Şifremi Unuttum

Program

25 Aralık 2021, Cumartesi
09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Açılış
10:00-10:45 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Endokardit Sorunu: Epidemiyoloji ve Patogenez
Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Akdağ
Konuşmacı: Dr. Serap Şimşek-Yavuz [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

 • KBY hastalarında infektif endokardit sıklığının normal popülasyondan ne ölçüde yüksek olduğunu,
 • KBY hastalarında artmış infektif endokardit riskinin, bu hastalara özgü kardiyak durumlardan ve uygulanan invazif işlemlerden kaynaklanan nedenlerini öğrenir.
 
10.45-12.15 İnfektif Endokarditde Hemodiyaliz Hastalarına Özgü Sorunlar
Oturum Başkanları: Dr. Fatih Dede, Dr. Rahmet Güner
Hemodiyalizde Fistül mü Kateter mi? Ülkemiz ve Dünya’da Durum (Diyaliz Hastalarında Kullanılan Kateterler: Hangisi? Ne Zaman?
Konuşmacı: Dr. Ezgi Coşkun-Yenigün [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

 • Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında kateter ve fistül endikasyonlarını, endokardit açısından birbirine üstünlüklerini ve kısıtlılıklarını,
 • Ülkemizde ve dünyada son dönem böbrek yetmezliği hastalarında fistül ve kateter kullanım oranlarının nasıl olduğunu,
 • Fistül açılamayan hastalarda endokarditten nasıl korunulabileceğini,
 • Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında kateter tercihinin nasıl olması gerektiğini,
 • Fistüle ne zaman geçilmesi gerektiğini,
 • Fistül açılamayan olgularda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini öğrenir.
 
Hemodiyaliz Hastalarında İnfektif Endokarditin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri
Konuşmacı: Dr. Elif Sarıcaoğlu [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

 • Hemodiyaliz hastalarında endokarditin klinik ve laboratuvar özellikleri,
 • Son dönem böbrek yetmezliği olmayan endokarditli hastalardan farklarının neler olduğunu,
 • Tanı koymadaki güçlükleri ve çözüm önerilerini öğrenir.
 
Kateter İlişkili Bakteremi mi? İnfektif Endokardit mi? Nasıl Ayırt Edelim?
Konuşmacı: Dr. Yasemin Tezer-Tekçe [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

 • Hemodiyaliz kateteri ile takip edilen hastalarda kateter ilişkili bakteriyemi ve endokardit ayırıcı tanısının nasıl yapılacağını,
 • Ayırıcı tanıda kullanılacak klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini öğrenir.
12.15-13.00 Öğle Yemeği
13.00-15.00 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İnfektif Endokarditin tanısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Dr. Dursun Aras, Dr. Alpay Azap
 
Ekokardiyografik İnceleme
Konuşmacı: Dr. Omaç Tüfekçioğlu
 
Radyolojik Yöntemler: BT/MR
Konuşmacı: Dr. Memduh Dursun
 
Nükleeer Tıp Yöntemleri: PET/SPECT
Konuşmacı: Dr. Elif Özdemir [PDF]
 
Mikrobiyolojik Tanı
Konuşmacı: Dr. Yeşim Uygun Kızmaz [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

 • İnfektif endokarditte ekokardiyografinin tanı, tedaviye yanıt ve izlemdeki rolü, zamanlaması ve ekokardiyografide endokardit düşündürecek bulguları
 • İnfektif endokardit düşünülen hastalarda çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme zamanlamasını ve diğer görüntüleme yöntemlerine ve birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini
 • İnfektif endokardit düşünülen hastalarda 18 F ile işaretlenmiş FDG PET/BT, SPECT/BT ve işaretli lökosit sintigrafisinin zamanlaması, birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini
 • İnfektif endokarditin tanısında kültür yöntemlerini (kan ve kapak kültürü) ve kültür negatif infektif endokarditlerin tanısındaki mikrobiyolojik, serolojik ve moleküler yöntemleri öğrenir.
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-16.45 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İnfektif Endokarditin Tedavisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Dr. Yasemin Tezer-Tekçe, Dr. Gökhan Aygün
 
Antimikrobik Tedavi, Dozlar, PK, PD
İnfeksiyoncu Gözüyle
Konuşmacı:  Dr. Özlem Kurt Azap [PDF]
Nefrolog Gözüyle
Konuşmacı: Dr. Ayşe Zeynep Bal [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

 • İnfektif endokardit tanısı alan kronik böbrek yetmezliği hastalarında antibiyotiklerin hangi dozda ve hangi aralıklarla kullanılması gerektiğini
 • Düzey takibi yapılabilecek antibiyotikleri ve takibin nasıl yapılması gerektiğini
 • Renal replasman tedavilerinin türlerinin antibiyotik dozlarını ve aralıklarını ne şekilde etkilediğini öğrenir.
 
Cerrahi Tedavi
Konuşmacı: Dr. Yücesin Arslan
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

 • Endokardit yönünden cerrahi tedavi endikasyonlarının neler olduğunu,
 • Cerrahi girişimlerde ve sonrasında ne gibi sorunlar yaşadığını ve bu sorunların ne şekilde çözülebildiğini öğrenir.
 
16.45-18.15 En Zor Kronik Böbrek Yetmezlikli  İnfektif Endokardit Olgum: Ne Öğrendim?
Oturum Başkanı: Dr. Atahan Çağatay
Birinci Olgu: Dr. Nuran Sarı [PDF]
İkinci Olgu: Dr. Gülsüm Bingöl [PDF]
Üçüncü Olgu: Dr. Serpil Öztürk [PDF]