Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

GATA ve Askeri Hastaneler Sağlık Bakanlığı’na Devredildi

GATA ve Askeri Hastaneler Sağlık Bakanlığı'na Devredildi

GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredildi

Milliyet logo
17.08.2016

GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredildi.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile GATA ve askeri hastanelerin devrine ilişkin belirlenen usul ve esaslara göre, savaş hali ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası harekat kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle yurt dışında verilecek askeri sağlık hizmetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokollerle düzenlenecek.

GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi

GATA ve askeri hastanelerin devrine ilişkin belirlenen usul ve  esasları kapsayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.GATA, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu ve  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne; TSK Rehabilitasyon  Bakım Merkezi Başkanlığı ile GATA Ankara ve Haydarpaşa Eğitim Hastaneleri dahil  tüm asker hastaneleri, poliklinikler ve sağlık merkezleri de Sağlık Bakanlığına  devredildi. GATA ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esasların  yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının yazısı üzerine, 669 sayılı Olağanüstü  Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması  ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede yer  alan maddeye göre, 15 Ağustos 2016’da Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırıldı. Söz konusu KHK’ya göre, Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı  yükseköğretim birimlerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesine; Gülhane Askeri Tıp  Akademisine bağlı eğitim hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve  Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık birimleri ile  Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına  (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna) devrine ve personelin geçişine ilişkin usul  ve esaslar düzenlendi. İlgili sağlık kuruluşları; bütün hak ve yükümlülükleri, alacak ve  borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık  Bakanlığına devredildi. Bunların kullanımındaki taşınmazlar bakanlığa tahsis  edilecek. Devredilen sağlık kuruluşlarına bağlı olarak hizmet veren birimlerden  Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel  Komutanlıkları karargahlarında olanlar devir kapsamı dışında tutulacak.

Devir kapsamındaki yükseköğretim birimleri ve sağlık kuruluşları;  fiili devir ve teslim tarihine kadar hizmet ve faaliyetlerini mevcut mevzuat ve  kurallara göre yürütecek; personelin görev, yetki ve sorumlulukları buna göre  devam edecek; devir iş ve işlemlerinin yapılması sağlanacak.Devredilen yükseköğretim birimlerinde mevcut olan taşınırlar  üniversiteye, sağlık kuruluşlarında mevcut olan taşınırlar da bakanlığa  devredilecek. Mevcut taşınırlardan, devirden sonra amacına uygun olarak kullanımı  mümkün olmayan ve münhasıran Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılabilen  taşınırlar, Tespit Komisyonlarınca devir kapsamı dışında tutulacak. Devredilen sağlık kuruluşlarının ihtiyacı için tedarik edilmiş olan  ancak halen merkez teşkilatların depolarında bulunan taşımı ve sarf  malzemelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel  Komutanlıkları birinci basamak sağlık teşkilleri tarafından kullanılması mümkün  olmayan veya ihtiyaç fazlası olanlar da bakanlığa devredilecek. Bakanlığa  devredilecek taşınır ve sarf malzemelerinin tespiti, Sağlık Bakanlığı ve Milli  Savunma Bakanlığınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ilgili uzmanlardan  kurulacak komisyonca yapılacak. Devredilen sağlık kuruluşlarından müstakil yerleşkede bulunanların  taşınmazları, müştemilatıyla birlikte bütün olarak bakanlığa tahsis edilecek.  Başka hizmet birimleriyle aynı yerleşkede bulunan sağlık kuruluşlarının  kullanımındaki taşınmazların ise sağlık hizmetinin optimal ve standartlara uygun  olarak verilmesi, gelişimi, modernizasyonu ve kapasite artırımı da dikkate  alınarak ihtiyaç kadar olan kısmı ifraz edilerek tahsisi yapılacak.

PERSONELİN DEVRİ

Devredilen yükseköğretim birimlerinde öğretim elemanı olarak çalışan  personel ile Devlet Memurları Kanununa tabi personel, üniversitenin öğretim  elamanları ve idari personeli için tahsis edilmiş durumlarına uygun kadrolarına  nakledilecek.Öğretim elemanı olmayan askeri personelden devredilen yükseköğretim  birimlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan teknik personel de üniversite kadrolarına  nakledilecek. Diğer askeri personel ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik  ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanacak.

Devredilen sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık ve yardımcı sağlık  hizmetleri sınıfı kapsamına giren personel ile 657 sayılı Kanuna tabi personel  (Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının  mutlak ihtiyaç duyduğu personel hariç olmak üzere) bakanlığa tahsis edilmiş  durumlarına uygun kadrolara nakledilecek. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri  sınıfı kapsamına girmeyen askeri personelden devredilen sağlık kuruluşlarında  hizmetine ihtiyaç duyulan teknik personel de durumlarına uygun bulunan bakanlık  kadrolarına nakledilecek. Diğer askeri personel ise Türk Silahlı Kuvvetleri,  Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara  naklen atanacak.

Devredilen personelin devirden önce işgal ettikleri kadro ve  pozisyonlara göre bakanlık ve üniversitede atanacakları kadro ve pozisyon  karşılıkları da belirlendi. Devir kapsamında olmakla beraber 19 Ağustos 2016’ya  kadar emeklilik dilekçesi veren personel devir kapsamı dışında tutulacak ve Türk  Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç  bulunan kadrolara naklen atanacak.Devredilen yükseköğretim birimlerinde ve sağlık kuruluşlarında görevli  olmakla birlikte kadroları başka kurumlarda bulunan personelin devredilmeleri  veya naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemlerden, kadrolarının bulunduğu  kurumlarca yapılması gerekenler bu kurumlarca yapılacak.

Yükseköğretim birimlerinin devrinden önce akademik kadrolara atanmak  üzere usulüne uygun olarak başvurusunu yapmış olanların iş ve işlemleri,  üniversite tarafından devam ettirilecek. Devredilen yükseköğretim birimlerinde  lisansüstü eğitim yapan öğrenciler (yabancı öğrenciler dahil) ile bu hakkı  kazananlar eğitimlerine üniversitede devam edecek. Askeri sağlık teşkillerinin  yönetildiği merkez veya bölge teşkilatlarında görevli olan, sağlık teşkillerinin  devri sebebiyle hizmetine ihtiyaç kalmayan sağlık ve yardımcı sağlık  personelinden devir kapsamına alınacaklar, bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca  müştereken belirlenecek.Devredilen askeri personel, saklı tutulan haklar dışında atandıkları  kadroların tabi olduğu personel hukukuna ve bakanlık veya üniversitenin  mevzuatına tabi olacak. Bunlar görevleri esnasında askeri üniforma giymeyecekler.

TSK İLE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIKLARININ DOKTOR İHTİYACININ KARŞILANMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel  Komutanlıklarının tabip ihtiyacı ile seyyar hastanelerinde, çok maksatlı amfibi  hücum ve denizaltı kurtarma ve yedekleme gemilerinde görevlendirilecek tabipler,  bakanlık ile Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıkları arasında yapılacak  protokoller çerçevesinde karşılanacak ve belirlenecek. Savaş hali ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası harekat  kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle yurt dışında verilecek askeri sağlık  hizmetleri, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak  protokollerle düzenlenecek. Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim  birimleri; bütün hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve  taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesine  devredildi. Bunların kullanımındaki taşınmazlar da üniversiteye tahsis edilecek.