Şifremi Unuttum

Tıpta Uzmanlık Kuruluna Gönderilen Mektup

Sayı:13-454

26 Haziran 2012

TIPTA UZMANLIK KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yeterlik Kurulu’nun değerlendirmelerine göre, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin bir parçası olan ve yeni düzenlemeyle altı aydan bir yıla çıkarılan İç Hastalıkları rotasyonunun amaç ve içeriğine dair ciddi sorunlar bulunmaktadır.

Üyelerimizden ve uzmanlık öğrencilerimizden gelen bildirimlerden yola çıkarak konuyu değerlendiren Yeterlik Kurulumuzun görüşüne göre, başta Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindekiler olmak üzere, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık öğrencilerine İç Hastalıkları rotasyonları sırasında bir yılı gerektiği gibi dolduracak teorik ve pratik bir eğitim verilmemektedir. Bu çerçevede rotasyon süresince belirlenmiş bir eğitim programının bulunmadığı ya da önerilen programlara uyulmadığı gözlenmektedir. Branşımızın geleceği olan uzmanlık öğrencilerinin rotasyonları boyunca, işleyiş açığını kapatmak üzere polikliniklerde ve gereksiz işlerde çalıştırılmaları söz konusudur. Bu durumda  eğitim, uzmanlık öğrencilerinin kendi çabalarına bırakılmaktadır.

Derneğimizin Yeterlik Kurulu, bu sorunu gidermek amacıyla İç Hastalıkları rotasyon hedeflerini belirlemiştir. Ayrıca İç Hastalıkları rotasyonu sırasında gidilmesi gereken servisler, bilinmesi gereken teorik konuların başlıkları, bu konuların sunum şekli, yapılması gereken pratik uygulamalar ve öğrenme hedefleri detaylarıyla belirlenmiştir (Ek 1).

Bununla birlikte Derneğimiz, bugün için var olan ve kısa vadede değişmeyeceği anlaşılan koşullar dikkate alındığında, bir yıllık İç Hastalıkları rotasyonunun süresinin daha önce de olduğu gibi altı ay olarak uygulanacak biçimde değiştirilmesini önermektedir.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Genel Sekreter

Ek 1: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik İç Hastalıkları Klinik Rotasyon Hedefleri


İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ

  1. İç Hastalıkları Kliniği rotasyonu süresince İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencileri 12 ay süreyle rotasyon eğitimine katılırlar. Bu rotasyon süresince İç Hastalıkları Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi ile Gastroenteroloji, Nefroloji, Hematoloji, Onkoloji, Romatoloji ve Endokrinoloji yan dallarında teorik ve pratik bilişsel eğitime tabii tutulurlar.
  2. Uzmanlık öğrencileri İç Hastalıkları rotasyonu süresince ilgili klinik ya da yan dal servislerinde seminer, olgu sunumu, panel ve diğer teorik eğitimlerin yanı sıra, vizit, laboratuvar çalşması, hasta takibi, tanı ve tedavi hizmetleri, nöbet gibi uygulamalara katılırlar. İnvazif ve non invazif uygulamalarda yer alırlar.
  3. İç Hastalıkları rotasyonu sonunda belirlenen hedef İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık öğrencisinin İç Hastalıkları rotasyonu süresince almış olduğu teorik ve pratik eğitimlerin ışığında yoğun bakım ünitesinde hasta takibini yapabilecek, hastaların tanı ve tedavilerini yerine getirebilecek, bunun için gereken invazif ve non invazif girişimleri yapabilecek yetileri kazanmış olması ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi’ni idare edebilecek dahili beceri ve deneyimi kazanmış olmasıdır.
  4. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klink Mikrobiyoloji uzmanlık öğrencisinin alacağı teorik derslere parelel olarak Yoğun Bakım Ünitesi rotasyonu süresince hastalarda periferik ve arteriyel ile santral kateter girişlerini yapabilmesi, üriner sonda, nazogastrik sonda, endotrakeal intübasyon, CPR uygulama, defibrilizasyon, monitörizasyon, mekanik ventilatöre bağlama ve takibi, solunum parametrelerinin izlenmesi, asit baz dengesinin sağlanması, inotropik ajanların kullanımı, diürez tedavisi, hipertansif atak ve aritmi kontrolü, glisemi regülasyonu, torasentez, parasentez, karaciğer iğne biyopsisi gibi pratik uygulamalar ile kan kültürü, idrar kültürü, endotrakeal aspirasyon kültür örneğinin alımı gibi işlemleri uygulaması sağlanır.
  5. Hematoloji ve Onkoloji Servislerinde uzmanlık öğrencisi hematolojik ve solid organ tümörlü hastaya yaklaşım konusunda alacağı teorik derslerin yanı sıra kemik iliği aspirasyon biyopsisi ve bunların mikroskop altında değerlendirilmesi, lenf nodu ince iğne aspirasyon biyopsisi ya da eksizyonel biyopsi, biyopsi örnerkelerinin laboratuvara ulaştırılması, febril nötropenik hastaya yaklaşım, solid organ tümör dokusundan biyopsi ile bu hastaların takip ve tedavileri konusunda gereken pratik eğitimi alır.
  6. Endokrinoloji Servisinde uzmanlık öğrencisi alacağı teorik eğitimin yanı sıra glisemi regülasyonu, hiperglisemik ve hipoglisemik hastaya yaklaşım, sürrenal yetmezlik ve hipersürrenal atakların hormonal tedavisi, tiroid bezinden kaynaklanan hipertiroidi ya da hipotiroidi tedavilerinin sağlanması, ultrasonografi ile tiroid muayenesi ve ultrasonografi eşliğinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi gibi pratik eğitimi alır.
  7. Gastroenteroloji Servisinde uzmanlık öğrencileri almış olduğu teorik eğitimin yanı sıra karaciğer yetmezliği veya sirozlu hastaya yaklaşım, sıvı elektrolit dengesinin sağlanması ve takibi, parasentez, parasentez sıvısının laboratuvar şartlarında değerlendirilmesi ve yorumlanması, karaciğer iğne biyopsisi, kanama kontrolü ile kan ve kan ürünlerinin kullanımı, albümin replasman tedavivisi, gastroskopik ve kolonoskopik girişimler, burada şüpheli lezyonun tanınması ve yorumlanması, örnek alımı ve bunların patoloji laboratuvarına uygun şantlarda gönderilmesi, özofagus varis kanamalı hastalarda uygulanan tedavi yaklaşımları konusunda pratik eğitim alır.
  8. Nefroloji Servisinde uzmanlık öğrencisi almış olduğu teorik eğitimin yanı sıra renal yetmezlikli hastalarda akut ve kronik yetmezlik ayrımını yapar. Akut yetmezlikli hastalarda asit baz dengesi ve sıvı – elektrolit replasman tedavisi, diürez tedavisi, diyaliz indikasyon takibi ve kararı, kronik renal yetmezlikli hastalara yaklaşım, bu hastalarda kan ve kan ürünü kullanımı, diyaliz uygulaması, akciğer ödem takibi ve akciğer ödemi tedavisi, dekübit ülser koruması ve tedavisi, hemofiltrasyon işlemleri gibi pratik eğitimi alır.
  9. Romatoloji Servisinde uzmanlık öğrencisi almış olduğu teorik eğitimin yanı sıra artritli hastalara yaklaşım, sinovial sıvı ve eklem aralığından örnek alımı, bu örneklerin uygun şekilde laboratuvara gönderilmesi ve değerlendirilmesi, kollajen doku hastalıklarının tedavisi, steroid ve immünosüpresif tedavi yaklaşımları, akut ataklarda kardiyak, renal ve diğer sistem bulgularının erken dönemde tanınması, tedavisi ve takibi, uzun süreli tedavi alan hastaların immünosüpresyon açısından izlenmesi gibi konularda pratik eğitimler alır.
KLİNİK ADI

