Şifremi Unuttum

Danıştay Afiliasyon Yönetmeliği’ni Durdurdu

Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs 2014 tarihinde “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” yürürlüğe koymuştu.

Türk Tabipleri Birliği, bir bütün olarak tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin gereklerine aykırı, eğiticileri ve uzmanları olumsuz etkileyen yönetmeliğin iptali için dava açmıştı.

Danıştay 15.Dairesi, Yönetmeliğin 7. maddesinin 2 bendi ile 8. Maddesinin birinci bendinin yürütmesini durdurmuştu. Kararın gerekçesinde;

·         Sağlık tesislerinin birlikte kullanımının sağlık hizmet sunumu ve eğitim araştırma hizmetleri olmak üzere iki temel unsur üzerine kurulduğunu,  birlikte kullanımdaki tesislerde sağlık hizmet sunumunun eğitime herhangi bir olumsuzluk oluşturmayacak şekilde yürütülmesi gerektiği,

·         Hastane yöneticisinin almakla yetkili olduğu tedbirlerin sınırının eğitim hizmetlerinin aksatılmaması olduğu, ancak Yönetmelikte bu durumu güvence altına alan düzenlemelerin bulunmadığı

·         eğitim hizmetlerinin nitelikli olarak verilmesini güvence altına alacak bir biçimde eğitim hizmetleri sorunlusu ile idari sorumlunun yetki görev ve sorumluluklarına ilişkin çakışma ve çatışma alanlarını giderecek, işleyişe ilişkin açıklık getiren düzenleme olmaksızın birlikte, ya da ayrı ayrı görevlendirme düzenlemesinin yapılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.

Yönetmeliğin Yükseköğretim Kurumu ile birlikte yükseköğretim gereklerine uygun olarak birlikte düzenlenmediği gerekçesi ile bütününün iptali ve yürütmenin durdurulması talebimizin oy çokluğu ile reddedilmiş ve karara tarafımızdan itiraz edilmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri itirazımızı görüşerek, Yükseköğretim olan tıp ve tıpta uzmanlık eğtimini  doğrudan etkileyen bu düzenlemenin Yükseköğretim kurumu ile müştereken hazırlanması gerektiğini, buna uygun düzenleme yapılmamasının hukuka aykırı olduğunu saptayarak Yönetmeliğin bir bütün olarak  yürütmesinin  durdurulmasına kararı verdi.

Bu kararlardan sonra Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulundan beklenen bu alandaki tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde görev alan öğretim üyelerinin, meslek örgütlerinin alandaki sorunlarla ilgili görüşlerini alarak tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi ile araştırma hizmetlerinin nitelikli bir biçimde yürütülmesini güvence altına alacak, tıp eğitimini yürüten yetkililerin ve organların alacağı kararların belirleyici olmasını sağlayacak düzenlemeleri hızla yapmasıdır. Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin yapboz alanı olmaktan hızla çıkarılması toplum yararı için ertelenemez bir ihtiyaçtır.

İDDK Kararına ulaşmak için tıklayınız.

TTB itiraz dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Danıştay 15. Daire Kararına ulaşmak için tıklayınız.