Şifremi Unuttum

Klinik Tanıtımı: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Bu ayki sayımızda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’ni Klinik Şefi Uzm. Dr. Taner Yıldırmak’la yaptığımız röportajla tanıyacağız.

1-  Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Hastanemiz 3 yılda inşa edilerek Sosyal Sigortalar Kurumu Beyoğlu Hastanesi adıyla 1971 yılı şubat ayında açılmış ve 1981 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi’ne dönüşmüştür. İntaniye Kliniği hastanenin bahçesinde tek katlı ayrı bir binada 1972’ de kurulmuş, 1972-1975 yıllarında intaniye uzmanı Dr. Şevket Özbek görev yapmıştır. Uzm. Dr. Bahattin Çoral 1977 tarihinde hastanede göreve başlamış, 1981-1987 yıllarında klinik şefi olarak hizmet etmiş ve onun döneminde 1982 yılında asistan eğitimi başlamıştır. Daha sonra 1988-1993 arasında Uzm. Dr. Servet Aktüre,  1999’dan itibaren de Uzm. Dr. Taner Yıldırmak açılan sınavlardan sonra atandıkları klinik şefliği görevini yerine getirdiler. 1988-1990 yılları arasında Uzm. Dr. Seyfi Memiş, 1993’ten itibaren de Uzm. Dr. Elvin Dinç sınavla atanarak şef yardımcısı görevini üstlendiler. Hastanemiz 19 Şubat 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nca SSK’dan devralındı ve bu tarihten sonra Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla hizmete devam etti. SSK döneminde 1000 yatak kapasiteyle çalışan hastanemiz son yıllardaki düzenlemeler ile 750 yataklı duruma gelmiştir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde eğitim kadrosu 1 şef, 1 şef yardımcısı 3 başasistandan oluşmaktadır. Kliniğimizde 1982-2011 yıllarında 41 uzman yetişmiştir, halen 7 asistan eğitim görmektedir. 2 Kasım 2011’den itibaren eğitim 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin öngördüğü yapıda sürdürülecektir.

2-  Eğitim programınız nasıldır?

Kliniğimizde haftada iki gün birer saat olmak üzere seminer, olgu ve literatür toplantısı düzenlenmektedir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji müfredatı kapsamında klinik ve pratik laboratuvar eğitimi yapılmaktadır. Senede iki kez asistan değerlendirme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca asistanlarımızın kongrelere, simpozyumlara, kurslara, Klimik Derneği İstanbul aylık eğitim toplantıları ve okullarına katılımlarını destekliyoruz. Asistanların hastane içi genel eğitim programlarına katılımları da zorunludur.

3-  Yatan ve poliklinikte görülen ağırlıklı hasta profili nedir?

Yatan hastalarımız çoğunlukla akut gastroenteritler, akut ve kronik hepatitler, solunum sistemi, komplike deri ve yumuşak doku, üriner sistem, merkezi sinir sistemi infeksiyonları, HIV/AIDS ve febril nötropeni hastalarından oluşmaktadır. Daha az oranlarda zoonotik hastalıklar ve seyahatle ilişkili tropikal hastalıkları da görmekteyiz. Takip polikliniğimizde izlenen hastalar kronik hepatit, HIV/AIDS, osteomyelit ve ekstrapulmoner tüberküloz ağırlıklıdır; genel poliklinik ise ayırıcı tanısında infeksiyon düşünülen her tür hastaya hizmet vermektedir.

4-  Günlük poliklinik sayınız nedir?

Günlük 50-80 arasında değişiyor. Yılda yaklaşık 15 000 hasta polikliniğimize başvurmaktadır. Acil serviste yılda 5 000 civarında hasta konsülte edilmektedir.

5-  Kliniğinizin yıllık yatış kapasitesi nedir?

Kliniğimiz 5’i tek kişilik ve 7’si iki kişilik, içinde tuvaletleri bulunan odalarda 19 yatakla hizmet veriyor. Klinikte 6 hemşire, 1 tıbbi sekreter ve 5 temizlik personeli vardır. Ayrıca 3 infeksiyon kontrol hemşiresi bulunmaktadır.  Yıllık yatan hasta sayısı 450-550 arasında, yatak doluluk oranımız %45-60 arasında değişmektedir. Ortalama hasta yatış süresi 6 gün civarındadır.

6-  Laboratuvarınız var mı? Klinik içinde mi? Merkezi laboratuvar mı?

Merkezi bina ve poliklinik binasında yer alan iki klinik mikrobiyoloji laboratuvarı kliniğimize bağlı çalışmaktadır. Klinik içinde flow sitometri, boyama ve mikroskopi yapılabilen bir laboratuvar bulunuyor. Klinik mikrobiyoloji laboratuvar hizmetleri 23 laboratuvar teknisyeni ve biyolog ile yürütülmekte, yılda 860 000 test rapor edilmektedir. Kan Bankamız Kızılay’la sözleşmeli olup yılda 30 000 kan ve kan ürünü sağlamaktadır.

7-  Kliniğinizde kaç uzman, kaç asistan var?

Kliniğimizde eğitim kadrosu dahil 3’ü mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak üzere 13 uzman var. Bu ekip klinik, poliklinikler, merkez ve poliklinik klinik mikrobiyoloji laboratuvarları, kan bankası, infeksiyon kontrol hizmetleri ile yoğun bakımların ve erişkin hematoloji kliniğinin aktif konsültasyonunu, servisler arası ve acil konsültasyonu ile akılcı antibiyotik kullanımı konsültasyonlarını yürütmektedir. Halen 7 asistanımız bulunuyor, bu asistanlarımızın TUS puanları 59-62 düzeyindedir.

Eğitim ve Araştırma

1-  Kliniğinizde akademik yönden ne gibi çalışmalar yapılıyor?

Kongre ve simpozyumlara aktif katılımın yanında çok merkezli çalışmalara ve projelere katılıyoruz. Bazı çalışmalarımız hakemli dergilerde yayımlanmaktadır. Uzman ve asistanlarımız yurt içi ve dışı kurs ve sertifikalı eğitimlere katılarak kişisel mesleki gelişimlerini sürdürmektedirler.

2-  Kliniğinizde eksik gördükleriniz, olsaydı iyi olurdu dedikleriniz?

Akademik çalışma ve araştırmalara ayırabilecek imkanların ve motivasyonun daha güçlü olmasını isterdim. Kliniğimizde kuruluşundan bu yana çocuk kliniğinin yatakları da bulunuyor. Diğer hastanelerde örneği olmayan bu durum pratikte sakıncalar taşımaktadır. Bunların dışında ekip uyumunu ve altyapı özelliklerini, hasta çeşitliliğini, laboratuvar klinik bütünlüğünü kliniğimizin üstünlükleri olarak görüyorum.

3-  İnfeksiyon hastalıklarında güncel konu başlıklarınız nelerdir? Öncelikle üzerinde durulmasını istediğiniz konular nelerdir?

Güncel konu başlıklarımız asistan eğitimi ile mezuniyet sonrası eğitimin standardizasyonu ve geliştirilmesi, mesleki yeterliliğin standard, objektif ölçütlerle değerlendirilmesidir. Son yıllarda bu konularda dikkat çekici ilerleme ve çabalar gösterildiğine şahit oluyoruz.

4-  Rotasyon uygulamalarınız nasıl?

Asistanlarımızın yasal dış rotasyonlarını önerilen sürelerde yaptırıyoruz. Kliniğe adapte olma sürecini tamamlayan asistanlarımız merkez klinik mikrobiyoloji laboratuvarında bir yıl kadar fiilen çalışmaktadırlar. Rotasyona gidiş dönemleri ihtiyaca göre değişmektedir. Diğer kliniklerden rotasyona gelen asistanlar da kliniğimizde aktif görev alır.

Beklenti ve Mesajlar

5-  Klimik Derneği’nden beklentileriniz nelerdir? Derneğin faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?

Uzmanlık derneğimiz olan Klimik Derneği’nin bilimsel faaliyetleri her geçen yıl daha da artmakta. Düzenlenen kongreler, simpozyumlar, okullar ve aylık toplantıların içerik ve kalitesi her zaman doyurucu oluyor. Son dönemde Dernek web sayfasının düzeni ve içeriğinin oldukça geliştiğini görüyorum. İHKMEYK’in çalışmaları diğer birçok derneğe örnek olacak birikime ve düzeye ulaştı. Çalışma gruplarının genç arkadaşların da katılımıyla daha aktifleşeceğini umuyorum. Uluslararası aktivitelerdeki gelişmeler dikkat çekiyor. Rotasyon süreleri ve yan dal uzmanlığı konusunda değişikliklere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sağlık sistemindeki giderek genişleyen özel sektör payı içinde dalımız uzmanlarının çalışma alanları ve haklarının korunması için bazı düzenlemeler yapılabilirse faydalı olacaktır.

6-  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına /asistanlarına vermek istediğiniz mesaj var mıdır?

İlk başta uzmanlık dalımızın yıllar süren yıpratıcı ve bozucu dış etkilere karşın bütünlük içinde sürdürülmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Karşılaştığımız güçlükler, birey olarak kendimizi sürekli geliştirmemizi gerektirmiş, bunun yanında kurumsal birlikteliğin de çok önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Bu yöndeki niyet ve çabaların artırılmasında herkese sorumluluk düşmektedir. Tüm uzman ve asistanlarımızın derneğimizin özenle hazırlanan yeterlik sınavına katılmayı bir hedef olarak görmelerini dilerim.

7-  Bu dalı seçeceklere önerileriniz nelerdir?

Dalımızın mesleki doyum sağlayan birçok yönü vardır. Sürekli gelişmelere açıktır. Bilimsel araştırma ve kariyer olanakları geniştir, ancak maddi kazancı ve özel sektörde iş imkanları kısıtlıdır. Dışarıdan sanıldığı kadar rahat ve kolay bir uzmanlık alanı değildir, üstlendiğimiz sorumluluklar her geçen gün artmaktadır.