Şifremi Unuttum

Yönerge

[1] Amaç

Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nun amaçları, aşağıdaki bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmektir:

  • Türkiye’deki nakil ilişkili infeksiyonların epidemiyolojisi, klinik özellikleri, tanısı, tedavisi ve korunma önlemleri (profilaksi gibi) konusunda var olan durumu belirleyecek verileri toplamak
  • Türkiye’de Nakil ilişkili infeksiyonların gelişmesinin en aza indirilebilmesi için gereken önlemleri tanımlamak, bu amaçla ilgili diğer uzmanlık dernekleriyle ve Sağlık Bakanlığı ile   işbirliği yapmak
  • Nakil öncesi ve sonrası alıcıların ve vericilerin , gelişebilecek infeksiyonlar açısından düzenli takibini ve alınacak önlemleri içeren  öneriler ve kılavuzlar oluşturmak, bu amaçla ilgili diğer uzmanlık dernekleriyle işbirliği yapmak
  • Nakil üniterlerinde hastalarda infeksiyon hastalıkları ile ilgili klinik pratikte yaşanan sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri oluşturmak
  • Türkiye’deki nakil ilişkili infeksiyonlara bağlı mortalite durumunu belirlemek ve bu konuda önlem almak üzere politikalar geliştirmek
  • Nakil ilişkili infeksiyonlarlar konusunda çok merkezli çalışmalar düzenlemek
  • Nakil ilişkili infeksiyonlarla ilgili mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları yapmak
  • Nakil ilişkili infeksiyonlarla ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek

 [2] Üyelik

Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nun iki tür üyesi vardır:

(a) Asil üyeler: Kayıt formunda Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nu seçerek başvuruda bulunan Dernek üyeleridir.
(b) Davetli üyeler: Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nun çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülerek yürütme kurulunca çağrılmış araştırmacılardır. Dernek üyesi olmayanlar da çağrılı üye olarak Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu’na katılabilir.

 [3] Yürütme Kurulu

Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nun çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür. Yürütme kurulu çalışma grubunun asil üyelerinin kendi aralarından iki yıllık bir dönem için seçtiği, bu alandaki çalışmalarıyla bilinen 5 kişiden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

NİÇG’nın ilk yürütme kurulu,  kurucu başkan, kurucu sekreter ve kurucu üyeler olarak  02.11.2021  tarihinde oluşturulmuştur.

Seçilmiş Yürütme Kurulu  ise  9-12 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak olan KLİMİK kongresinde NİÇG üyeleri tarafından yapılacak seçimle belirlenecektir. Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nu, başkan ya da gerektiğinde yetki verdiği bir yürütme kurulu üyesi temsil eder. Yürütme kurulu başkanı üst üste en çok iki dönem için seçilebilir.

Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nun kayıtları sekreter tarafından tutulur Nakil  İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nun bir karar defteri ve bir gelen ve giden evrak defterinin olması zorunludur.

Yürütme kurulu, çalışmalarını -yılda en az 4  kez olmak üzere- gerekli gördüğü sıklıkta toplanarak sürdürür ve kararlarını oyçokluğuyla alır. Toplantılarda alınan kararlar, toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerince imzalanır ve en geç 10 gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yürütme kurulu toplantılarının tutanakları Nakil  İnfeksiyonları Çalışma Grubu üyelerine gönderilir ve Derneğin süreli yayın organı olan Klimik Bülteni’nde yayımlanır.

Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan çoğuna mazeretsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer. Boşalan yürütme kurulu üyeliği için Dernek Yönetim Kurulu’nun gözetiminde yeniden seçim yapılır.

Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu içinde alt çalışma grupları oluşturulabilir. Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı, bu konudaki gerekçeli kararı Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Kurulması Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanan bir alt çalışma grubunda çalışmak isteyen asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler. Alt çalışma grubu başkanı Nakil  İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nun yürütme kuruluna karşı sorumludur.

[4] Genel Kurul

Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nun asil ve davetli üyeleri, Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu Genel Kurulu’nu oluştururlar. Nakil  İnfeksiyonları Çalışma Grubu, 2 yılda bir kez Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında olağan genel kurul toplantısı yapar. Gerektiğinde Derneğin düzenlediği başka bilimsel toplantılara rastlatılarak da genel kurul toplantısı yapılabilir. Toplantı yeri, tarihi ve gündemi,  Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu üyelerine en az dört hafta öncesinden bildirilir.

Olağan genel kurul toplantısı sırasında Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı yıllık çalışma raporunu sunar.

Genel kurul toplantısı sırasında üyelerin eğiliminin belirlenmesini gerektiren bilimsel konularda tüm üyelerin oy hakkı vardır.

[5] Yetki ve Sorumluluklar

Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu, 1. maddede belirtilen bilimsel etkinlikleri Dernek Yönetim Kurulu’nun onayını alarak gerçekleştirir. Bunun için, Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı, düşünülen etkinliğin amaç, yöntem, mekân, organizasyon sorumluları, tasarı bütçe, desteklemesi istenecek kuruluşlar gibi ayrıntılarını yürütme kurulu kararının bir örneğiyle birlikte Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Bu öneri, Dernek Yönetim Kurulu’nun başvuruyu izleyen ilk toplantısında değerlendirilir. Dernek Yönetim Kurulu öneriyi onaylamadan önce söz konusu etkinliği biçimlendirmek üzere Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu’na önerilerde bulunabilir ya da ek açıklama isteyebilir.

Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu, başka dernek ya da kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla sağlar. Dernek Yönetim Kurulu, gerekirse bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve düzenlemek için Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nun yürütme kurulu üyelerine, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği adına yetki verebilir.

Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nca hazırlanan her türlü belge, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan ve Dernek yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirildikten sonra Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin resmi yayını niteliği kazanır ve yayımlanabilir.

[6] Destekleme ve Denetleme

Dernek Yönetim Kurulu Nakil  İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nun 5. maddedeki koşullara uygun olan tüm etkinliklerini destekler ve maddi katkı sağlamaya çalışır.

Dernek Yönetim Kurulu Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’na yönergesine uygun olarak çalışması için uyarıda bulunabilir; amaçlarını gerçekleştiremediği anlaşıldığında Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nu kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilir.

 [7] Yönerge Değişikliği

Nakil İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nun asil üyeleri, yürütme kuruluna yönerge değişikliği önergesi verebilir. Önerge, önceden duyurulan gündemde yer alması koşuluyla genel kurul toplantısında görüşülür. Yönerge değişikliğine karar vermek için asil üyelerden en az üçte ikisinin kabul oyu gerekir.

[8] Yürürlük

Nakil İnfeksiyonları  Çalışma Grubu’nun yönergesi, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer ve Derneğin süreli yayın organı olan Klimik Bülteni’nde yayımlanır. Yönerge değişikliği için de aynı yol izlenir.