Şifremi Unuttum

Dergilerden

Garey KW, Ghantoji SS, Shah DN, Habib M, Arora V, Jiang ZD, Dupont HL. A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study to assess the ability of rifaximin to prevent recurrent diarrhoea in patients with Clostridium difficile infection. J Antimicrob Chemother. 2011 Dec;66(12):2850-5.

 

Clostridium difficile İnfeksiyonu Olan Hastalarda Tekrarlayan İshali Önlemek İçin Rifaksiminin Etkinliğini Değerlendiren Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü Pilot Çalışma

Bu çalışmada; standard antibiyotik tedavisinden hemen sonra 20 günlük oral rifaksimin uygulamasının, Clostridium difficile infeksiyonu olan hastalarda, tekrarlayan ishali belirgin bir şekilde azalttığı vurgulanmaktadır. Ayrıca araştırmacılar çalışmanın, önemli farklılıkları göstermek için yeterli bir gücü olmamasına rağmen, oral rifaksimin verilen hastalarda C. difficile infeksiyonunun tekrarının daha düşük hızlara sahip olduğunu ve bu bulguların öneminin daha büyük çalışmalarla gösterilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir.

http://jac.oxfordjournals.org/content/66/12/2850.abstract

 

Ling DI, Pai M, Davids V, Brunet L, Lenders L, Meldau R, Calligaro G, Allwood B, van Zyl-Smit R, Peter J, Bateman E, Dawson R, Dheda K. Are interferon-γ release assays useful for diagnosing active tuberculosis in a high-burden setting? Eur Respir J. 2011; 38(3): 649-56.

İnterferon Gamma Salınımına Dayalı Testler Hasta Yoğun Bölgelerde Aktif Tüberküloz Tanısında Yararlı mı?

Gamma interferon salınımına bağlı testler (IGRA) latent tüberkülozun tanısı için kullanılmaktadırlar.  Bu çalışmada hasta yoğun böllgelerden bir olan Güney Afrika’da, 1) Acaba yanıtın büyüklüğü ayrıcı tanıda işe yarar mı?, 2) Yayma negative hastaların tanısında yararlı olabilir mi?, 3) IGRA testleri aktif tüberkülozun dışlanmasında yararlı olabilir mi? sorularına yanıt bulmak amacıyla, piyasada bulunan iki test ele alınmıştır (QuantiFERON®-TB Gold In-tube (QFT-GIT) ve T-SPOT®.TB) Çalışmaya Cape Town’dan 395 hasta (%27’si HIV ile infekte) dahil edilmiştir.  IGRA testlerinden Quantiferon duyarlılığı %76 ve özgüllüğü %42, T-SPOT duyarlılığı %84ve %47 olarak bulunmuştur. Interferon gamma yanıtı tüberküloz olan grupta daha yüksek olarak bulunmuştur (p<0.0001).  Kültür-negatif hastalarda, negatif kestirim değeri QFTda %85-87, T-SPOT’da %87-92 ve akciğer grafisi %98 olarak saptandı.  Sonuç olarak yoğun hasta olan bölgelerde IGRA kullanımı aktif tüberkülozun dışlanmasında akciğer grafisi kadar yardımcı olamamıştır.

http://erj.ersjournals.com/content/38/3/649.long
Arda B, Aciduman A, Johnston JC. A randomised controlled trial of ribavirin in Crimean-Congo haemorrhagic fever: ethical considerations. J Med Ethics. 2011 Oct 12.

 

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Tedavisinde Ribavirin için Randomize Kontrollü Çalışma: Etik Değerlendirmeler

Randomize kontrollü çalışmalar, kantitatif, karşılaştırmalı ve kontrollü bilgi sunarak, farmakoterapide paha biçilmez yararlar sağlarlar. Bu çalışmalar genellikle etik kurallarla birikte klinik uygulamalar üzerine kuruludurlar.  Ancak, potansiyel olarak öldürücü olan bir hastalıkta, bir tarafın ilaç almaktan mahrum kalmasına karar vermek için çalışmanın gerekliliği düşüncesi yeterli olmayabilir.  Bu durumda, randomizasyon için kriterler, aydınlanmış onay, yöntem ve zamanlama tıbbi etiğin sınırları içerisinde yer alır. Bu yazı, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedaviside ribavirin kullanımı için randomize kontrollü çalışma gereksinimini tıbbi, virolojik ve etik literatur ışığında irdelemekte ve böyle bir çalışmanın etik açıdan sorunlarını ele almaktadır.

http://jme.bmj.com/content/early/2011/10/12/medethics-2011-100107.abstract