Şifremi Unuttum

Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Komisyonu Ekim Ayı Etkinlikleri

AGUH iç hastalıkları rotasyon süreleri ve diğer sorunlarla ilgili raporunu Konya’da yapılan Klimik Güz Okulu 2011’de Yeterlik Kurulu (İHKMEYK)’na sundu. Toplantıya Genç Uzman Temsilcisi Uzm. Dr. Doğan Barış Öztürk, Asistan Temsilcisi As. Dr. Emre Aktepe ve Eğitim Geliştirme ve Standardizasyon Koordinatörü As. Dr. Altan Gökgöz AGUH adına katıldı.

Özetle raporda iç hastalıkları rotasyon süresinin 1 yıla çıkarılmasıyla bu sürenin -özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde- iç hastalıkları kliniklerince rutin işleri rahatlatacak işgücü olarak değerlendirilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. 24’ü hastane temsilcisi olmak üzere 49 asistanla yapılan anket çalışmasından edinilen çözüm önerisi ise iç hastalıkları rotasyonunun iyi belirlenmiş bir müfredat ile 1 yıl olmasının sakıncası olmadığı ancak rutin angarya için 1 yılın fazla olduğu yönündeydi.

Ayrıca infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji adı altında verilen eğitim sırasında klinik mikrobiyoloji eğitiminin zenginleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Genç uzman temsilcisi Dr. Doğan Barış Öztürk çevre hastanelere mecburi hizmet için atanan genç uzmanlar arasında yaptığı çalışma sonucunda asistanlık sırasında kan bankacılığı ve infeksiyon kontrol komitesi eğitimlerinin atandıktan sonra yetersiz kaldığının tespit edildiğini İHKMEYK Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüce ve diğer kurul üyelerine bildirdi.

Çağcıl ve demokratik yaklaşım gereği yerinde tespit edilen sorunların ilgili makamlara iletilmesi görevimizi yerine getirdik. Birçok uzmanlık derneğinin yaptığı gibi rotasyon süre ve içeriklerinin akılcı hale getirilmesini kendi uzmanlık derneğimizden beklemek hakkımızdır. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızı tekrar hatırlatmak isteriz.

TTB AGUH’un düzenlediği asistan hekimler kurultayına KLİMİK AGUH üyesi Dr. Berivan Tunca katıldı. Kurultay konusunda izlenimler ve sonuç bildirgesi şöyle özetlenebilir:

2010 yılından bu yana ortaya çıkan asistan hekim hareketliliği Ekim 2011’de düzenlenen Asistan Hekim Kurultayı’nda masaya yatırıldı (www.istabip.org.tr/asistankurultay2011 adresinden takip edilebilir). Kurultay sonunda 8 maddelik bir bildirge hazırlandı ve uzmanlık eğitimi veren tüm kurumlarda Asistan Hekimlere ulaştırılması hedeflendi. 2 gün süren kurultayımızda ilk gün Türkiye’de Sağlık Ortamı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Özlük Haklarımız konuları tartışmaya açıldı. İkinci gün, Türkiye’de Asistan Hekim Hareketinin Dünü Bugünü başlıklı belgesel ile açılış yapıldı, ardından TTB tarafından hazırlanmış olan Asistan Hekim Tutum Anketi’nin sonuçları sunuldu ve nihayetinde son oturum olarak “Örgütlenme: modeller, kurumlar, plan” konusu üzerinde geniş çaplı olarak duruldu. Son oturumda TTB altında tüm Türkiye’deki Asistan Hekimleri kapsayan bir Asistan Kolu kurulması için yapılacak girişimler planlandı. Ardından özlük, eğitsel ve sosyal hak kayıplarımıza artık dur demek için 5 ay boyunca yürütülecek olan ve taleplerimizin karşılık bulmaması durumunda genel greve gidilmesi ile sonuçlanacak olan kampanyanın 5 maddesi şekillendi:

1-Sağlık haktır: Performans sistemi kaldırılmalı, EŞİT, ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ, ULAŞILABİLİR sağlığın bir hak olduğu hatırlanmalıdır.

2-Çalışma saatleri insanca düzenlenmelidir:  Haftada 56 saatten az, ayda 220 saatten fazla olmamalıdır, nöbet ertesi izin kullandırılmalıdır.

3-Ücretlerimiz düzenlenmelidir: Yoksulluk sınırının 3 katı, sabit, döner sermaye performans gibi güvencesiz sunumlardan bağımsız, emekliliğe yansıyan maaş.

4-Uzmanlık eğitimi, standardize, branşa özel, öz-denetime dayalı olmalıdır: Asistan hekimlerin uzmanlık öğrencileri olduğu yeniden hatırlanmalı, mesai saatleri içinde haftada en az 2 gün, toplam 8 saat eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ilgilenmelidir. Yabancı uyruklu asistanlara kadro verilmelidir.

