Şifremi Unuttum

TTB-UDEK: Hekimlerin Sağlığını ve Yaşam Hakkını Korumak İçin Acil Önlemler Alınmalıdır


1 Ekim 2023

Derneğimizin de üyesi olduğu Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)’nun açıklamasına aşağıda yer verilmiştir.

Son zamanlarda aldığımız ve hepimizi derinden etkileyen, meslektaşlarımızın vefat haberleri, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı zorlu koşulların ve sorunların varlığını göstermektedir. Tüm dünyada intihar oranları düşerken hekimlerde intihar ile ölümlerin artıyor oluşu hekim meslek grubunun yaşadığı mesleki ve ruhsal yük açısından tüm sağlık ve kamu otoritelerine bir sorumluluk yüklemektedir. Ülkemizde de benzeri haberlerin daha sık duyulması ile bu konu kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Haber olarak yansıyan üzücü olayların yanı sıra azımsanmayacak sayıda meslektaşımız, ruhsal açıdan koruyucu olmayan koşulların etkisi ile ruhsal zorluk yaşamaktadır. Hızla atılması gereken adımlar ve koruyucu tedbirler:
* Ruhsal yük oluşturan çevresel sorunların ve sağlıkta şiddetin önlenmesi,
* Meslek ortamında ruhsal zorluğa neden olacak olası zorlukların azaltılması, iş yükünün insani ve tıbbi gerçeklere göre planlanması,
* Liyakat temelli idari yapılanma oluşturularak hekimlerin emek ve motivasyon kaybı yaşamalarının engellenmesi,
* Sosyal destek ve temasın artırılması için mesleğin gerektirdiğinden fazla iş yükünün azaltılarak sosyal etkileşim ve iletişim olanaklarının bulunduğu, kendilerine zaman ayırabildikleri bir çalışma ortamının yaratılması,
* Emeklerinin ve mesleki sorumluluklarının karşılığını alabildikleri, izin alırken çekinmeyecekleri, gelecek ve geçinme kaygısı yaşamayacakları güvenceli, düzenli, emekliliğe yansıyan sabit bir maaş sisteminin sağlanması,
* Sağlık kuruluşlarında hekim ile dost ve meslektaşlık dayanışmasında olan, ruhsal zorluk yaşayan meslektaşını koruyan idarecilerin görev yapması,
* Mesleğe bağlı ruhsal sorunların meslek riski ve hastalığı görülerek çalışanların tedavi ya da yıpranma haklarının tanımlanması,
* Ruhsal destek hakkı ve ruhsal destek alabilecekleri bir zaman diliminin hekimlere tanınması,
* Çalışan ruh sağlığı için önleyici ve koruyucu ilkelere uygun ulusal çapta bir eylem planı oluşturulması, bu amaçla başta Türk Tabipleri Birliği  olmak üzere sendika ve hekim meslek derneklerinden görüş alınması.
Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık dernekleri olarak yaşanan sorunların öncelikli olarak kurumların ve sağlık otoritesinin yükümlülüğü olduğunu vurgulamak, yetkililerin bu konuyu öncelikli bir ödev olarak ele almaları gerektiğini belirtmek istiyoruz.  Hekimlik mesleğinin onuru, emeğimizin hakkı, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için; yaşamak ve yaşatmak için mücadele çağrımızı yineliyoruz.

Açıklama İçin Tıklayınız

Türkiye Psikiyatri Derneği

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Pediatri Kurumu

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu