Şifremi Unuttum

KİDOK Yönergesi

Kuruluş

Madde 1.

KLİMİK DERNEĞİ OKUL (KİDOK): İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) uzmanlığı çekirdek eğitim müfredatına uygun olarak, uzmanlık öğrencisi ve uzmanlara alana özgü temel yetkinlikleri kazandırmak amacıyla Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından oluşturulmuş, yıllara dağılmış farklı eğitim etkinliklerini içeren bir okuldur.

Dayanak

Madde 2.

Bu yönerge KLİMİK Derneği tüzüğünün 4.3 maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3. 

Bu yönergede geçen bazı tanımlarınanlamları aşağıda verilmiştir.

 1. Dernek: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği
 2. Okul: KLİMİK Derneği Okulu (KİDOK)
 3. İHKMEYK: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Yeterlik Kurulu
 4. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu: İHKMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu
 5. Yeterlik Sınav Komisyonu: İHKMEYK Yeterlik Sınav Komisyonu
 6. AGUH: Asistan ve Genç Uzman Hekimleri Komisyonu
 7. KUTEP: KLİMİK Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı

Amaç ve Çalışma Alanı

Madde 4.

KİDOK, İnfeksiyon hastalıklarının patogenezini, tanıya yönelik yöntem ve standardlarını bilen, en uygun ve doğru şekilde uygulayabilen, konsültasyon hizmeti ile diğer alanlara tıbbi destek sağlayan, toplumda ve hastanede infeksiyon kontrol süreçlerini yöneten, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak infeksiyonlara bağlı oluşan halk sağlığı sorunlarına çözüm üretebilen, etik ilkelere uyumlu hedefleri olan, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının yetiştirilmesinde, uzmanların bilgilerini yenilemesinde katkı sağlamayı temel amaç saymaktadır.

Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek; teorik ve uygulamalı derslerle, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık öğrencileri ve uzmanları için gereken bilgi, beceri ve tutumu sağlamada yardımcı olmayı hedefler.

Okulun bu amaca yönelik başlıca etkinlikleri şunlardır:

 1. KLİMİK Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı (KUTEP)’nı düzenlemek
 2. Çalışmalarının duyurulması amacıyla internet sitesi hazırlamak
 3. Derneğin çalışma grupları ve diğer etkinliklere katılan dernek üyelerinin eğitim puanlarının dokümantasyonunu yapmak
 4. Derneğin eğitim alanında yapmış olduğu çalışmaları izleyerek, eksiklikler konusunda dernek yönetim kurulu, İHKMEYK ve çalışma gruplarına önerilerde bulunmak
 5. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitiminin geliştirilmesi ile ilgili proje ve çalışmalara destek vermek.

Organlar

Madde 5.

Okulun işleyişi aşağıdaki organlar aracılığı ile yürütülür.

 1. Okul Başkanı
 2. Okul Başkan Yardımcısı
 3. Okul Sekreteri
 4. Okul Yönetim Kurulu

Okul Başkanı

Madde 6.

Okul Başkanı Okul Yönetim Kurulu tarafından seçimle görevlendirilir.

Okul Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. KİDOK’u temsil eder.
 2. Okulun çalışmalarının koordinasyonunu sağlar.
 3. Okul Yönetim Kuruluna başkanlık yapar ve gereğinde Yönetim Kurulunu çalışmaların koordinasyonu için toplantıya çağırır.
 4. Okul çalışmalarını Okul Başkan Yardımcısı ve Sekreteriyle birlikte yıllık rapor haline getirir. Okul Yönetim Kurulu onayını aldıktan sonra Dernek yönetimine sunar.
 5. Okul Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirir.

Okul Başkan Yardımcısı ve Okul Sekreteri

Madde 7.

Okul Başkan Yardımcısı ve Okul Sekreteri, Okul Yönetim Kurulu tarafından seçimle görevlendirilir.

Okul Başkan Yardımcısı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. KİDOK ile Dernek Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlar
 2. Okul Başkanı ve Sekreteri ile birlikte okul çalışmalarının yıllık raporunu hazırlar.
 3. Okul başkanının bulunmadığı durumlarda okulu temsil eder.

Okul Sekreteri’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Okulun eğitim etkinliklerine ait bütün yazışmaları yapar.
 2. Okulun mali işlerini dernek saymanı ile birlikte koordine eder.
 3. KİDOK diploması ile ilgili gerekli dokümantasyonu sağlar ve bununla ilgili Okul Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
 4. Okulun gereksinim duyduğu eğitim araçlarının sağlanması amacıyla gerekli girişimleri yapar.
 5. Okul Başkanı ve Okul Başkan Yardımcısı’yla birlikte okul çalışmalarının yıllık raporunu hazırlar.
 6. Okula ait arşivleme çalışmalarını yapar.

Okul Yönetim Kurulu

Madde 8.

Okul Yönetim Kurulu, dernek yönetim kurulu tarafından dernek üyeleri arasından belirlenen 3 (üç) temsilci, İHKMEYK’ten 3 temsilci (İHKMEYK Başkanı, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Başkanı ve Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı) ve AGUH’tan bir temsilci olmak üzere 7 (yedi) kişiden oluşur. Okul yönetim kurulunun görev süresi 2 (iki)  yıldır. Okul Yönetim Kurulu, Türk KLİMİK Derneği Genel Kurulu sonrası belirlenir. Yılda en az 2 (iki) defa toplanır.

Okul Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Okul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreterini seçimle belirlemek
 2. Her yıl yapılacak olan KUTEP programını düzenlemek ve bununla ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuda gerek görürse okul başkanını görevlendirmek
 3. Okulun amacı doğrultusunda derneğin eğitim alanında yapmış olduğu çalışmaları izleyerek, eksiklikler konusunda Dernek Yönetim Kurulu, İHKMEYK ve Çalışma Gruplarına önerilerde bulunmak.
 4. KİDOK diploması almaya hak kazananları saptamak, diplomaların düzenlenmesi ve verilmesini sağlamak.
 5. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitiminin geliştirilmesi ile ilgili destek verilmesi gereken proje ve çalışmaları saptamak

Diğer maddeler

Madde 9.

Okul kurulma amaçları doğrultusunda aşağıdaki etkinlikleri düzenler:

 1. KLİMİK Deneği Okulu (KİDOK) Programı: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanında eğitim alan ve Türk KLİMİK Derneği üyesi olan bütün uzmanlık öğrencisi ve uzmanlar belirlenen kontenjan dâhilinde katılabilir. Okula kayıt her yıl, yılın her döneminde yapılmaktadır. Kayıt yaptıran her katılımcı için bir dosya açılır. Katıldığı KUTEP, çalışma grubu toplantıları, bölge toplantıları ve uygulamalı kurslar bu dosyaya kaydedilir.
 2. KLİMİK Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı (KUTEP), okul tarafından, okulun amaçları doğrultusunda her yıl 1 (bir) defa düzenlenir. KUTEP’e, KİDOK‘a kayıt yaptıran dernek üyeleri arasından, en az iki yıllık tıpta uzmanlık öğrencileri ile uzmanlar derneğin sağlayacağı olanaklarla belirlenen kontenjan dâhilinde katılabilir. Okul yönetimi önceden ilan edilmek koşuluyla öğrencilerden katkı payı alabilir. KUTEP’e katılanlar okul öncesi ve sonunda yapılan değerlendirme sınavına girmek zorundadır. Son sene uzmanlık öğrencisi veya uzman, Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından aynı dönemde yapılan yeterlik sınavına katılma başvurunda bulundu ise, dernek KUTEP’e kayıtta öncelik sağlayacaktır. Bu programlarda kullanılan eğitim dokümanlarına dernek üyeleri (kitap, broşür, slayt seti, video kaydı vb.)Derneğin internet sitesindeki KİDOK sayfalarından şifre ile ulaşabilir.
 3. Okulun kendi yapmış olduğu eğitim çalışmalarına ve derneğin diğer eğitim etkinliklerine katılan Okul öğrencileri 5 (beş) yıllık değerlendirme sonrası 100 (yüz) puanı tamamladıklarında KİDOK Diploması almaya hak kazanır. Beş yıllık sürede belirlenen puan tamamlanamazsa takip eden 2 (iki) yıl içinde katılacağı toplantılarda eksik kredisini tamamlayabilir.

Diploma puanlaması aşağıdaki şekilde yapılır:

 • KUTEP’e katılım beş yıllık dönemde sadece bir defa puanlanır.
 • KUTEP’e katılanlar 40 (kırk) puan ve okul sonunda yapılan teorik sınavda 60-80 arası 10 (on) puan, 81-100 arası 20 (yirmi) puan.
 • Çalışma Grubu üyesi olmak 5 (beş) puan (En fazla 2 çalışma grubuna üye olmak puanlandırılır).
 • Çalışma Grupları tarafından düzenlenen toplantılara katılmak 2 (iki) puan (En fazla 2 çalışma grubu tarafından düzenlenen toplantılar puanlandırılır).
 • Uygulamalı kurslara katılmak bir defa (Karaciğer biyopsi kursu, antibiyotik direnç kursu vb.) 10 (on) puan.
 • Türk KLİMİK Derneği bölge toplantılarına katılmak her bir toplantı için 1 (bir) puan.
 • Türk KLİMİK Kongresi’ne katılmak 5 (beş) puan, bu kongrede poster 2 (iki) puan, sözlü sunu 5 (beş) puan.
 • Ulusal yayınlar 5 (beş) puan, uluslararası yayınlar 10 (on) puan olarak değerlendirilir.
 • Türk KLİMİK Derneğinin düzenlediği yukarıda tanımlanan toplantılar dışındaki ulusal toplantıları 5 (beş) puan olarak değerlendirilir.

Finansman ve Yetkilendirme

Madde 10.

Okul Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, okulun finansal desteği, Türk KLİMİK Derneği Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Türk KLİMİK Derneği saymanı, okulun mali sekreteridir ve okulun her türlü etkinliği ile ilgili bütçelerin, alt yapı ve organizasyonla ilgili süreçlerin (araç, ekipman, görevliler ile hizmet alımı v.b.) okulun sekreteriyle birlikte mali yönden planlar, yürütür.

Yürürlük

Madde 11.

Bu yönerge, Türk KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu’nun kabul etmesiyle yürürlüğe girer.