Şifremi Unuttum

Yönerge

[1] Tanımlar:

Bu yönergede geçen;

Çalışma Grubu: Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nu

Dernek: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’ni

Yürütme Kurulu: Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nun yürütme kurulunu

ifade eder.

[2] Amaç

Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nun amaçları, aşağıdaki bilimsel çalışmaları gerçekleştirmektedir:

1.Uzmanlık alanımızda görev yapmakta olan hekimlerin konu ile ilgili farkındalıklarını artırmak.

  1. Ülkemizde pratik uygulayıcı konumundaki Aile Hekimleri ile bilgi alışverişinde bulunmak,
  2. Uzmanlık alanımız ve aile hekimlerinin konuya sistematik yaklaşımlarını kolaylaştırıcı yazılı doküman ve uygulama kılavuzları oluşturmak ve web sayfası üzerinden paylaşmak,

4.Erişkin Aşı Merkezi yaklaşımlarını yaygınlaştırmak,

5.Erişkin aşılamasındaki sorunları saptamak ve çözüm önerilerinde bulunmak,

  1. Erişkin bağışıklamasındaki uygulamalarla ilişkili, uygulayıcıların pratikte karşılaştıkları sorunları saptamak, bu sorunların çözümüne yönelik görüşler oluşturmak,
  2. Konu ile ilişkili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  3. Uygulamadaki ve henüz uygulamaya girecek olan aşılarla ilişkili bilimsel veriler ışığında görüş oluşturmak,
  4. Aşıların hedefindeki hasta grupları veya etkenlerle ilgili ülkemiz için çok merkezli tarama çalışmaları planlamak, yürütmek ve yayınlamak.
  5. Başta sağlık çalışanları olmak üzere özel gruplarda aşılama önerileri geliştirmek, bu grupta yer alan kişilerin aşılanma oranlarını artıracak organizasyonları yapmak.

 [3] Üyelik

Çalışma Grubu’nun iki türlü üyesi vardır:

(a) Asil üyeler:  Çalışma Grubu’nun faaliyetlerine aktif olarak katılmak üzere yürütme kuruluna başvuran Dernek üyeleridir.

 (b) Çağrılı üyeler: Çalışma Grubu’nun çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülerek yürütme kurulunca çağrılmış araştırmacılardır. Dernek üyesi olmayanlar da çağrılı üye olarak Çalışma Grubu’na katılabilir.

[4] Yürütme Kurulu

Çalışma Grubu’nun çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür. Yürütme kurulu, Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında çalışma grubunun asil üyelerinin kendi aralarından iki yıllık bir dönem için seçtiği ve bu alandaki çalışmalarıyla bilinen beş kişiden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Çalışma Grubu’nu, başkan ya da gerektiğinde yetki verdiği bir yürütme kurulu üyesi temsil eder. Yürütme kurulu başkanı üst üste en çok üç dönem için seçilebilir.

Çalışma Grubu’nun kayıtları sekreter tarafından tutulur. Çalışma Grubu’nun bir karar defteri ve bir gelen ve giden evrak defterinin olması zorunludur.

Yürütme kurulu, çalışmalarını -yılda en az iki kez olmak üzere- gerekli gördüğü sıklıkta toplanarak sürdürür ve kararlarını oyçokluğuyla alır. Toplantılarda alınan kararlar, toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerince imzalanır ve en geç 10 gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yürütme kurulu toplantılarının tutanakları, Çalışma Grubu üyelerine gönderilir ve Derneğin internet sitesinde yayımlanır.

Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan çoğuna mazeretsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer. Boşalan yürütme kurulu üyeliği için yeniden seçim yapılır.

Çalışma Grubu içinde alt çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma Grubu Başkanı, bu konudaki gerekçeli kararı Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Kurulması Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanan bir alt çalışma grubunda çalışmak isteyen asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler. Alt çalışma grubu başkanı, Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

[5] Genel Kurul

Çalışma Grubu’nun asil ve çağrılı üyeleri, Çalışma Grubu Genel Kurulu’nu oluştururlar. Çalışma Grubu, yılda bir kez Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında olağan genel kurul toplantısı yapar. Ayrıca Çalışma Grubu asil üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusu üzerine, başvuru tarihini takip eden 60 gün içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplanabilir.  Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Çalışma Grubu üyelerine en az üç hafta öncesinden bildirilir.

Genel Kurul toplantısı sırasında Çalışma Grubu Başkanı yıllık çalışma raporunu sunar.

Genel kurul toplantısı sırasında üyelerin eğiliminin belirlenmesini gerektiren bilimsel konularda tüm üyelerin oy hakkı vardır.

[6] Yetki ve Sorumluluklar

Çalışma Grubu, 2. maddede belirtilen bilimsel etkinlikleri Dernek Yönetim Kurulu’nun onayını alarak gerçekleştirir. Bunun için, Çalışma Grubu Başkanı, düşünülen etkinliğin amaç, yöntem, mekan, organizasyon sorumluları, tasarı bütçe, desteklemesi istenecek kuruluşlar gibi ayrıntılarını yürütme kurulu kararının bir örneğiyle birlikte Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Bu öneri, Dernek Yönetim Kurulu’nun başvuruyu izleyen ilk toplantısında değerlendirilir. Dernek Yönetim Kurulu öneriyi onaylamadan önce söz konusu etkinliği biçimlendirmek üzere Çalışma Grubu’na önerilerde bulunabilir ya da ek açıklama isteyebilir.

Çalışma Grubu, başka dernek ya da kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla sağlar. Dernek Yönetim Kurulu, gerekirse bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve düzenlemek için Yürütme Kurulu üyelerine, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği adına yetki verebilir.

Çalışma Grubu’nca hazırlanan her türlü belge, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan ve Dernek yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirildikten sonra Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği‘nin resmi yayını niteliği kazanır ve yayımlanabilir.

[7] Gizlilik

Çalışma Grubu çalışmalarına konu olan hastaların tıbbi ve kimlik bilgileri girişi sınırlı dijital ortamda korunur. Bu bilgiler hastanın yararı söz konusu olmadıkça üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

[8] Destekleme ve Denetleme

Dernek Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu’nun  5. ve 6.  maddedeki koşullara uygun olan tüm etkinliklerini destekler ve katkı sağlamaya çalışır.

Dernek Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu’na yönergesine uygun olarak çalışması için uyarıda bulunabilir; amaçlarını gerçekleştiremediği anlaşıldığında Çalışma Grubu’nu kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilir.

[9] Yönerge Değişikliği

Çalışma Grubu’nun asil üyeleri, yürütme kuruluna yönerge değişikliği önergesi verebilir. Önerge, önceden duyurulan gündemde yer alması koşuluyla Genel Kurul toplantısında görüşülür. Yönerge değişikliğine karar vermek için asil üyelerden en az üçte ikisinin kabul oyu gerekir.

[10] Yürürlük

Çalışma Grubu’nun yönergesi, Çalışma Grubu’nun Genel Kurul toplantısında tartışılarak son hali verilip Dernek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönerge Dernek Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer ve Derneğin internet sitesinde yayımlanır. Yönerge değişikliği için de aynı yol izlenir.