Şifremi Unuttum

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

11 Temmuz 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28704

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 3üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dayanak

MADDE 3  Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncümaddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve BağlıKuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde geçen “İl” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilçe” ibaresi eklenmiş ve (g) bendinde geçen “Teknik” ibaresi “Ruhsatlandırma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Özel hastane kadroları” şeklinde değiştirilmiş,üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasında geçen “ile başka bir ildeki özel hastaneye kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakanlıkça Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ilan edilen kadrolardan, bu kadrolar için belirlenen kriterlere uygun olmak ve özel hastanenin bildireceği kadro iptal edilmek kaydıyla, kadro tahsisi yapılabilir.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında geçen “Bu durumdaki” ibaresi “Tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön izin belgeleri devredilemez. Ancak Bakanlıkça mevcut ruhsatlı özel hastaneler adına taşınma amaçlıdüzenlenmiş ön izin belgesi veya mevcut ruhsatlı tıp merkezleri adına özel hastaneye dönüşüm amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesi almış olan özel hastane ve tıp merkezlerinde, ruhsat devri yapılması halinde yeni sahiplik adına ön iznin devam etmesine izin verilir.”

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel hastanelerde, Bakanlığın veya müdürlüğün izni alınmak ve binanın imar mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek kaydıyla, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tadilat ve tamiratların yapılması halinde, gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilir.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığında ve 11 inci maddesinde yer alan “Özel Hastaneler Teknik Komisyonu” ibaresi “Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ruhsat başvuru dosyasına ek-10’da yer alan belgeler eklenir.”

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kardiyoloji uzmanlık dalında kadro dışı geçici statüde hekim veya özel hastanede tek kardiyovasküler cerrahi uzmanı çalıştırılması durumunda koroner yoğun bakım ünitesi ile kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi kurulması zorunlu değildir. Ancak koroner ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım takibi ve tedavisi gerektiren durumlarda, ilgili Tebliğe göre işlem yapılır.”

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendine göre çalışan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “hijyenik” ibaresi “hepafiltreli”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir poliklinik muayene odasında, çalışma süreleri belirlenmek kaydıyla birden fazla klinisyen hekiminçalışmasına izin verilir.”

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve onuncu fıkrasının birinci cümlesi ile onbirinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır.”

“Birinci ve dördüncü fıkralara aykırı davranıldığının tespiti hâlinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürü uyarılır.”

“Acil servise başvuran hastanın tedavisi birinci fıkraya uygun olarak sağlanmış olmakla birlikte, ikinci, üçüncüve altıncı fıkralara aykırı davranıldığının veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununa aykırı ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul müdürü uyarılır. Bir yıl içinde üçüncü tespitte hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulur. Aynı yıl içinde aykırılığın dördüncü ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fıkrasında yer alan müeyyideler birinci müeyyide sırasından başlamak üzere sırasıyla uygulanır.”

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde geçen “bir aya” ibaresi “on beş güne” şeklinde değiştirilmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynıfıkraya aşağıdaki bent ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) Sağlık hizmeti alanların tedavilerini olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,”

“g) Taşınacak özel hastanenin talebinin bulunması halinde, 65 inci maddede belirlenen süreleri aşmamak kaydıyla yeni binasında faaliyete başlayıncaya kadar, ”

“(g) bendi kapsamında sahiplik, müdürlüğe tebligat adresi bildirerek hastane binasını boşaltabilir.”

“Bina içinde bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir değişikliğin tespiti durumunda ilgili bölümün faaliyeti bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar valilikçe geçici olarak durdurulur.”

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Taşınma amacıyla faaliyetini askıya alan özel hastaneler, başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.”

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetki devri

Ek Madde 3  Bakanlık, özel hastane ruhsatname ve faaliyet izin belgesi işlemlerini valiliklere devredebilir.”

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 4  Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde planlama yapılır:

a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,

c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,

ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.

Bakanlıkça, planlama kapsamında lisanslandırılacak sağlık hizmetleri ve sağlık tesisleri belirlenir ve işlemler30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleriçerçevesinde yürütülür.”

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de çalışmak üzere tercih edecekleri özel hastanede bir kereye mahsus olmak üzere planlama hükümlerinden istisna tutularak meslek icra edebilir ve uzmanlık dalları faaliyet izin belgesine eklenerek çalışabilir.”

