Şifremi Unuttum

Yönerge

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ
ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER KOMİSYONU ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

[1] Amaç

AGUH Komisyonu Çalışma Grubu’nun amaçları, aşağıdaki bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmektir:

  • Türkiye’deki Klimik AGUH üyesi olan asistan ve genç uzman hekimlerin infeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji alanında yaptıkları ve yapacakları çalışmaların verilerini toplamak
  • Bu amaçla ilgili diğer uzmanlık dernekleriyle (kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, yoğun bakım gibi) işbirliği yapmak
  • Tüm infeksiyon hastalıkları ile ilgili çok merkezli çalışmalar düzenlemek
  • Ülkemizde yeni uzman olmuş hekimlerin mesleki yönelimleri konusunda fayda sağlayacak şekilde yaptıkları tezleri ya da çalışmaları yayına dönüştürmeye katkı sağlamak

[2] Üyelik

AGUH Komisyonu Çalışma Grubu’nun tek tip üyesi vardır:

(a) Asil üyeler: Kayıt formunda AGUH Komisyonu Çalışma Grubu’nu seçerek başvuruda bulunan AGUH Komisyon üyeleridir.
[3] Yürütme Kurulu

Çalışma Grubu’nun çalışmaları, AGUH Komisyonu çalışma grubu gönüllü üyeleri arasında işbirliği yapılarak yürütülür.

Çalışma Grubu’nu, AGUH Komisyonu uzman ve asistan temsilcileri ya da gerektiğinde yetki verdikleri üye ya da üyeler temsil eder.

Çalışma Grubu’nun kayıtları çalışma grubu sekreteri tarafından tutulur.

Çalışma grubu, çalışmalarını gerekli gördüğü sıklıkta toplanarak sürdürür ve kararlarını oy çokluğuyla alır.

Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan çoğuna mazeretsiz olarak katılmayan, yapılan işbirliği sonucunda kendisine düşen görevleri mazeret belirmeksizin zamanında yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri düşer.

[4] Genel Kurul

Olağan genel kurul toplantısı sırasında Çalışma Grubu temsilcileri yıllık çalışma raporunu sunar.

Genel kurul toplantısı sırasında üyelerin eğiliminin belirlenmesini gerektiren bilimsel konularda tüm üyelerin oy hakkı vardır.

[5] Yetki ve Sorumluluklar

Çalışma Grubu, 1. maddede belirtilen bilimsel etkinlikleri Dernek Yönetim Kurulu’nun onayını alarak gerçekleştirir. Bunun için, düşünülen etkinliğin amaç, yöntem, mekan, organizasyon sorumluları, tasarı bütçe, desteklemesi istenecek kuruluşlar gibi ayrıntılarını komisyon kararının bir örneğiyle birlikte Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Bu öneri, Dernek Yönetim Kurulu’nun başvuruyu izleyen ilk toplantısında değerlendirilir.

AGUH Çalışma Grubu, başka dernek ya da kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla sağlar. Dernek Yönetim Kurulu, gerekirse bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve düzenlemek için AGUH Çalışma Grubu’nun üyelerine, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği adına yetki verebilir.

AGUH Çalışma Grubu’nca hazırlanan her türlü belge, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan ve Dernek yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirildikten sonra Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin resmi yayını niteliği kazanır ve yayımlanabilir.

[6] Destekleme ve Denetleme

Dernek Yönetim Kurulu, AGUH Komisyonu Çalışma Grubu’nun 5. maddedeki koşullara uygun olan tüm etkinliklerini destekler ve maddi katkı sağlamaya çalışır.

Dernek Yönetim Kurulu, AGUH Çalışma Grubu’na yönergesine uygun olarak çalışması için uyarıda bulunabilir.

[7] Yönerge Değişikliği

AGUH Çalışma Grubu’nun üyeleri, yönerge değişikliği önergesi verebilir. Önerge, önceden duyurulan gündemde yer alması koşuluyla genel kurul toplantısında görüşülür. Yönerge değişikliğine karar vermek için üyelerden en az üçte ikisinin kabul oyu gerekir.