Şifremi Unuttum

Tam Gün Çalışan Öğretim Üyelerinin Sorunlarıyla İlgilenecek Bir Makam Arıyoruz!

Türk Tabipleri Birliği Türkiye’deki bütün hekimlerin özlük haklarına ilişkin bütünlüklü önerilere sahiptir. Bu anlayışla her yıl hazırladığı ve güncellediği “Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Önerisi” bulunmaktadır.

Ne yazık ki Sağlık Bakanı hemen daima muayenehane hekimleri ve özel olarak da öğretim üyeleri üzerinden çarpıtmalı bir propaganda faaliyeti yürütmektedir. Kendisinin de söylediği gibi çok az sayıda muayenehane hekimi ve öğretim üyesi bulunmakta olup önemli bir çoğunluk tam gün çalışmakta ancak mevcut çalışma sistemi ve koşullarını uygun bulmamaktadır. Bu nedenle TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun kamuoyunda yanlış bir zeminde yürüyen tartışmalara büyük çoğunluğu da dahil etme ve görünür kılma amaçlı imza kampanyasını duyuruyoruz.


(İmza Formuna Ulaşmak için Resime Tıklayınız)

TAM GÜN ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLENECEK BİR MAKAM ARIYORUZ!

Biz aşağıda imzası olan TAM GÜN ÇALIŞAN tıp fakültesi öğretim üyeleri olarak;

 • Geleceğin hekimlerini yetiştirmenin,
 • Öğrencilerimize, araştırma görevlilerimize eğitim vermenin,
 • Sempozyumlarda, kongrelerde birbirimizden öğrenmenin,
 • Hipotez kurmanın, kurulan hipotezleri araştırmalarla test etmenin öncelikli görevimiz olduğunun bilinmesini istiyoruz.

Biz aşağıda imzası olan tıp fakültesi öğretim üyeleri olarak;

 • Tam gün süreyle eğitim,
 • Tam gün süreyle bilimsel araştırma,
 • Tam gün süreyle hekimlik hizmeti sunabileceğimiz bir ortamda çalışmak istiyoruz.

Biz aşağıda imzası olan tıp fakültesi öğretim üyeleri olarak;

 • Sadece niceliği ölçen,
 • Üçüncü basamak sağlık kurumu olması gereken tıp fakültelerine ikinci basamak sağlık kurumu algısıyla yaklaşan,
 • Daha çok hasta bakma, daha çok tetkik yapma, daha çok hasta yatırma anlamına gelen,
 • Sağlık çalışanları arasında çalışma barışını yok edip etik ihlallere neden olan, hekimliğin ruhunu emen,
 • Ülkemizin kaynaklarını gereksiz yere harcayan,
 • Emekliliğe yansımayan,
 • Sürdürülebilirliği mümkün olmayan yürürlükteki performans sistemini reddediyoruz.

Biz aşağıda imzası olan tıp fakültesi öğretim üyeleri olarak;

 • Tıp fakültelerinin teknolojik donanım, alt yapı, finans ve insan gücü açısından desteklenmesini istiyoruz.
 • Devlet tarafından eğitimin, araştırmanın, sağlık hizmeti uygulamalarının tümünün üçüncü basamak kriterlerine göre hak ettikleri düzeyde kamusal bir sorumlulukla finanse edilmesini istiyoruz.
 • Siyasi iktidarın mesleğimize hürmet eder bir dil ve yaklaşım tarzı geliştirmesini istiyoruz.
 • Öğretim üyesi olarak aldığımız eğitime, yüklendiğimiz sorumluluğa yakışır özlük haklarımızınmaaş üzerinden tanındığı bir ücret politikası istiyoruz.
 • Yaptığımız işin niteliğini dikkate alan, hasta-hekim ilişkisini ticarileştirmeyen ve bizleri puan kaygısına terk etmeyen mütevazi bir ödüllendirme sistemi istiyoruz.
 • Yıllık izinlerde ücret kesintilerine gidilmemesini, bu çerçevede dinlenme hakkımızın yok edilmemesini istiyoruz.
 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerle afiliasyon adı altında tıp fakültelerinin özerkliğinin yok edilmemesini, akademik özgürlük hakkımızın ortadan kaldırılmamasını istiyoruz.
 • Sağlık çalışanlarının tümünün gelecek kuşkusu olmadan çalışabileceği ve emeklilik hayatlarının garanti altına alındığı bir çalışma ortamına ulaşmak istiyoruz.
 • Sağlık işgücü planlamasının, tam istihdam, iş güvencesi, ekip hizmeti, tam gün hizmet prensibi, garantili özlük haklar ve grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ilkelerine göre yapılmasını istiyoruz.
 • Basamaklandırılmış bir sağlık sisteminde, herkesin, hiçbir fark gözetmeden sağlıklı olup sağlıklı kalabilmesi, sağlığını koruyup geliştirebilmesi, sağlığını kaybettiğinde ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine ulaşma hakkının; kamusal güvence altında, zamanında, eksiksiz, öncelikli, nitelikli, yeterli ve onurlu biçimde ulaşabilmesini istiyoruz.

İMZA KAMPANYASINA KATILAN DERNEK BAŞKANLARI

Adli Tıp Uzmanları Derneği Prof.Dr.Ümit Biçer
Çocuk Nefroloji Derneği Prof.Dr.Oğuz Söylemezoğlu
Çocuk Romatoloji Derneği Prof.Dr.Özgür Kasapçopur
Deri Ve Zührevi Hastalıkları Derneği Prof.Dr. Ertuğrul H. Aydemir
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Doç.Dr.Tacettin İnandı
Patoloji Dernekleri Federasyonu Prof. Dr. İlhan Tuncer
Rejyonel Anestezi Derneği Prof Dr Fuat Güldoğuş
Sitopatoloji Derneği Prof.Dr.Dilek Yılmazbayhan
Sualtı Ve Hiperbarik Tıp Derneği Prof. Dr. Şamil Aktaş
Türk Algoloji Derneği Prof.Dr.Serdar Erdine
Türk Anatomi Ve Klinik Anatomi Derneği Prof.Dr.Hakan Hamdi Çelik
Türk Androloji Derneği Prof.Dr.Ramazan Aşçı
Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Prof.Dr. Şükran Şahin
Türk Biyokimya Derneği Prof.Dr.Nazmi Özer
Türk Cerrahi Derneği Prof.Dr.Cem Terzi
Türk Dermatoloji Derneği Prof.Dr.Oktay Taşkapan
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Prof.Dr.Sait Ada
Türk Farmakoloji Derneği Prof.Dr.Öner Süzer
Türk Gastroenteroloji Derneği Prof.Dr.Ömer Özütemiz
Türk Geriatri Derneği Prof.Dr.Yeşim Gökçe Kutsal
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Prof.Dr.Şevket Kavukçu
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Prof.Dr.Candan Özoğul
Türk İmmünoloji Derneği Prof.Dr.Günnur Deniz
Türk Kardiyoloji Derneği Prof.Dr.Oktay Ergene
Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Prof.Dr.Haluk Eraksoy
Türk Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Prof.Dr.Şinasi Yalçın
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Prof.Dr.Nezahat Gürler
Türk Neonatoloji Derneği Prof.Dr.Murat Yurdakök
Türk Nöroloji Derneği Prof.Dr.Ersin Tan
Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği Prof.Dr.Mahmut Nedim Doral
Türk Perinatoloji Derneği Prof.Dr.Murat Yayla
Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Prof.Dr.Ramazan Kahveci
Türk Radyoloji Derneği Prof.Dr.Okan Akhan
Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği Prof.Dr.H.Zafer Hasçelik
Türk Toraks Derneği Prof.Dr.Feyza Erkan
Türk Üroloji Derneği Prof.Dr.Ateş Kadıoğlu
Türk Yoğun Bakım Derneği Prof.Dr.Yalım Dikmen
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Prof.Dr.Okay Başak
Türkiye Biyoetik Derneği Prof.Dr.Yeşim Işıl Ülman
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Prof.Dr.Salih Çetinkurşun
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Prof.Dr.Güzide Turanlı
Türkiye Çocuk Ve Genç Psikiyatrisi Derneği Prof.Dr.Füsun Çuhadaroğlu
Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Prof.Dr.Oktay Arpacıoğlu
Türkiye Nükleer Tıp Derneği Prof.Dr.Ömer Uğur
Türkiye Romatizma Araştırma Ve Savaş Derneği Başkanı Prof.Dr.Şebnem Ataman
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Prof.Dr.Mecit Süerdem
Türkiye Ulusal Allerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği Prof.Dr.Ayfer Tuncer