Şifremi Unuttum

Yönerge

[1] Amaç

Viral Hepatit Çalışma Grubu Grubu’nun amaçları, aşağıdaki bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmektedir:

(a) Türkiye’deki akut ve kronik hepatit etkenlerinin dağılımını, hakim olan bulaş yollarını belirlemek,
(b) Türkiye’de hangi bölgelerde hangi virusun ve genotiplerin ön planda olduğunu saptamak
(c) Antiviral ilaçlara direnç profilini çıkarmak, yeni çıkacak ilaçların ülkemizdeki viruslara direnç durumunu belirlemek
(d) Dünyadaki rehberler ile Türkiye’deki durumu karşılaştırıp, Sağlık Uygulama Tebliği’nin getirdiği uygulamalardaki aksayan durumları tespit ederek öneriler ve kılavuzlar oluşturmak,
(e) İleriye dönük akılcı antiviral kullanımıyla ilgili mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları yapmak,
(f) Bu konuya yönelik bilimsel toplantılar düzenlemek.

[2] Üyelik

Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun üç türlü üyesi vardır:

(a) Asil üyeler: Kayıt formunda Viral Hepatit Çalışma Grubu’nu birinci seçenek olarak belirterek başvuruda bulunan Dernek üyeleridir.
(b) İzleyici üyeler: Kayıt formunda Viral Hepatit Çalışma Grubu’nu ikinci ya da üçüncü seçenek olarak belirterek başvuruda bulunan Dernek üyeleridir.
(c) Çağrılı üyeler: Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülerek yürütme kurulunca çağrılmış araştırmacılardır. Dernek üyesi olmayanlar da çağrılı üye olarak Viral Hepatit Çalışma Grubu’na katılabilir.

[3] Yürütme Kurulu

Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür. Yürütme kurulu, Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında çalışma grubunun asil üyelerinin kendi aralarından iki yıllık bir dönem için seçtiği ve bu alandaki çalışmalarıyla bilinen beş kişiden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Viral Hepatit Çalışma Grubu’nu, başkan ya da gerektiğinde yetki verdiği bir yürütme kurulu üyesi temsil eder. Yürütme kurulu başkanı üst üste en çok iki dönem için seçilebilir.

Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun kayıtları sekreter tarafından tutulur. Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun bir karar defteri ve bir gelen ve giden evrak defterinin olması zorunludur.

Yürütme kurulu, çalışmalarını -yılda en az iki kez olmak üzere- gerekli gördüğü sıklıkta toplanarak sürdürür ve kararlarını oyçokluğuyla alır. Toplantılarda alınan kararlar, toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerince imzalanır ve en geç 10 gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yürütme kurulu toplantılarının tutanakları, Viral Hepatit Çalışma Grubu üyelerine gönderilir ve Derneğin internet sitesinde yayımlanır.

Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan çoğuna mazeretsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer. Boşalan yürütme kurulu üyeliği için Dernek Yönetim Kurulu’nun gözetiminde yeniden seçim yapılır.

Viral Hepatit Çalışma Grubu içinde alt çalışma grupları oluşturulabilir. Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı, bu konudaki gerekçeli kararı Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Kurulması Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanan bir alt çalışma grubunda çalışmak isteyen asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler. Alt çalışma grubu başkanı, Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun yürütme kuruluna karşı sorumludur.

[4] Genel Kurul

Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun asil, izleyici ve çağrılı üyeleri, Viral Hepatit Çalışma Grubu Genel Kurulu’nu oluştururlar. Viral Hepatit Çalışma Grubu, yılda bir kez Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında olağan genel kurul toplantısı yapar. Gerektiğinde Derneğin düzenlediği başka bilimsel toplantılara rastlatılarak da genel kurul toplantısı yapılabilir. Toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Viral Hepatit Çalışma Grubu üyelerine en az dört hafta öncesinden bildirilir.

Olağan genel kurul toplantısı sırasında Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı yıllık çalışma raporunu sunar.

Genel kurul toplantısı sırasında üyelerin eğiliminin belirlenmesini gerektiren bilimsel konularda tüm üyelerin oy hakkı vardır.

[5] Yetki ve Sorumluluklar

Viral Hepatit Çalışma Grubu, 1. maddede belirtilen bilimsel etkinlikleri Dernek Yönetim Kurulu’nun onayını alarak gerçekleştirir. Bunun için, Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı, düşünülen etkinliğin amaç, yöntem, mekan, organizasyon sorumluları, tasarı bütçe, desteklemesi istenecek kuruluşlar gibi ayrıntılarını yürütme kurulu kararının bir örneğiyle birlikte Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Bu öneri, Dernek Yönetim Kurulu’nun başvuruyu izleyen ilk toplantısında değerlendirilir. Dernek Yönetim Kurulu öneriyi onaylamadan önce söz konusu etkinliği biçimlendirmek üzere Viral Hepatit Çalışma Grubu’na önerilerde bulunabilir ya da ek açıklama isteyebilir.

Viral Hepatit Çalışma Grubu, başka dernek ya da kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla sağlar. Dernek Yönetim Kurulu, gerekirse bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve düzenlemek için Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun yürütme kurulu üyelerine, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği adına yetki verebilir.

Viral Hepatit Çalışma Grubu’nca hazırlanan her türlü belge, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan ve Dernek yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirildikten sonra Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği‘nin resmi yayını niteliği kazanır ve yayımlanabilir.

[6] Gizlilik

Viral Hepatit Çalışma Grubu çalışmalarına konu olan hastaların tıbbi ve kimlik bilgileri girişi sınırlı dijital ortamda korunur. Bu bilgiler hastanın yararı söz konusu olmadıkça üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

[7] Destekleme ve Denetleme

Dernek Yönetim Kurulu, Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun 5. maddedeki koşullara uygun olan tüm etkinliklerini destekler ve katkı sağlamaya çalışır.

Dernek Yönetim Kurulu, Viral Hepatit Çalışma Grubu’na yönergesine uygun olarak çalışması için uyarıda bulunabilir; amaçlarını gerçekleştiremediği anlaşıldığında Viral Hepatit Çalışma Grubu’nu kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilir.

[8] Yönerge Değişikliği

Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun asil üyeleri, yürütme kuruluna yönerge değişikliği önergesi verebilir. Önerge, önceden duyurulan gündemde yer alması koşuluyla genel kurul toplantısında görüşülür. Yönerge değişikliğine karar vermek için asil üyelerden en az üçte ikisinin kabul oyu gerekir.

[9] Yürürlük

Viral Hepatit Çalışma Grubu’nun yönergesi, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer ve Derneğin internet sitesinde yayımlanır. Yönerge değişikliği için de aynı yol izlenir.