“m) Uzman tabip kadro sayısı on beş ve üzerinde olan özel hastaneler, sağlık turizmi kapsamında yabancıuyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla, aynı il sınırları içerisinde olmak ve birden fazla olmamak kaydıyla, yalnızca kadrosunda bulunan uzman tabiplerin görev yapabileceği muayene ve kontrol birimi kurabilir. Kadrolu uzman tabip sayısı 15 ila 50 arasında olan hastanelerin açacakları birimlerde en fazla iki; 51 ila 100 arasında olanlarda en fazlaüç ve kadrolu uzman tabip sayısı 100 üzerinde olan hastanelerin açacakları birimlerde ise en fazla dört uzman tabip görev yapar. Bu birimde ilgili mevzuatında düzenlenen muayenehane fiziki şartlarının bulunması ve yalnızca muayenehane kapsamında yapılabilecek teşhis ve kontrol işlemlerinin yapılması zorunludur. Muayene ve kontrol birimi açma başvuruları hastanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim ve adresi hastanenin faaliyet izin belgesine ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) işlenir.”

MADDE 20  Aynı Yönetmeliğin ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “öğretim üyelerine olmak”ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sadece işbirliği yapılan hastanede çalışmak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21  Aynı Yönetmeliğin ek 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri

EK MADDE 10  Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunludur. Sağlık ünitesi açılması zorunlu olmayan konaklama tesislerinde işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabilir.

a) Bulunduğu ilde özel hastaneye bağlı kurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ve kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir.

b) Özel hastaneye bağlı kurulacak sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitedir. Buüniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri ve muayenehaneler için öngörülen muayene odası şartları sağlanır.

c) Konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlı çalışan asgari bir sağlık personeli bulunur.

ç) Özel hastane birden fazla konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir. Ancak ünite kurulacak tesis sayısı özel hastanenin kadrolu hekim sayısını geçemez. Bu ünitelerde çalışacak personelin isimleri ve çalışma programları ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından, bildirilen personeller için çalışacakları birimlere göre ayrıca çalışma belgesi düzenlenir. Çalışma belgeleri sağlık ünitesinde görülecek bir yere asılır. Bu birimlerde çalışan hekim, ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynı zamanda iş yeri hekimliği de yapabilir.

d) Bir özel hastaneye bağlı olarak işletilen sağlık ünitelerinin tüm faaliyetlerinden bağlı oldukları özel hastane sorumludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel hastaneler kendi kadro ve kapasitesini kullanarak sadece akut tedavisi tamamlanmış konaklama tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon veya obeziteyle mücadele, onkoloji ve diyabet hastalarına yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte birim açabilir. Bu birimleri açma başvuruları ilde bağlı olacağı özel hastanenin mesul müdürünce müdürlüğe yapılır ve faaliyetlerinden bağlı oldukları özel hastane sorumludur.

Konaklama tesisleri bünyesinde kurulacak özel hastaneye bağlı birimde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bu birimler, ilgili mevzuatta yer alan müessese veya poliklinik fiziki ve tıbbi donanım şartlarını sağlamak, ilgili hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır.

b) Kurulması talep edilen birim ile ilgili olarak mesul müdür, işletmecinin konaklama tesisi yatırımı için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder.

c) Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür, birimi hazırlar ve faaliyet izin belgesi için müdürlüğe başvurur. Müdürlükçe faaliyet izin belgesi düzenlendikten sonra işletmeci, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu birimin turizm işletme belgesi kapasitesine alınması için başvurur.

ç) Konaklama tesislerindeki birimlerin çalışma saatleri, tesisin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler yapılır.

d) Bu birimler konaklama tesisi dışına veya başka bir konaklama tesisine taşınamaz.

Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 22  Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1  11/6/2009 tarihi itibariyle Bakanlığa başvuru yapmış olmak kaydıyla, 15/2/2008 tarihiöncesinde parsel imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya çevrilme işlemleri başlatılmış ve ilgili belediyeden hastane yapı ruhsatı alarak hastane inşaatına başlamış olanların başvuruları, Planlama İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyonca, hizmet verilecek uzmanlık dalları ve kapasitelerinin belirlenmesinden sonra bu hususlar ile geçici 7 ncimaddedeki muafiyetler de dikkate alınarak yapılacak proje incelemesine göre bu Yönetmeliğe uygun bulunanların ön izin işlemleri başlatılır.

Yürürlükten kaldırılmış olan geçici 6 ncı madde kapsamında ön izin belgesi almış olanlar, ek 4 üncü maddeden muaf olup bu muafiyet ön izne esas projelerindeki kapasite ve belgeleriyle sınırlıdır. Bu fıkra kapsamında ön izin alanlar, ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sınırlı olmak ve üçüncü fıkrada öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydıyla aynı il içerisinde bu Yönetmeliğe uygun başka bir alana ön iznini taşıyabilir.