KONU

YÖNTEM

PRATİK UYGULAMA

HEDEF

Dahiliye Kliniği

Üremik Hastaya Yaklaşım

Seminer, Hasta takibi

YBU hasta izlemi, diyaliz hastaları

Üremik hastaların tanı ve tedavisi

Dahiliye Kliniği

Akut Koroner Sendrom

Seminer, Hasta takibi

YBU hasta izlemi, kardiyoloji servisi

Akut koroner sendrom tanısının konması, acil müdahale, hastaların sevk ve idaresi, tedavisi, EKG Okuma ve yorumlama

Dahiliye Kliniği

Kan Komponentleri Kullanımı

Seminer, Hasta takibi, Laboratuvar çalışması ve pratik uygulama

Transfüzyon hastaları, Hematoloji hastaları

Kan ve kan ürünlerinin kullanım indikasyonları, güvenli kullanım, kan grubu ve uyumluluk testleri

Dahiliye Kliniği

Ürtiker ve anjiyoödem

Seminer, hasta takibi,

Klinik hasta takibi

Ürtiker ve anjiyoödemli lastalarda acil müdahale, tanı ve tedavi

Dahiliye Kliniği

Özefagus Hastalıkları

Seminer, hasta takibi, invzazif uygulamalar

Klinik hasta takibi, Endoskopik girişimler,

Özofagus varisli hastaların tanısı, izlemi, özofajit ve özofagus hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Dahiliye Kliniği

İdiyopatik Trombositik Purpura

Seminer, hasta takibi,

Laboratuvar çalışması

Klinik hasta takibi, Hematoloji hastaları

ITP hastalarının tanı ve tedavisi, periferik yayma ve kemik iliği incelemeleri, kan ve kan ürünlerinin güvenli kullanımı

Dahiliye Kliniği

Atriyal fibrilasyon

Seminer, Hasta takibi

YBU hasta izlemi, Kardiyoloji Servisi

Atriyal fibrilasyon tanısının konması, acil müdahale, hastaların sevk ve idaresi, tedavisi, EKG okuma ve yorumlama

Dahiliye Kliniği

Fibromiyalji

Seminer ve Hasta takibi

Klinik hasta takibi, Romatoloji Servisi

Fibromyaljili hastaların tanı ve tedavisi

Dahiliye Kliniği

Lenfadenopatili hastaya yaklaşım

Seminer ve Hasta takibi, invazif uygulamalar

Klinik hasta takibi, Hematoloji ve Romatoloji Servisi

Lenfadenopatili hastaya yaklaşım, ultrasonografik inceleme, lenf nodu ince iğne aspirasyon biyopsisi, lenf nodu diseksiyonu

Dahiliye Kliniği

Kalp Yetmezliği

Seminer, Hasta takibi

YBU hasta izlemi, Kardiyoloji Servisi

Kalp Yetmezliği tanısının konması, acil müdahale, hastaların sevk ve idaresi, tedavisi, EKG okuma ve yorumlama, digital ilaç kullanımı, yan etki izlemi

Dahiliye Kliniği

Solid tümörlü hastaların izlemi ve tümör göstergeleri

Seminer, Hasta takibi, invazif uygulamalar

Hasta izlemi, Onkoloji Servisi

Hastalarda tümör tanısının konması, laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin kullanımı, solid tümörün biyopsi uygulamaları, hastaların izlem ve tedavileri

Dahiliye Kliniği

Akut Böbrek Yetmezliği

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Nefroloji Servisi, YBU

Akut Böbrek Yetmezliği tanısının konması, hastalara acil tedavi girişimi, sıvı ve elektrolit takibi, diüretik tedavisi, diyaliz uygulamaları

Dahiliye Kliniği

Hemodiyaliz

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Nefroloji Servisi, YBU

Hemodiyaliz indikasyonunun konması, hastalara acil tedavi girişimi, diyaliz uygulamaları, hastaların izlemi

