’nun doğal üyesidir. Yeterlik Genel Kurulu üyeliğinin geçerli olması için üyenin Dernek üyesi olması ve ödenti borcunun olmaması gereklidir.

4.1.1- Yeterlik Genel Kurulu’nun Görevleri:

4.1.1.1- Yeterlik Genel Kurulu, tercihen ulusal kongre sırasında, en az iki yılda bir kez toplanır ve Yeterlik Kurulu’nun ana karar organıdır.

4.1.1.2- Yeterlik Genel Kurulu’nun temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulu’nu ve Denetleme Kurulu’nu 2 yıllık bir dönem için seçmektir.

4.1.1.3- Dönem bitiminde Yeterlik Yürütme Kurulu Çalışma Raporu ve Yeterlik Denetleme Kurulu Raporu’nu görüşür.

4.1.1.4- Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.

4.2- Yeterlik Yürütme Kurulu: Yeterlik Genel Kurulu’nca 2 yıllık bir dönem için seçilen 8 asıl, 8 yedek üyeden oluşur. Bir üyeyi ise Dernek Yönetim Kurulu kendi arasından görevlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulu’nda Dernek Yönetim Kurulundan sadece bu üye yer alabilir. Bu kurulda görev alacak kişiler eğitim kurumlarında en az 5 yıldır aktif eğitici durumunda olmalıdırlar. Seçilebilmek için adayın seçim mahallinde bulunması gerekir. Yeterlik Yürütme Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

4.2.1- Yeterlik Yürütme Kurulu’nun Görevleri:

4.2.1.1- Yeterlik Yürütme Kurulu, Klimik Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

4.2.1.2- Yeterlik Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerini seçer.

4.2.1.3- TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulu’nu temsil etmek üzere Yeterlik Kurulu Başkanı ve bir temsilcisini görevlendirir.

4.2.1.4- Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yeterlik Yürütme Kurulu yılda en az 2 kez toplanır.

4.2.1.5- Yeterlik kurul ve komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

4.2.1.6- Yeterlik Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar, Genel Kurulu toplar ve Çalışma Raporu’nu sunar. Yeterlik kurul ve komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

4.2.1.7- Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek Yönetim Kurulu’na sunar.

4.2.1.8- Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

4.2.1.9- Yeterlik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve en az 4 ay önceden duyurur.

4.2.1.10- Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını Yeterlik Sınav Komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

4.2.1.11- Yeterlik sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

4.2.1.12- Akreditasyon Komisyonu’nun önerdiği Ziyaret Kurulu’nu değerlendirir ve Akreditasyon Komisyonu raporlarını temel alarak gönüllü eğitim kurumlarının / birimlerinin akreditasyonunu gerçekleştirir, belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları / birimleri için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kurulu’na ve TTB-UDEK-UYEK’e bilgi verir.

4.2.1.13- Yeterlik Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantısı sonrası seçilen kurul ve komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini TTB-UDEK-UYEK’e bildirir.

4.2.1.14- Yılda en az 1 defa sınav tarihlerini ve varsa kurum ziyaret programlarını TTB-UDEK-UYEK’e bildirir.

4.2.1.15- İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarını TTB-UDEK-UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.

4.2.1.16- Yeterlik Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

4.2.1.17- Yeterlik Yürütme Kurulu’nda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu esas alınır.

4.2.1.18- Yürütme Kurulu üyeleri ardı ardına 3 dönemden fazla görev alamazlar.

4.3- Akreditasyon Komisyonu: Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 10 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından Yürütme Kurulu’nca seçilen 5 üyeden oluşur. Bu üyelerin görev süresi 2 yıl olup üyeler en fazla üst üste 3 dönem (6 yıl) görev yapar.

Akreditasyon Komisyonu kendi arasında bir Başkan ve bir Raportör seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve Yürütme Kurulu yerine yeni bir üye belirler.

4.3.1- Akreditasyon Komisyonu’nun Görevleri:

4.3.1.1- Yeterlik Yürütme Kurulu ve Yeterlik Genel Kurulu tarafından onaylanmış Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitim Programı’nın tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur:

a. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davranış- ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi) olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı.

b. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu.

c. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği.

d. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı.

e. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi).

f. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı.

4.3.1.2- Ziyaret Kurulu’nu oluşturarak ve yukarıda yazılı standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirmeler yapar, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.

4.3.1.3- Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Asistan karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve Akreditasyon Raporu’nda değerlendirir.

4.3.1.4- Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda Yeterlik Sınav Komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik Yürütme Kurulu’na bilgi verir.

4.3.1.5- Eğitim kurumlarının / birimlerinin akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yeterlik Yürütme Kurulu’na yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir Akreditasyon Raporu verir.

4.4- Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu: Yeterlik Yürütme Kurulu’nun seçeceği, uzmanlık eğitimi veren bir kurum / birimde en az 5 yıldır aktif eğitici konumunda bulunan 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yılda bir üst üste en fazla 3 dönem için seçilir. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yeterlik Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir. Klimik Derneği Asistan Komisyonu temsilcisi gerektiğinde Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’na gözlemci üye olarak katılır.

4.4.1- Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’nun Görevleri:

4.4.1.1- Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek / iyileştirmek” olan Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitim Programı’nı aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunur.

a. Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler; bilgi, beceri ve tutum).

b. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi).

c. Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi).

d. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi).

4.4.1.2- Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

4.4.1.3- Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.

4.4.1.4- Asistan karneleri ve/veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.

