Şifremi Unuttum

11. Dönem (2007-2009)

 

http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-klinik-mikrobiyoloji-ve-infeksiyon-hastaliklari-dernegi-74-0-48.html

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Derneklerimizi tanıttığımız sayfalarımızın bu haftaki konuğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Celal Ayaz

Pazar, 24 Şubat 2008

Derneklerimizi tanıttığımız sayfalarımızın bu haftaki konuğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Celal Ayaz

 • Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız? 
  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji dalının uzmanlık derneğidir. Kısa adı KLİMİK Derneğidir. 13 Haziran 1986 tarihinde Prof. Dr. Enver Tali Çetin (1926-2005)’in başkanlığında 10 kurucu üye tarafından merkezi İstanbul’da olan bilimsel bir dernek olarak kurulmuş ve yıllar içerisinde gerçekleştirilen tüzük değişiklikleriyle infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji dalının uzmanlık derneği kimliğini pekiştirmiştir. 1995’ten beri Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)’nun üyesi olarak infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji dalını temsil etmektedir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, ilk kez 9 Ağustos 1947 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Belgeleri Hakkında Tüzük ile başlamak üzere tıpta uzmanlık dalları arasında 61 yıldan beri var olmuş köklü bir uzmanlık dalıdır. Derneğimiz de 22 yıldır aralıksız olarak ülke çapında faaliyetlerde bulunmakta; bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalını temsil etmektedir.Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir? 
  Derneğimizin tüzüğünde tanımlanmış amacı, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanıyla ilişkili sağlık hizmetlerinin, bilimsel çalışmaların ve uzmanlık eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi hedefleyen etkinliklerde bulunmaktır. Bu amaca yönelik çalışma konuları arasında infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, bu çalışmaları desteklemek ve düzenlemek, bunları ve tüm bilimsel gelişme ve faaliyetleri üyelerine ve kamuoyuna sunmak ve duyurmak; çocukların ve yetişkinlerin infeksiyon hastalıklarından korunması için bulaşmayı önleyici önlemler almak, bu konuda sağlık kurumları ile işbirliği yapmak, sağlık personelinin eğitimine yardımcı olmak ve halkı aydınlatmak ve bu arada infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalının bütünlüğünü, çıkarlarını korumak ve kollamak ve bunun için her türlü yasal girişimde bulunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak sayılabilir.Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu? 
  İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanının, özellikle başka alanlarla ortak yönleri bulunan kimi konularında kurulmuş dernekler vardır. Ancak infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanını temsil eden tek dernek olması yeterlidir. İkincisinin kurulması, ancak o alanın mensuplarını ikiye bölmeye hizmet edebilir.Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir? 
  Derneğimizin tüzüğüne göre infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ya da mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olan veya bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta veya vermekte olanlar üye olabilir. Yurdumuzun hemen her iline yayılmış toplam 1655 üyesi vardır.Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye? 
  Türkiye’de alanımızla ilgili hekimlerin yaklaşık yüzde 70’i Derneğimize üyedir.Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı? 
  Genel kurul ve yönetim, denetim ve onur kurulu üye seçimleri iki yılda bir mart ayında Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Dernekçe düzenlenen ulusal kongrelerin düzenlendiği yerde yapılır. Seçimler en son 16 Mart 2007 tarihinde yapıldı.

  Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı? 
  Editörlüğünü Prof. Dr. Haluk Eraksoy’un yaptığı Klimik Dergisi, Derneğimizin 21 yıldan beri kesintisiz olarak yayımlanan bilimsel yayın organı olup ücretsiz olarak internetten de ulaşılabilmektedir. Klimik Dergisi “Ulusal Etki Faktörü” sıralamasında ülkemizde sağlık alanında yayımlanan hakemli dergiler içinde 2006 yılında 3. sırada yer almıştır. Dergimizde yayımlanan yazılardaki atıflar hariç, bu dönemde incelenen 96 dergide yayımlanan makalelerden aldığı atıflara göre yapılan değerlendirmede ise 1. sırada yer almıştır.

  Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? 
  Bir derneğin Eğitim ve Yeterlilik Kurulunun varlığı ve yapısı, o derneğin “uzmanlık derneği” olarak yükselmesini, bir ağırlık ve saygınlık kazanmasını etkileyecek olan en önemli faktördür. Bu anlayışla 2002 yılında Derneğimizin özerk bir alt kuruluşu olarak infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalıyla ilgili eğitimin içeriğini ve yeterliliğin koşullarını belirleyen, geleceğini tasarlayan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK) kurulmuştur. Derneğimiz yeterlilik kurulunu ilk kuran uzmanlık derneklerinden biri olmuştur. Düzenli olarak her yıl yeterlilik sınavı düzenlemektedir.

  Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz? 
  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Belgelendirme Sınavı’nın üçüncüsü 3-4 Kasım 2007’de Ankara’da Gazi Üniversitesinde yapılmıştır. Sınav, klinik ve laboratuvar konularını içeren çoktan seçmeli 100 sorunun sorulduğu bir teorik sınavdan ve ertesi gün yapılan bir uygulama sınavından oluşmaktadır. Sınav için en az 5 yıldır görev yapmakta olan profesör ve klinik şeflerinin bulunduğu beş kişilik bir jüri oluşturmaktadır. Teorik sınav sonuçları aynı gün belli olmakta ve adayın kendisine bildirilmektedir. Teorik sınavdan başarılı olan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanmaktadır. Uygulama sınavı adayın klinik ve laboratuvar bilgi ve becerisini ölçmeye yönelik nesnel, örgün, klinik ve laboratuvar sınav tipinde hazırlanır. Sınavın sonunda kazanılan yeterlilik belgesi 10 yıl süre ile geçerlidir.

  Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz? 
  Derneğimiz 22 yıldır aralıksız olarak ülke çapında faaliyetlerde bulunmaktadır. Derneğimiz tarafından, temsilcisi olduğumuz uzmanlık dalına ilişkin bilimsel etkinlikler düzenlenerek ilgili hekimlerin eğitimlerine katkıda bulunulmakta; bunun için genellikle Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, üniversiteler, eğitim hastaneleri ve uzmanlık dernekleriyle işbirliğine gidilmektedir. 22 yılda ülkenin çeşitli yörelerinde düzenlenen ve çoğu TTB-STE kredilendirme sistemi içerisinde yer almış 4 uluslararası kongre, 2 uluslararası mezuniyet sonrası eğitim kursu, 22 ulusal kongre, 309 simpozyum, 11 eğitim toplantısı, 34 üriner sistem infeksiyonları simpozyumu, 16 mezuniyet sonrası eğitim kursu, 27 konferans, 2 yuvarlak masa toplantısı/açık oturum, 1 atölye, 4 çalışma toplantısı/forum, 2 beyin fırtınası, 7 olgu sunumu ve 41 seminere, binlerce hekimin katılımı ve böylece bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere duyurulması sağlanmıştır. Uygunsuz antibiyotik kullanımı hem önemli sağlık sorunlarına, hem de ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 2004’te toplam 25 ilimizde ilgili tüm hekimleri kapsayacak şekilde ve üniversitelerimizle işbirliği içinde bir toplantı dizisi düzenlenmiştir.

  Kırım-Kongo kanamalı ateşi ülkemizde son yıllarda ölümlere de yol açan önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkmıştır ve bu konudaki ilk bilimsel toplantı 22 Ekim 2003’te Derneğimizin öncülüğünde Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu hastalıkla ilgili olarak 2004 ve 2005’te Tokat ve Sivas illerimizde Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işbirliğiyle hizmet içi eğitim toplantıları yapılmıştır. Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar her yıl tüm dünyada milyonlarca ölüme neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile 2006 yılında yürütülen ortak bir programla 9 ilimizde (Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, İzmir, Antalya, Erzurum, Malatya) bu konu ile ilişkili hekimleri bir araya getiren geniş katılımlı bir toplantı dizisi gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek eğitim etkinlikliklerinden bazıları, Klimik Kış Okulu 2008: Temel İmmünoloji (9-13 Mart 2008, Ilgaz Milli Parkı-Kastamonu), Klimik Bahar Okulu 2008: Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlar, Tedavisi ve Kontrolü (12-16 Mart 2008, Kuşadası-Aydın) ve I. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu (15-18 Mayıs 2008, Selçuk-İzmir)’dur.

  Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı? 
  Halen, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu, İnfeksiyon İmmünolojisi Çalışma Grubu, Tüberküloz Çalışma Grubu aktif çalışma gruplarımızdır. Tüberküloz Çalışma Grubu sonuncusu 18-21 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara’da olacak şekilde düzenli olarak beş Tüberküloz Simpozyumu, altı Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri kursu gerçekleştirmiştir.

  Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir? 
  Ülkemiz 1996’dan beri Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS)’nin “Infectious Diseases” Seksiyonunda Derneğimiz tarafından temsil edilmektedir. 2005 yılından başlayarak Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID)’nin European Council’ine “Affiliated Society” olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bugüne kadar Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ile birlikte iki mezuniyet sonrası eğitim kursu ve 1-4 Nisan 2001 tarihinde 11. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi düzenlenmiştir. Ayrıca 27-28 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da ESCMID Viral Hemorajik Ateş Konferansı düzenlenecektir.

  Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir? 
  Üye ödentileri Derneğin gelir kaynaklarının yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. Tüzüğümüzde 65 yaşın üzerindeki asıl üyelerin ve onursal üyelerin istedikleri takdirde ödenti verecekleri hükmü vardır. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

  Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz? 
  Eğitim ve Yeterlilik Kurulumuz (İHKMEYK) 5 yıla çıkarılmış olan infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitim süresinin yeterli olduğu görüşündedir.

  Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu? 
  Değildir.

  Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir? 
  Derneğimizce gelecekte yapılması düşünülen işlerin başında, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalının bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde daha da güçlü bir biçimde temsil edilmesi ve son yıllarda başlanmış olan toplumsal hizmetlere hız verilmesi gelmektedir. Yukarıda özetlenen faaliyetler ve hizmetler de göstermektedir ki Derneğimiz tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda toplumumuzun büyük bir ihtiyacına karşılık vermektedir. Bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin kanıtları, her geçen gün artan üye sayısı ve etkinliklerinin yurt çapındaki yaygınlığıdır.

  Teşekkürler.
  25/02/2008

  Komisyonlar
  Eğitim Komisyonu
  Prof. Dr. Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  Prof. Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

  Sürekli Mesleki Gelişim ve Kredilendirme Alt Komisyonu
  Başkan: Doç. Dr. Serhan Sakarya Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  Prof. Dr. Necla Tülek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  Prof. Dr. Ayşe Arısoy Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  Doç. Dr. Dilara İnan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Uzm. Dr. Nur Benzonana İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Başasistanı

  Çekirdek Müfredat ve Asistan Karnesi Alt Komisyonu
  Başkan: Doç. Dr. Levent Görenek Gülhane Askeri Tıp Akademisi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Doç. Dr. Günay Tuncer-Ertem Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şef Yardımcısı
  Doç. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Doç. Dr. Nurcan Baykam Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şef Yardımcısı
  Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

  Eğitim Modelleri Alt Komisyonu
  Başkan: Doç. Dr. Kenan Hızel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Doç. Dr. Nur Yapar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Doç. Dr. Yaşar Bayındır İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Uzm. Dr. Saadet Yazıcı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şef Yardımcısı

  Yeterlilik ve Değerlendirme Komisyonu
  Prof. Dr. Sırrı Kılıç Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

  Eğitici Nitelikleri ve Yükseltilme Kriterlerini Belirleme Alt Komisyonu
  Başkan: Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Prof. Dr. Onur Ural Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Prof. Dr. Ali Kaya Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  Doç. Dr. Paşa Göktaş İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi

  Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Alt Komisyonu
  Başkan: Prof. Dr. Murat Tuğrul Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  Prof. Dr. Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Uzm. Dr. Serdar Özer İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi
  Uzm. Dr. Taner Yıldırmak İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi
  Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi

  Belgelendirme Sınav Alt Komisyonu
  Başkan: Prof. Dr. Ayşe Yüce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  Prof. Dr. Ayşe Willke Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Prof. Dr. Ayhan Akbulut Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Prof. Dr. Hande Arslan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  Uzm. Dr. Başak Dokuzoğuz Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi

  16 Mart 2007 tarihinde yapılan Seçimli Genel Kurulla yönetime gelen üyeler:Kuruluş tarihi 13 Haziran 1986

  Üye sayısı1655

  Yayınlar KLİMİK Dergisi
  Yönetim Kurulu Üyeleri
  Başkan
  Prof. Dr. Celal Ayaz

  Genel Sekreter
  Uzm. Dr. Servet Alan
  Sayman
  Uzm. Dr. Nur Benzonana
  Üyeler
  Prof. Dr. Halis Akalın
  Prof. Dr. Haluk Eraksoy
  Uzm. Dr. Taner Yıldırmak
  Prof. Dr. Bilgehan Aygen

  Denetleme Kurulu Üyeleri
  Prof. Dr. Ayşe Willke
  Prof. Dr. Reşit Mıstık
  Prof. Dr. Onur Ural

  Onur Kurulu Üyeleri
  Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
  Prof. Dr. Münir Büke
  Prof. Dr. Emel Tümbay
  Prof. Dr. Feridun Gökırmak
  Prof. Dr. Okan Töre

  Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKM-EYK) Yürütme Kurulu
  Başkan
  Prof. Dr. Fatma Ulutan

  Başkan Yardımcısı
  Prof. Dr. Firdevs Aktaş

  Genel Sekreter
  Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın
  Prof. Dr. Haluk Eraksoy
  Uzm. Dr. Saadet Yazıcı
  Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı
  Prof. Dr. Sırrı Kılıç
  Prof. Dr. Murat Tuğrul
  Prof. Dr. Çağrı Büke

  Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKM-EYK) Denetleme Kurulu
  Prof. Dr. Okan Töre
  Prof. Dr. Onur Ural
  Prof. Dr. Nedim Çakır

  Adres: İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Suna Apt. No. 125 D. 5 (TRT İstanbul Radyosu karşısı), 34373 Şişli, İstanbul
  Tel: 0-212-219 54 82
  E-posta: klimik@klimik.org.tr Web adresi: https://www.klimik.org.tr