Dahiliye Kliniği

Multipl miyeloma

Seminer, Hasta takibi, invazif uygulamalar

Hasta izlemi, Hematoloji Servisi, YBU

Multipl myelom tanısının konması, Kemik iliği uygulamaları, mikroskopik inceleme, sitogenetik araştırmalar, hastaların tedavi ve izlemi

Dahiliye Kliniği

Malnütrisyon

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, YBU, Hematoloji Servisi, Onkoloji Servisi

Malnütrisyonlu hastanın izlemi, takibi, kalori hesabı, enteral ve parenteral besleme

Dahiliye Kliniği

Diabetes Mellitus

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Endokrin Servisi, YBU

Diabetes Mellitus tanısı, glisemi regülasyonu, diabetik hastaların izlemi

Dahiliye Kliniği

Diabetes İnsipitus

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Endokrin Servisi, YBU

Diabetes İnsipidus’lu hastaların tanısı, sıvı ve elektrolit balansı, hastaların tedavisi ve izlemi

Dahiliye Kliniği

Renal Tubuler Hastalıklar

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Nefroloji Servisi, YBU

Akut Tubuler Nekroz tanısının konması, hastalara acil tedavi girişimi

Dahiliye Kliniği

Kardiyomiyopati

Seminer, Hasta takibi

YBU hasta izlemi, Kardiyoloji Servisi

Kardiyomyopati tanısının konması, acil müdahale, hastaların sevk ve idaresi, tedavisi, EKG okuma ve yorumlama

Dahiliye Kliniği

Hipertiroidi

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Endokrin Servisi

Hipertroidi tanı ve tedavisi, hasta izlemi

Dahiliye Kliniği

Adrenal Yetmezlik

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Endokrin Servisi

Adrenal yetmezlik tanı ve tedavisi, hasta izlemi

Dahiliye Kliniği

Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Gastroenteroloji Servisi

Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı tanısı, kolonoskopik incelemeler, biyopsi, hastaların takip ve tedavisi

Dahiliye Kliniği

Hipertansiyon

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Kardiyoloji Servisi, Nefroloji Servisi, YBU

Hipertansiyon tanı ve takibi, hastaların tedavisi

Dahiliye Kliniği

Pankreatit tanı ve tedavisi

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Endokrin Servisi, YBU

Pankreatitli hastaların tanısı, sıvı ve elektrolit balansı, hastaların tedavisi ve izlemi

Dahiliye Kliniği

Anemiler

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Hematoloji Servisi, YBU

Anemi tanısının konması, Kemik iliği uygulamaları, mikroskopik inceleme, hastaların tedavi ve izlemi

Dahiliye Kliniği

Artiritli hastaya yaklaşım

Seminer ve Hasta takibi

İnvazif girişimler

Klinik hasta takibi, Romatoloji Servisi

Artritli hastaların tanı ve tedavisi, Eklem ponksiyonu ve laboratuvar değerlendirmesi

Dahiliye Kliniği

Febril Nötropeni

Seminer ve Hasta takibi

Klinik hasta takibi, Hematoloji Servisi, YBU

Febril nötropenik hasta tanısı, hastaların takip ve tedavisi, GCSF uygulamaları

Dahiliye Kliniği

Trombositopenik hastaya yaklaşım

Seminer ve Hasta takibi

Klinik hasta takibi, Hematoloji Servisi, YBU

Trombositopenik hastada tedavisi, hasta izlemi

Dahiliye Kliniği

Osteoporoz

Seminer, Hasta takibi

Hasta izlemi, Endokrin Servisi

Osteoporozlu hastaların tanısı, tedavi ve izlemi

Dahiliye Kliniği

Aritmiler

Seminer, Hasta takibi

YBU hasta izlemi, kardiyoloji servisi

Aritmi tanısının konması, acil müdahale, hastaların sevk ve idaresi, tedavisi, EKG Okuma ve yorumlama

Dahiliye Kliniği

Lösemi ve lenfomalar

Seminer ve Hasta takibi

İnvazif uyulamalar

Klinik hasta takibi, Hematoloji Servisi, YBU

Lösemi ve lenfoma tanısı, kemik iliği aspirasyon biyopsisi hasta tedavisi ve izlemi

Dahiliye Kliniği

Akiciğer ödemi, solunum yetmezliği

Seminer, hasta takibi, invazif uygulamalar

Klinik hasta takibi, YBU

Torasentez, solunum desteği, arteriyal kan gazı alınması, kan gazı takibi, monitorizasyon, intübasyon, mekanik ventilatör kullanımı, takibi, hasta izlemi

Dahiliye Kliniği

Solunum ve kardiyak arrestli hastaya yaklaşım

Seminer, hasta takibi, invazif uygulamalar

Klinik hasta takibi, YBU

CPR uygulaması, kan gazı takibi, monitorizasyon, intübasyon, mekanik ventilatör kullanımı, takibi, hasta izlemi

Dahiliye Kliniği

Paraneoplastik Sendromlu Hastaya Yaklaşım

Seminer, hasta takibi

Klinik hasta takibi, Onkoloji Servisi

Paraneoplastik Sendrom tanısı, hormon tayini, tedavisi

Dahiliye Kliniği

Karaciğer Yetmezliği

Seminer ve Hasta takibi

Klinik hasta takibi, Gastroenteroloji Servisi. İnvazif uygulama

Karaciğer yetmezliği tanısı, parasentez uygulaması, sıvı ve elektrolit balansı, hasta takip ve tedavisi

Dahiliye Kliniği

Sıvı-elektrolit imbalansı ve tedavi algoritması

Seminer ve Hasta takibi

Klinik Hasta takibi, Nefroloji Servisi, YBU

Sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması, hasta tedavi ve izlemi

 

 

SIRA NO

ROTASYON KLİNİĞİ

İNVAZİF UYGULAMALAR

MİNİMUM UYGULAMA SAYISI

SÜRE

1

Yoğun Bakım Ünitesi

Arteriyal kan alımı

Venöz kan alımı

İntübasyon

CPR uygulaması

Torasentez

Mekanik Ventilatör kullanımı

Hasta monitörizasyonu ve izlemi

Defibrilasyon

Enteral ve parenteral besleme

Sıvı-elektrolit replasmanı

Karaciğer iğne biyopsisi

Santral kateter uygulaması

Üriner sonda uygulaması

Nazogastrik sonda uygulaması

10

10

10

5

5

10

10

5

10

10

3

5

10

10

2 Ay

2

Hematoloji ve

Onkoloji Servisi

Kemik iliği aspirasyon biyopsisi

Lenf nodu aspirasyon biyopsisi

Sitogenetik analiz takibi ve yorumlaması

Kemik iliği yaymasının değerlendirilmesi

Febril nötropenik hasta tekibi

Parenteral ve enteral besleme

Febril nötropeni takibi

Tümör doku biyopsisi

3

3

5

10

10

10

10

3

2 Ay

3

Gastroenteroloji Servisi

Endoskopik girişimler

Parasentez

Karaciğer iğne biyopsisi

Parenteral ve enteral besleme

Sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması

3

5

3

10

10

2 Ay

4

Nefroloji Servisi

Hemodiyaliz uygulaması

Periton diyaliz uygulaması

Sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması

5

5

10

2 Ay

5

Endokrinoloji Servisi

Tiroid biyopsisi

Sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması

İnsülin kullanımı ve glisemi regülasyonu

3

1

10

2 Ay

6

Romatoloji Servisi

Eklem aralığından sinoviyal sıvı aspirasyonu,

deri biyopsisi,

lenf nodu biyopsisi,

göz dibi incelemesi,

 karaciğer iğne biyopsisi

5

5

3

5

2 Ay