4.4.1.5- Gerektiği takdirde Yeterlik Yürütme Kurulu’na danışarak eğitimle ilgili diğer faaliyetler için alt gruplar oluşturabilir.

4.4.1.6- Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunar.

4.4.1.7- Yeterlik Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

4.5- Yeterlik Sınav Komisyonu: Yeterlik Yürütme Kurulu’nun seçeceği, tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yıl için seçilir ve 3 dönemden fazla görev yapamazlar. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunar.

4.5.1- Yeterlik Sınav Komisyonu’nun Görevleri:

4.5.1.1- Yeterlik Sınav Komisyonu, görevlerini Yeterlik Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu ve Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.5.1.2- Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulu’ndan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

4.5.1.3- Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptar, organize eder, Sınav Jürisi’ni belirler ve gerekli malzemeyi temin eder.

4.5.1.4- Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar:

a. Sınavların İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitim Programı’nda belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak [sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri ve tutum) yönelik olmalıdır; sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır; konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır], ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek.

b. Hazırlanan yeterlik sınavlarının (yazılı / çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları vb.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak.

c. Her bir yeterlik sınavı için ayrı olmak üzere yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir en az başarım düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek.

d. Yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirmek.

e. Yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlik Yürütme Kurulu’na iletmek.

4.5.1.5- Sözlü / uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve Yeterlik Yürütme Kurulu’na önerir.

4.5.1.6- Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

4.5.1.7- Teorik sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.

4.5.1.8- Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunar.

4.5.1.9- Yeterlik Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

4.6- Eğitim Üst Kurulu: Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde uzmanlık alanında eğitim veren her birimin anabilim dalı başkanlarından ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki eğitim birimlerindeki şeflerden, eğitim sorumlularından ve/veya eğitim görevlilerinden oluşur.

4.6.1- Eğitim Üst Kurulunun Görevleri:

4.6.1.1- Yeterlik Yürütme Kurulu’na gerektiğinde görüş verir.

4.6.1.2- Kurul ve komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanmasını sağlar.

4.6.1.3- Uygulamada doğan sorunlar hakkında geri bildirim verir ve bu sorunların çözümü için projeler önerir.

4.6.1.4- Yeterlik Yürütme Kurulu’nun gereksinimleri doğrultusunda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi sırasında toplanır.

4.7- Denetleme Kurulu: Eğitim kurumlarında 10 yıl eğitici konumunda çalışmış olan adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri 2 yıllık bir dönem için seçilirler ve art arda en çok 3 dönem görev alabilirler.Kurulun üye sayısında eksilme olduğunda seçimde belirlenen sıraya göre, eksilen sayıda yedek üye göreve çağrılır.

4.7.1- Denetleme Kurulu’nun Görevleri:

a) Yürütme Kurulu’nun ve komisyonların çalışmalarını ve raporlarını dönem sonunda denetlemek.

b) Genel Kurul’a denetleme raporu sunmak.

5- UZMANLIK ALANI VE EĞİTİMİ

5.1- Uzmanlık Alanı: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana dalını içerir.

5.2- Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana dalı için belirlenmiş olan eğitim süreleri, öngörülen rotasyonlar ve süreleri geçerlidir.

6- EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ

6.1- Genel İlkeler ve Ölçütler: Ana dal uzmanlığı eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir:

6.1.1- Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne uygun olarak alınmış uzmanlık belgesine sahip olunması.

6.1.2- Asistan Karnesi’nin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi.

6.1.3- Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu yapıldığının belgelendirilmesi.

7- YETERLİK SINAVLARI

7.1- Eğitimini Madde 6’daki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının teorik kısmına katılabilirler. Bu sınavda başarılı olanların yeterlik belgesine hak kazanabilmesi için 3 yıl içinde uygulama sınavına girmesi gerekir. Beceri ve tutuma yönelik sözlü / uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

7.2- Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri en az 4 ay önce duyurulur.

7.3- Teorik Sınav: Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlığını almış ve Madde 6’daki şartları yerine getirmiş ve Yeterlik Sınav Komisyonu’nun belirlediği koşulları yerine getiren her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.

TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kurulu’na sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü / uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

7.4- Uygulama Sınavı: Uygulamaya yönelik, adayın klinik / laboratuvar uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şeklinde yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava teorik sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Ayrıca TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

7.5- Yeterliğin Belgelendirilmesi: Yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav sonucunda ”Yeterlik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. yılın sonunda -uygulanmaya geçilmişse- “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

7.6- Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yeterlik sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaya davet edilir (Yeniden belgelendirme süreci ve kuralları ayrı bir yönerge ile belirlenecektir).

7.7- Yeterlik belgesi olmayan ancak Üniversite ve Eğitim hastanelerinin eğitim kadrolarında 10 yıl çalışmış olanlara yeterlik belgesi verilir. Bu tarihten (26 Mart 2015) önce sertifika almış olanlar, üniversite ve eğitim hastanelerinin eğitim kadrolarında görev yapmaları durumunda  10 yıl süre ile yeniden belgelendirilir. Yönergenin kabul tarihinden (26 Mart 2015) sonra başvuranlardan yukarıdaki koşulları sağlayanlara yeterlik belgesi verilir. Bu koşulları sağlamayanlar yeterlik sınavına girer.

8- YÜRÜRLÜK

8.1- Bu yönerge 22 Ekim 2008 tarihli İHKMEYK 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

9- YÜRÜTME

9.1- Bu yönergeyi Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

10- ÖZEL DURUMLAR

10.1- Yabancı bir ülkede İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığı yeterlik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde sınava girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.