Şifremi Unuttum

Klimik Derneği Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Komisyonu

Asistan Hekimlik kavramı usta çırak ilişkisinin temel alındığı ilk hekimlik zamanlarından bu yana varlığını sürdürmektedir. Modern Tıp çağında günümüzde, tıp eğitimi verilen tıp fakülteleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri asistan hekim yetiştiren kurumlar olarak yer almaktadır. Bu kurumların temel amacı bilgi ve beceri açısından donanımlı uzman hekimler yetiştirmektir; ancak yakın tarihimizde uygulanmakta olan sağlık politikaları kısa vadeli çözümler, oy kaygısı, devlet elini sağlık sektöründen çekme, özelleştirme gibi toplum sağlığına zarar verecek güdüler ile eğitimin geri planda kalmasına, hizmetin ön plana geçmesine neden olmaktadır. Asistan Hekimler kliniklerin ihtiyaç durumlarına göre boşlukları doldurma aracı olarak müfredatsız ve programsız bir şekilde uzmanlık eğitim süreçlerini geçirmeye terk edilmiş durumdadırlar. Bazı kurumların, altyapısı ile yeterli sayı ve nitelikte eğitici kadrosu olmadığı halde uzmanlık dalının varlığını göstermek adına eğitimsizliği göze alarak uzmanlık eğitimi verdiği görülmektedir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) şemsiye altında üyesi olan Uzmanlık Dernekleri aracılığıyla uzmanlık eğitiminin niteliğini artırmak adına önemli çalışmalara imza atmaktadır. 2009 yılında düzenlenen XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK)’nda Asistan Hekimlerin uzmanlık dernekleri, tabip odaları veya bağımsız olarak temsil edileceği, tüm Türkiye’deki Asistan Hekimleri içeren bir veritabanı kurulumunu yürütecek, bu sayede Asistan Hekimlerin karşı karşıya kaldıkları sorunların somut bir şekilde ortaya konulmasını ve çözüme giden yolu hızlandırmayı amaç edinen bir Asistan ve Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu kurulması önerilmiştir. TTB-UDEK AGUH Çalışma Grubu Mayıs 2010’dan bu yana çalışmalarına başlamıştır.

Uzmanlık Derneğimiz olan Klimik Derneği bünyesinde Asistan Hekim faaliyetleri başlangıçtan beri devam etmektedir. TTB-UDEK bünyesinde kurulan AGUH Çalışma Grubunun ardından derneğimizin Asistan Komisyonu, KLİMİK-AGUH Komisyonu yapısına evrilmiştir. 11.06.2011 tarihinde Klimik Derneği İstanbul Merkez binasında 1. KLİMİK-AGUH Yürütücü Temsilciler Kurulu toplantısı 17 asistan hekim ve 1 genç uzman hekimin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; tüm İHKM asistanları ve asistanlığın bitimini 5 yıl geçmemiş veya 40 yaşını aşmamış genç uzmanlardan oluşan Genel Kurul, ülkemizde İHKM uzmanlık eğitimi veren üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinden gelen birer asistan temsilcisi ve genç uzmanları temsilen bir uzman temsilcisinden oluşan Yürütücü Temsilciler Kurulu ve Yürütücü Temsilciler Kurulu üyeleri arasından 15. KLİMİK Kongresi sırasında iki yıllık bir süre için seçilen 7 kişiden oluşan Yürütme Kurulu tanımları yapılmış ve görev paylaşımına gidilmiştir.

KLİMİK-AGUH Komisyonu Yürütme Kurulu
Asistan Temsilcisi: Emre Aktepe
Uzman Temsilcisi: Doğan Barış Öztürk
Bilişim – İnternet Koordinatörü Üye: Okan Derin
Eğitim Planlama ve Geliştirme Koordinatörü Üye: Altan Gökgöz
Kurs/Okul Organizasyonu Koordinatörü Üye: Doğaç Uğurcan
Veritabanı Koordinatörü Üye: Özlem Yılmaz
Sayman Üye: Zeynep Memiş

Yürütücü Temsilciler Kurulu’nun iletişimini sağlamak üzere klimikaguh@yahoogroups.com grubu kurulmuştur. Üye olmak için bağlantıya tıklayınız veya klimikaguh-subscribe@yahoogroups.com adresine boş mail gönderiniz.

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu, ülkemizde tıp biliminde yer alan gerek eğitici-eğitilen arasındaki kopuklukları ortadan kaldırmaya, gerekse özlük, sosyal ve eğitsel hak kayıplarına yönelik olarak önemli çalışmalara imza atmayı hedeflemektedir. Tıp biliminin ve toplum sağlığının geleceğinden kuşku duyduğumuz şu günlerde Tıp Dünyamıza yeni bir canlılık getirerek aydın, etik ilkelere bağlı, kanıta dayalı tıbbı mesleğinin her aşamasında kullanma becerisine sahip hekimlerin yetişmesine katkıda bulunacaktır. Komisyonumuz tüm etkinliklerini gönüllülük esasına dayanan, katılımcı, eşitlikçi bir çerçevede gerçekleştirmeyi temel edinmiştir. Gelecek günler özgür zihinlerin üretimleriyle çok daha umut dolu ve yaşanılabilir olacaktır.

Berivan Tunca
Klimik AGUH Komisyonu Kurucu Üyesi