Şifremi Unuttum

TTB ve İTO’dan Açıklama: Sağlık Bakanlığı Hekimlerin Serbest Meslek Hakkını Engellemeye Devam Ediyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, 3 Ağustos 2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili yorumlarını bugün düzenledikleri bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. 

Açıklamada, yapılan son düzenlemenin Sağlık Bakanlığı tarafından bir müjde gibi duyurulmasına karşın düzenlemenin içeriğinde hala hekimin serbest çalışma hakkının engellendiği belirtildi.  Özellikle yeni açılacak muayenehanelerle ilgili aynı koşulların sürdüğü, 1219 sayılı yasaya göre sadece bildirimle açılabilen muayenehanelerin, devam eden maddeler nedeniyle açılmasının olanaksız durumda bulunduğunun altı çizildi. 
 
Tüm bu değişikliklerin amacının hızla tekelleşen sağlık sistemine ucuz iş gücü yaratmak olduğu belirtilerek, mücadelenin süreceği bilgisi verildi.
 
Basın açıklaması metni aşağıda bilginize sunulmuştur.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

04.08.2011 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI “HEKİMLERİN SERBEST MESLEK HAKKINI” ENGELLEMEYE DEVAM EDİYOR

“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” de 8. değişiklikle,  var olan muayenehaneleri kapatıp yeni muayenehanelerin de açılmasını engellemeyi amaçlayan Sağlık Bakanlığı 9. değişiklikle “süre uzatmasına” gitti.

Tıp merkezleri, poliklinikler, radyoloji ve diğer laboratuvarlar ve muayenehanelerle ilgili getirilen yönetmelik hükümleri, hekimleri serbest çalışma haklarını ellerinden alarak tekelci sağlık sermayesine ucuz işgücü yapmak istemektedir. Bunun yanı sıra hekimlerin emeği ile yürütülen bu sağlık hizmetleri, sağlık hizmet alanı ulusal ve uluslararası sağlık tekellerinin egemenliğine terk edilmek istenmektedir. 

Tüm hekimlerin ve hekimlik mesleğinin “mesleğini serbest yapabilme” hakkını ortadan kaldıran bu yasal düzenlemelere karşı Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun yürüttüğü hukuksal ve demokratik mücadele sonucu Sağlık Bakanlığı zorunlu olarak yönetmelikte değişiklik yapma durumuyla karşı karşıya kalmıştır.

Bilindiği gibi 05.07.2011 tarihinde Danıştay 10. Dairesi Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin 1. fıkrasında belirtilen birçok akıl ve bilim dışı isteklerin yürütmesini durdurmuş ve böylece muayenehaneleri kapatma gerekçesi olarak kullanılacak birçok fiziki koşul ortadan kalkmıştı.

Haklı ve demokratik mücadelemiz ve “4 Ağustos Kara Gün”ün yaklaşması 3 Ağustos 2011 tarihinde yeni bir değişikliğin yapılmasına yol açtı.

Mücadelemizin her anında serbest meslek hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizi, muayenehanelerimizi kapatmayacağımızı ve Bakanlığın muayenehanelerimizi kapatmak için ısrar etmesi durumunda zor kullanması gerekeceğini, her muayenehanenin bir eylem alanı olacağını defalarca belirttik.

Gelinen noktada, yönetmelikte yapılan değişiklikler sanki sorun kendileri tarafından yaratılmamışçasına hekimlere kurtarıcı edasıyla “müjde” olarak duyurulmuştur. 

“Kapatacağım” tehdidi savuranlar, bir yıldır binlerce hekimi ve hastayı mağdur edenler bir anda hekimlerin koruyucusu rolünü benimseyerek “hak dağıtan” durumuna geçmeye çalışmaktadır.

Yeni yönetmelik;

–        Uyum süresinin 4 yıl daha uzatılmasını,

–        Birden fazla hekimin ortak alanda çalışmasına olanak tanınmasını,

–        03.08.2010 tarihinden önce açılan muayenehanelerden deprem raporu istenmemesini,

–        Özürlülerle ilgili düzenlemeleri

içerse de, esas olarak hala hekimlerin mesleklerini serbest olarak yapma hakkını engellemeye yönelik özünü korumaktadır.

Çünkü 1219 sayılı yasayla bildirim düzeyinde olan muayenehane açmak, yönetmeliklerle ruhsatlandırmaya tabi tutulmuş ve bizzat Bakanlık muayenehane açma konusunda kendini onay makamı olarak belirlemiştir.

Planlama ve İstihdam Komisyonu oluşturarak muayenehaneler dışında hekimlerin serbest çalışma alanlarıyla ilgili olarak açma-açtırmama yönünde karar verme yetkisi belirlemiş ve bu gücü elinde tutmaktadır. 

Yönetmeliklerin hazırlanışında ve değişiklikler açısından hekimlerin meslek örgütleri olan Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve uzmanlık dernekleri dinlenmemiş, Bakanlık her zamanki gibi kendi düşünce ve çıkarları doğrultusunda davranmıştır.

Muayenehanelerde yer alan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlarla ilgili olarak 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 1. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluk isteyerek konuyu bir başka kısıtlayıcı/engelleyici alana sokmuş, belirsizlik yaratarak başka yollarla amacına ulaşmayı tercih etmiştir.

Yeni açılacak muayenehaneler açısından;

–  Binanın yapı kullanma izin belgesi,

– İlgili mevzuata uygun depreme dayanıklılık raporu,

– İlgili mevzuata uygun yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu gösteren belgelerin zorunlu olarak istenmesi ile  Türkiye’deki imar sorunu bilerek ve isteyerek görmezden gelinmiş ve muayenehanelerin açılamaması yönünde önemli bir engel olarak yeni yönetmelikte yer almıştır.

Tüm bunların yanı sıra yasal hükümlerden bağımsız olarak sağlık müdürlüklerince keyfi uygulamalarla hekimlerin serbest çalışma haklarının engellendiği, yasal haklarının kullanılması sırasında zorluklar çıkarıldığı yine bilinen gerçekler arasındadır.

Ayrıca “Muayenehaneleri kapatacağım” diyenlerin düşüncelerinde bilindiği kadarı ile herhangi bir değişiklik de henüz söz konusu değildir.

Gelinen noktada Sağlık Bakanlığı’nın sorun çözme yönteminin yanlışlığı, hekimlere, hekimlik mesleğine ve toplum sağlığına verdiği zararların değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Hekimlerin serbest çalışma hakkını savunmaktan vazgeçmeyip yeni gelişmelere paralel olarak bugüne dek sürdürdüğümüz mücadelemize, gerek hukuksal alanda gerekse demokratik platformlarda yine devam edeceğimizi bir kez daha yineleriz.

Saygılarımızla,

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

 

İSTANBUL TABİP ODASI