Geçici 8 inci madde, yürürlükten kaldırılan geçici 6, geçici 9 ve geçici 12 nci maddeler uyarınca Bakanlıkça uygun bulunmak suretiyle ön izin işlemleri devam edenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesini almak ve ön izin tarihinden itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.Bakanlıktan ön izin alanlar ile ön izin aldıktan sonra süresinde ruhsat alamayanlar ve süre nedeniyle ön izin iptali yapılanlar ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Özel hastaneler, 31/12/2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadroları ile planlama kapsamındaki merkezleri başkaözel hastaneye devredebilir veya özel hastaneler kendi aralarında karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilirler. Ancak başka bir ildeki özel hastaneye kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir. Kadro devri iş ve işlemleri, müdürlükçe Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir. 31/12/2013tarihinden sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri ve değişimi yapılamaz. Devir alınan kadrolar sebebiyle ünite, birim, yatak artırımı ile planlama kapsamındaki cihaz ilavesi hakkı elde edilmiş ise bu kadroların31/12/2013 tarihine kadar yeniden devri halinde, hastane bu kadrolardan doğan haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haklar düşer.

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisans verilenler hariç olmak üzere ön izin verilenler, başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren ise beşyıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce son bir yıl içerisinde en az altı ay konaklama tesisinde çalıştığınıbelgeleyen fakat başka herhangi bir sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan hekimler, bu madde kapsamında konaklama tesisi bünyesinde kurulacak sağlık kuruluşu veya sağlık ünitesinde bir defaya mahsus olmak üzere çalışabilir. Bu hekimler ilgili sağlık kuruluşuna ilave kadro hakkı vermeyip kadro dışı geçici statüde değerlendirilir.”

MADDE 23  Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu madde kapsamındaki özel hastaneler, talep etmeleri halinde uyum süresince hastanenin tamamında faaliyetlerini askıya alabilirler. Ancak bu hastaneler en fazla dört yıl süreyle, yalnızca ek-13’te belirtilen belgeleri sağlamak kaydıyla bu Yönetmelikte ruhsatlandırılmış hastaneler için öngörülen muafiyet şartları da dahil olmak üzere fiziki şartları taşıyan aynı il içerisindeki başka bir binada mevcut kadro ve kapasiteleriyle faaliyet gösterebilir. Bu hastanelerin mimari projesi müdürlükçe onaylanarak en fazla dört yıl süreliğine geçerli olmak üzere, ruhsat harcıalınmaksızın müdürlükçe geçici ruhsatname ve geçici faaliyet izin belgesi düzenlenir.

Dördüncü fıkra kapsamında bulunmayan hastaneler talep edilmesi halinde en fazla dört yıl süreyle mevcut kadroları ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yer alan poliklinik ve/veya laboratuvar fiziki şartları ile tıbbi donanımı sağlamaları kaydı ile aynı il içerisinde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunabilir. Bu hastanelere en fazla dört yıl süreyle geçerli olmak üzere, ruhsat harcı alınmaksızın müdürlükçe geçici ruhsatname düzenlenir.

Bu madde kapsamında hastanenin tamamında faaliyeti askıda bulunan hastaneler mevcut kadrolarını en fazla dört yıl süreyle başka özel hastanelere geçici olarak kullandırabilirler.”

MADDE 24  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-9, ek-10 ile ek-11’in “b-) Enfeksiyon HastalıklarıHastanesi” bölümünün 2 nci maddesi ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe ekteki ek-13 eklenmiştir.

MADDE 25  Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve taşınmalar” ibaresi; geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrası; geçici 3, geçici 4, geçici 6, geçici 9, geçici 10, geçici 11 ve geçici 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

“Ek-9

MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR

Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor

Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

1) Yer seçimi uygun mu? (İl trafik komisyonu raporu eklenir.)

2) Ön izin belgesi var mı?

3) Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?

4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?

5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu?

6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu? Ameliyat salon yüksekliği ve net kullanım alanları uygun mu?

7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?

8) Gözlem odaları, Yönetmeliğin 25/A maddesine uygun mu?

9) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?

10) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?

11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?

12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun mu?

13) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?

14) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?

15) Ambulans, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun mu?

16) Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?

17) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?

18) Özürlülere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerine uygun olarak yapılmış mı?

19) Tıbbî atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmış mı?

20) Telefon santralı var mı?

21) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

 

 

İncelemeyi yapan yetkililerin

Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu

İmza

 

Açıklama: Müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlık onaylı mimari projeye atıf yapılarak hastanenin hizmet vermek istediği; binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlara inceleme yapılan mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir.

Ruhsatlandırılmış Hastane veya Eklerinin

Tadilatlarına Yönelik Kısmı Müşterek Teknik Rapor

Tadilat sonrası tadilat yapılan alanların mevcut durumunu ve tadilat yapılan birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu, oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Kısmı Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

1) Tadilat yapılan alanlar Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun mu? (Yönetmeliğin ilgili maddelerine ayrı ayrıatıf yapılarak ayrıntılı belirtilir.)

2) Tadilat yapılan alanlarda yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

3) Bakanlıkça/Müdürlükçe onaylı tadilat projesine uyumlu mu?

4) Tadilat alanları dışındaki alanlarda değişiklik var mı?

 

İncelemeyi yapan yetkililerin

Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu

İmza

 

Açıklama: Kısmi müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlıkça/müdürlükçe onaylı mimari tadilat projeye atıf yapılarak tadilat yapılan alanların; hasta odaları, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı, hasta yatak sayısı ve sınıfları, yoğun bakım yatak sayıları, birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlar ile incelemeye esas mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir.”

 

“Ek-10

ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER LİSTESİ

Özel hastane ruhsatlandırma başvurusunda bulunması gereken belgeler

Ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilir başvuru dilekçesi,

b) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,

c) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafindan onaylanmıştam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı en son onaylı üç takım mimari proje,

ç) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,

d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği veya vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin müdürlükçe onaylı birörneği,

f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,

g) Özel hastane açılış ruhsat bedeli alındısı,

ğ) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleriörnekleri,

h) Mesul müdür ile ilgili olarak;

1) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği,

3) Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

4) T.C. kimlik numarası beyanı,

5) Diploması ile var ise uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,

6) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

7) Adli sicil kaydı beyanı,

8) Tabip odası kayıt belgesi,

9) Adres beyanı,

ı) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,

i) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi.

 

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre bulunması zorunlu tıbbîaraç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,

c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre acil ünitesinde bulunmasızorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

e) Ek-9’a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.

Özel hastane faaliyet başvurusunda bulunması gereken bilgi ve belgeler

a) Hastanenin adını, açık adresini ve telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastanenin ne kadar kapasite ile faaliyete geçirileceğini belirtilir başvuru dilekçesi,

b) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı örneği,

c) Mesul müdür değişikliği yapılacak ise ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelerden mesul müdür için talep edilen belgeler,

ç) Mesul müdür yardımcısı ile ilgili olarak;

1) Özel hastanede mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği,

3) T.C. kimlik numarası beyanı,

4) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,

5) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

6) Adli sicil kaydı beyanı,

7) Tabip odası kayıt belgesi,

8) Adres beyanı,

d) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

e) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,

f) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmiş onaylı izin belgeleriörnekleri,

g) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.”

 

“2) Hasta yatak sayısı 100 ve üzeri olan hastanelerde solunum yalıtımı gereken hastalar için en az bir yalıtım odası ayrılır.”

 

“Ek-13

GEÇİCİ RUHSATNAME VE GEÇİCİ FAALİYET İZİN

BELGESİ İÇİN GEREKEN BELGELER LİSTESİ

Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler

a) Hastanenin adını, yerini, açık adresini, telefonunu, sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilir başvuru dilekçesi,

b) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,

c) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

ç) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleriörnekleri,

d) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun il trafik komisyonu veya belediye ulaşım koordinasyon merkezi raporu ile belgelenmesi,

e) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcıları belgesi,

f) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,

g) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi,

ğ) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı örneği,

h) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

ı) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,

i) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmiş onaylı izin belgeleriörnekleri,

j) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler

a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre bulunması zorunlu tıbbîaraç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,

c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre acil ünitesinde bulunmasızorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre acil ünitesinde bulunmasızorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,

e) Binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin ayrıntılı olarak gösterildiği, bu Yönetmelikte ruhsatlandırılmış hastaneler için öngörülen muafiyet şartları dahil olmak üzere fiziki şartlara uygunluğunu gösteren, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulan hasta ve yoğun bakım yatak sayıları ile mahallerin ayrıntılı olarak belirtildiği Teknik Komisyon tarafından düzenlenen rapor,

f) Bina ile birebir uyumlu olarak müellif mimarı tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı onaylı üç takım mimari proje.”