5-Şiddete yol açan hekim düşmanı politikalara son verilmelidir: ‘Şiddete Sıfır Tolerans ’ için hekimi bozuk düzenin günah keçisi yapmaya çalışan, hasta kışkırtıcı politikalara son verilmelidir.

 

Asistan Hekim Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Ülke çapından asistanların katılımıyla 15-16 Ekim 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Asistan Hekim Kurultayı sonucunda oluşturulan kararların takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

1. Asistan hekimlerin sağlık hizmeti vermelerinin ön şartı iyi bir eğitim almalarıdır. Eğitimler mesai saatlerinde yapılmalıdır; kliniklerde eğitici başına düşen asistan sayısı verilen eğitimin verimliliği gözetilerek (makul bir sayıda) belirlenmelidir; her uzmanlık dalı için çekirdek eğitim programı oluşturulmalıdır; asistan hekimler tıpta uzmanlık kurulunda yer almalı, eğitim müfredatının oluşturulmasında söz sahibi olmalıdır; asistanların kongrelere katılım masrafları eğitim kurumlarınca karşılanmalıdır.

2. Asistan hekimlerin görevlerini belirleyen bir iş tanımlaması yoktur. Bu tanımsızlık asistanların keyfi şartlar ve sürelerle çalıştırılmasına yol açmaktadır. Asistan hekimler olarak görev tanımımızı net bir şekilde ortaya koyan ve sorumluluklarımızı uzmanlık eğitim süresi boyunca geçirilen yıllara göre belirleyecek bir yasal düzenleme talep ediyoruz.

3. Asistan hekimler kesintisiz olarak 33 saate varan sürelerde çalıştırılmaktadır. Toplam çalışma süremiz haftada 110 saati geçmektedir. Bir hekimin aralıksız olarak bu sürelerde çalışması her şeyden önce halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Asistan hekimler olarak nöbet ertesi izin hakkının sağlanmasını ve çalışma sürelerinin haftalık 56 saat, ayda 220 saat ile sınırlandırılmasını talep ediyoruz.

4. Yabancı uyruklu asistanlar, diğer asistan hekimlerle aynı işi yapmalarına rağmen bunun karşılığında hiçbir ücret almadıkları gibi sosyal güvenceleri olmadan çalıştırılmaktadırlar. Emek sömürüsünden başka bir anlamı olmayan bu uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını, arkadaşlarımızın insanca yaşayacak ücretlerle ve güvenceli olarak çalışmalarını talep ediyoruz.

5. Son kanun hükmünde kararname ile gündeme getirilen mecburi hizmet karşılığı senet uygulaması kabul edilemez. Asistanlığımız süresince verdiğimiz hizmetler görmezden gelinip zorunlu hizmeti dayatmak amacıyla asistanlığın başında senet imzalatılması yakışıksız bir uygulamadır. Zaten hali hazırda eğitim sonunda hak kazandığımız diplomalarımıza el koyulmakta ve bir hakkımız gasp edilerek mecburi hizmet yaptırılmaktadır.

6. Aynı kararnamede yer alan aile hekimliği uzmanlığı konusundaki düzenlemeye göre uzaktan eğitimle, asistanlık yapmadan uzman olmanın önü açılmaktadır. Hem teorik hem pratik bir eğitim süreci olan uzmanlaşma dönemi uzaktan eğitimle gerçekleştirilemez.

7. Sağlık sisteminde yaşanan tüm aksaklıkların sorumluluğu hekimlerin üstüne yıkılmaya çalışılmaktadır. Neredeyse her gün ülkenin dört bir yanından meslektaşlarımıza yönelik şiddet haberleri gelmektedir. Asistan hekimler olarak; halkı hekimlere karşı kışkırtan söylemlerin ve politikaların terk edilmesini ve mesleğimizi güvenle icra edebileceğimiz bir ortamın sağlanmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarına dönük şiddet kamu davası olarak görülmeli ve caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır.

8. Hekimlik, onurlu ve saygın bir meslektir. Çoğu zaman maddi olarak değer biçilemeyecek mesleki uygulamalarımızı puan yöntemiyle ücretlendirmeye çalışmak yanlıştır. Asistan hekimler olarak mesleğimizi küçük düşüren çarpıtmalarla dolu para tartışmalarına son verilmesini; performans uygulamasının durdurulmasını; insanca yaşamaya yetecek, emekliliğe yansıyacak ücret almayı talep ediyoruz.

Kurultayda alınan kararlar ve ortaya çıkan ortak irade doğrultusunda asistan hekimler olarak; haklarımızı almak için, toplum sağlığını korumak için ve iyi hekimlik için önümüzdeki günlerde tüm Türkiye çapında “5 Talep” kampanyamızı başlatacağımızı duyuruyoruz.

Toplumun sağlık hakkına ve mesleki haklarımıza sahip çıkan “iyi hekimler” olmaya söz veriyoruz!