Şifremi Unuttum

TBMM Tatile Girdi-Sağlık Torbası Ekim’e Kaldı

TBMM Tatile Girdi-Sağlık Torbası Ekim’e Kaldı

15 TEMMUZ 2013

TBMM 14 Haziran 2013 günü 1 Ekim 2013 tarihine kadar tatile girdi.

Tatile girmeden önce  bir “Torba” Tasarıyı  kabul etti.  Bu Torba  “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adı ile yasalaştı.

Yasalaşan “Torba” da, Sağlık Meslekleri Kurulu’nun diş hekimlerine, hekimlere süreli ve süresiz meslekten men cezası vermesi ile hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin hükümler de bulunuyor(TTB bilgi notu için tıklayınız http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/657-3819.html)

Hekimler tarafından süreci izlenen ikinci bir “Torba” ise 20 Haziran 2013 günü TBMM’ne getirildi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı görüşmelerini 26.06.2013 günü tamamladı. Muhalefet Partileri Milletvekillerinin yoğun itirazlarının olduğu 40 maddelik tasarı önemli bir değişikliğe uğramadan Komisyondan geçti.  Ancak TBMM’nin 14 Temmuz 2013 günü tatile girmesi nedeniyle  Genel Kurul’da görüşülemedi.  Tasarının görüşülmesi  Ekim ayına kaldı.

Sağlık Torbasında hatırlanacağı gibi genel olarak bütün hekimleri, kurum hekimlerini, akademisyenleri ilgilendiren pek çok madde bulunuyor. Başlıcaları; ruhsatsız sağlık hizmeti sunma suçu, sağlık personeline  “ikamet mecburiyeti”, vatandaşın en mahrem sağlık bilgilerini zorla toplarken kurulacak kayıt ve bildirim sisteminin bildirim yapacak hekimlere ve kurumlara satılması, üniversitelere gitmeden “jet profesör” unvanı alanlara her türlü akademik ve özlük hakkının  tanınması, yurt dışında okuyan ya da iki yıl çalışan hekimlere zorunlu hizmet muafiyeti, üniversitede ve kamuda çalışanlar yönünden Anayasa Mahkemesinin iki kez iptal ettiği mesai sonrası çalışma yasaklarının yeniden getirilmesi,  sözleşmeli öğretim üyesi istihdamına yönelik  hükümlerdir(TTB açıklamaları ve bilgi notu için tıklayınızhttp://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/torbayasa-3889.html,http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/mhremiyet-3905.html)

1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesi’nin 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine yönelik iptal kararı yürürlüğe girmiştir. Hatırlanacağı gibi iptal edilen hükümler, kamuda çalışan hekimler ile üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri yönünden getirilen çalışma sınırlamalarına ilişkindi.  Anayasa Mahkemesi’nin  E. 2011/113, K 2012-108 sayılı ve 18.07.2012 günlü kararı 1 Ocak 2013 gün ve 28515 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış, ancak iptal kararının yayınlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. Esasen Anayasa Mahkemesinin iptal kararını vermesinden itibaren Anayasa’ya aykırılığı saptanmış hükümlerin ileriye dönük uygulanmaya devam etmesi hukuka aykırıdır.  Ancak gelinen noktada Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğü için belirlediği tarih de dolmuş bulunmaktadır. Çalışma sınırlamalarına ilişkin hükümlerin uygulanmaya devam etmesi hukuken olanaklı değildir. Tıp Fakültelerinde kendi adına sağlık hizmeti vermesi engellenen,  ek ödeme alamayan öğretim üyeleri uygulama işlemlerinin düzeltilmesi için Rektörlüklere başvurabilirler. Konuya ilişkin TTB Hukuk Bürosu tarafından başvuru dilekçesi örneği hazırlanmıştır. (Dilekçe örneği için tıklayınız)

Hasta mahremiyetini, hekim hasta arasındaki güven ilişkisini zedeleyen, idari bir kurula yargılama yetkisi ile orantısız bir ceza verme yetkisi tanıyan hükümlerin Cumhurbaşkanı tarafında geri gönderilmesi, Anayasa Mahkemesi’ne taşınarak iptalinin istenmesine yönelik girişimler başta olmak üzere yapılacak çalışmalarımızın üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılmasına, Sağlık Torbasına ilişkin sürecin yakın takibine devam edilecektir.

Saygılarımızla

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi