Şifremi Unuttum

Yönerge

[1] Amaç

Tüberküloz Çalışma Grubu’nun amaçları, aşağıdaki bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmektedir:

(a) Mikobakteriyel hastalıklar konusunda epidemiyoloji, etyoloji, fizyopatoloji, klinik belirli ve bulgular, tedavi ve korunma ile ilgili araştırma protokolleri hazırlamak,

(b) Çalışma alanına giren konularda çokmerkezli araştırmalar yapılmasını özendirmek ve bu çalışmaların eşgüdümünü sağlamak,

(c) Mikobakterilerin ve özellikle tüberküloz basilleri kompleksinin laboratuvar tanısı ve antitüberküloz duyarlılık testleri için ulusal uygulama kılavuzları hazırlamak,

(d) Çalışma alanına giren konularda mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları yapmak,

(e) Çalışma alanına giren konularda Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği adına panel, simpozyum, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

(f) Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında çalışma alanına giren konularda atölye çalışması gibi etkinliklerde yer almak.

[2] Üyelik

Tüberküloz Çalışma Grubu’nun üç türlü üyesi vardır:

(a) Asil üyeler: Kayıt formunda Tüberküloz Çalışma Grubu’nu birinci seçenek olarak belirterek başvuruda bulunan Dernek üyeleridir.

(b) İzleyici üyeler: Kayıt formunda Tüberküloz Çalışma Grubu’nu ikinci ya da üçüncü seçenek olarak belirterek başvuruda bulunan Dernek üyeleridir.

(c) Çağrılı üyeler: Tüberküloz Çalışma Grubu’nun çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülerek yürütme kurulunca çağrılmış araştırmacılardır. Dernek üyesi olmayanlar da çağrılı üye olarak Tüberküloz Çalışma Grubu’na katılabilir.

[3] Yürütme Kurulu

Tüberküloz Çalışma Grubu’nun çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür. Yürütme kurulu, Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında çalışma grubunun asil üyelerinin kendi aralarından iki yıllık bir dönem için seçtiği ve bu alandaki çalışmalarıyla bilinen beş kişiden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Tüberküloz Çalışma Grubu’nu, başkan ya da gerektiğinde yetki verdiği bir yürütme kurulu üyesi temsil eder. Yürütme kurulu başkanı üst üste en çok iki dönem için seçilebilir.

Tüberküloz Çalışma Grubu’nun kayıtları sekreter tarafından tutulur. Tüberküloz Çalışma Grubu’nun bir karar defteri ve bir gelen ve giden evrak defterinin olması zorunludur.

Yürütme kurulu, çalışmalarını -yılda en az iki kez olmak üzere- gerekli gördüğü sıklıkta toplanarak sürdürür ve kararlarını oyçokluğuyla alır. Toplantılarda alınan kararlar, toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerince imzalanır ve en geç 10 gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yürütme kurulu toplantılarının tutanakları, Tüberküloz Çalışma Grubu üyelerine gönderilir ve Derneğin süreli yayın organı olan Klimik Bülteni’nde yayımlanır.

Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan çoğuna mazeretsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer. Boşalan yürütme kurulu üyeliği için Dernek Yönetim Kurulu’nun gözetiminde yeniden seçim
yapılır.
Tüberküloz Çalışma Grubu içinde alt çalışma grupları oluşturulabilir. Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı, bu konudaki gerekçeli kararı Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Kurulması Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanan bir alt çalışma grubunda çalışmak isteyen asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler. Alt çalışma grubu başkanı, Tüberküloz Çalışma Grubu’nun yürütme kuruluna karşı sorumludur.

[4] Genel Kurul

Tüberküloz Çalışma Grubu’nun asil, izleyici ve çağrılı üyeleri, Tüberküloz Çalışma Grubu Genel Kurulu’nu oluştururlar. Tüberküloz Çalışma Grubu, yılda bir kez Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında olağan genel kurul toplantısı yapar. Gerektiğinde Derneğin düzenlediği başka bilimsel toplantılara rastlatılarak da genel kurul toplantısı yapılabilir. Toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Tüberküloz Çalışma Grubu üyelerine en az dört hafta öncesinden bildirilir.

Olağan genel kurul toplantısı sırasında Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı yıllık çalışma raporunu sunar.

Genel kurul toplantısı sırasında üyelerin eğiliminin belirlenmesini gerektiren bilimsel konularda tüm üyelerin oy hakkı vardır.

[5] Yetki ve Sorumluluklar

Tüberküloz Çalışma Grubu, 1. maddede belirtilen bilimsel etkinlikleri Dernek Yönetim Kurulu’nun onayını alarak gerçekleştirir. Bunun için, Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı, düşünülen etkinliğin amaç, yöntem, mekan, organizasyon sorumluları, tasarı bütçe, desteklemesi istenecek kuruluşlar gibi ayrıntılarını yürütme kurulu kararının bir örneğiyle birlikte Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Bu öneri, Dernek Yönetim Kurulu’nun başvuruyu izleyen ilk toplantısında değerlendirilir. Dernek Yönetim Kurulu öneriyi onaylamadan önce söz konusu etkinliği biçimlendirmek üzere Tüberküloz Çalışma Grubu’na önerilerde bulunabilir ya da ek açıklama isteyebilir.

Tüberküloz Çalışma Grubu, başka dernek ya da kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla sağlar. Dernek Yönetim Kurulu, gerekirse bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve düzenlemek için Tüberküloz Çalışma Grubu’nun yürütme kurulu üyelerine, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği adına yetki verebilir.

Tüberküloz Çalışma Grubu’nca hazırlanan her türlü belge, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan ve Dernek yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirildikten sonra Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin resmi yayını niteliği kazanır ve yayımlanabilir.

[6] Destekleme ve Denetleme

Dernek Yönetim Kurulu, Tüberküloz Çalışma Grubu’nun 5. maddedeki koşullara uygun olan tüm etkinliklerini destekler ve maddi katkı sağlamaya çalışır.

Dernek Yönetim Kurulu, Tüberküloz Çalışma Grubu’na yönergesine uygun olarak çalışması için uyarıda bulunabilir; amaçlarını gerçekleştiremediği anlaşıldığında Tüberküloz Çalışma Grubu’nu kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilir.

[7] Yönerge Değişikliği

Tüberküloz Çalışma Grubu’nun asil üyeleri, yürütme kuruluna yönerge değişikliği önergesi verebilir. Önerge, önceden duyurulan gündemde yer alması koşuluyla genel kurul toplantısında görüşülür. Yönerge değişikliğine karar vermek için asil üyelerden en az üçte ikisinin kabul oyu gerekir.

[8] Yürürlük

Tüberküloz Çalışma Grubu’nun yönergesi, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer ve Derneğin süreli yayın organı olan Klimik Bülteni’nde yayımlanır. Yönerge değişikliği için de aynı yol izlenir.