Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Yönerge

[1] Amaç

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun amaçları, aşağıdaki bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmektedir:

(a) Türkiye’deki toplum ve hastane kökenli infeksiyonlarda etkenlerin antibiyotik direnç paternlerine ve antibiyotik tüketimine ait verileri toplamak,
(b) Türkiye’de antibiyotik duyarlılığının saptanmasında kullanılan yöntemleri belirleyerek bu yöntemlerin standardizasyonuna yönelik çalışmalar yapmak ve kılavuzlar hazırlamak,
(c) Antibiyotik direncini belirlemek için çokmerkezli çalışmalar düzenlemek,
(d) Antibiyotik kontrol komitelerinin yapılanması ve çalıştırılmasıyla ilgili öneriler ve kılavuzlar oluşturmak,
(e) Antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları yapmak,
(f) Antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek.

[2] Üyelik

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun üç türlü üyesi vardır:

(a) Asil üyeler: Kayıt formunda Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nu birinci seçenek olarak belirterek başvuruda bulunan Dernek üyeleridir.
(b) İzleyici üyeler: Kayıt formunda Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nu ikinci ya da üçüncü seçenek olarak belirterek başvuruda bulunan Dernek üyeleridir.
(c) Çağrılı üyeler: Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülerek yürütme kurulunca çağrılmış araştırmacılardır. Dernek üyesi olmayanlar da çağrılı üye olarak Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’na katılabilir.

[3] Yürütme Kurulu

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür. Yürütme kurulu, Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında çalışma grubunun asil üyelerinin kendi aralarından iki yıllık bir dönem için seçtiği ve bu alandaki çalışmalarıyla bilinen beş kişiden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nu, başkan ya da gerektiğinde yetki verdiği bir yürütme kurulu üyesi temsil eder. Yürütme kurulu başkanı üst üste en çok iki dönem için seçilebilir.

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun kayıtları sekreter tarafından tutulur. Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun bir karar defteri ve bir gelen ve giden evrak defterinin olması zorunludur.

Yürütme kurulu, çalışmalarını -yılda en az iki kez olmak üzere- gerekli gördüğü sıklıkta toplanarak sürdürür ve kararlarını oyçokluğuyla alır. Toplantılarda alınan kararlar, toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerince imzalanır ve en geç 10 gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yürütme kurulu toplantılarının tutanakları, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu üyelerine gönderilir ve Derneğin süreli yayın organı olan Klimik Bülteni’nde yayımlanır.

Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan çoğuna mazeretsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer. Boşalan yürütme kurulu üyeliği için Dernek Yönetim Kurulu’nun gözetiminde yeniden seçim
yapılır.
Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu içinde alt çalışma grupları oluşturulabilir. Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı, bu konudaki gerekçeli kararı Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Kurulması Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanan bir alt çalışma grubunda çalışmak isteyen asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler. Alt çalışma grubu başkanı, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun yürütme kuruluna karşı sorumludur.

[4] Genel Kurul

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun asil, izleyici ve çağrılı üyeleri, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Genel Kurulu’nu oluştururlar. Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu, yılda bir kez Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında olağan genel kurul toplantısı yapar. Gerektiğinde Derneğin düzenlediği başka bilimsel toplantılara rastlatılarak da genel kurul toplantısı yapılabilir. Toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu üyelerine en az dört hafta öncesinden bildirilir.

Olağan genel kurul toplantısı sırasında Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı yıllık çalışma raporunu sunar.

Genel kurul toplantısı sırasında üyelerin eğiliminin belirlenmesini gerektiren bilimsel konularda tüm üyelerin oy hakkı vardır.

[5] Yetki ve Sorumluluklar

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu, 1. maddede belirtilen bilimsel etkinlikleri Dernek Yönetim Kurulu’nun onayını alarak gerçekleştirir. Bunun için, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı, düşünülen etkinliğin amaç, yöntem, mekan, organizasyon sorumluları, tasarı bütçe, desteklemesi istenecek kuruluşlar gibi ayrıntılarını yürütme kurulu kararının bir örneğiyle birlikte Dernek Yönetim Kurulu’na iletir. Bu öneri, Dernek Yönetim Kurulu’nun başvuruyu izleyen ilk toplantısında değerlendirilir. Dernek Yönetim Kurulu öneriyi onaylamadan önce söz konusu etkinliği biçimlendirmek üzere Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’na önerilerde bulunabilir ya da ek açıklama isteyebilir.

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu, başka dernek ya da kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla sağlar. Dernek Yönetim Kurulu, gerekirse bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve düzenlemek için Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun yürütme kurulu üyelerine, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği adına yetki verebilir.

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nca hazırlanan her türlü belge, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan ve Dernek yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirildikten sonra Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin resmi yayını niteliği kazanır ve yayımlanabilir.

[6] Destekleme ve Denetleme

Dernek Yönetim Kurulu, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun 5. maddedeki koşullara uygun olan tüm etkinliklerini destekler ve maddi katkı sağlamaya çalışır.

Dernek Yönetim Kurulu, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’na yönergesine uygun olarak çalışması için uyarıda bulunabilir; amaçlarını gerçekleştiremediği anlaşıldığında Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nu kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilir.

[7] Yönerge Değişikliği

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun asil üyeleri, yürütme kuruluna yönerge değişikliği önergesi verebilir. Önerge, önceden duyurulan gündemde yer alması koşuluyla genel kurul toplantısında görüşülür. Yönerge değişikliğine karar vermek için asil üyelerden en az üçte ikisinin kabul oyu gerekir.

[8] Yürürlük

Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nun yönergesi, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer ve Derneğin süreli yayın organı olan Klimik Bülteni’nde yayımlanır. Yönerge değişikliği için de aynı yol izlenir.