Şifremi Unuttum

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçentlik Bilim Alanına İlişkin Açıklama

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DOÇENTLİK BİLİM ALANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), 10 yıl aradan sonra ilk kez bu dönem http://www.uak.gov.tr/temelalanlar/tablo10.pdf adresindeki Sağlık Bilimleri Temel Alanı’na ilişkin  Tablo 10’da 1016. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji şeklinde, uzmanlık dalımızla ilgili tek ve bütün bir  Doçentlik Bilim Alanı düzenleme iradesini göstermiştir.  

Ülkemizdeki geçmişi 65 yılı bulan bütünleşik  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uygulamaları, bilim alanı olarak da esasen bir bütün olan bu kaynaktan beslenmektedir. O nedenle,  böyle bir düzenleme, hem bilim yaşamımız için bir güvence, hem de dalımızın araştırmacıları için bir özgüven ve motivasyon kaynağı olacaktır.

Geldiğimiz noktada bu sürecin bir özetini aşağıda kronolojik olarak sunuyoruz.

İlk kez Haziran 2001’de Sağlık Bilimleri Temel Alan Danışma Kurulunca belirlenip ilan edilen Tablo 10’daki Doçentlik Bilim Alanları arasında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji’ye bütünleşik bir alan olarak yer verilmemiştir. Onun yerine iki ayrı Bilim Alanı olarak 1016. Enfeksiyon Hastalıkları ve 1039.3 Klinik Mikrobiyoloji’ye yer verilmiştir. Bunun  üzerine gerek İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  dalının uzmanlık derneği olarak Derneğimiz ve gerekse 2001 döneminin Doçent adaylarından Dr. Sıla Akhan tarafından, ayrı ayrı yürütmeyi durdurma ve iptal davaları açılmıştır.

Derneğimizin ÜAK’ın bu işlemi hakkında açtığı 2001/2504 Esas No’lu davada Danıştay 8. Dairesi 26 Aralık 2001’de yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ancak ÜAK bunun gereğini yerine getirmemiştir.

19 Haziran 2002’de Danıştay 8. Dairesi,  Dr. Sıla Akhan’ın açtığı davada, dava konusu işlemi iptal etmiştir (Esas No. 2001/2508 ve Karar No. 2002/3662). ÜAK bu kararın gereğini de yerine getirmemiştir.

20 Kasım 2002’de Danıştay 8. Dairesi  Derneğin açtığı davayı da yukarıdaki davada söz konusu işlemin iptal edilmesinden dolayı, konusunun kalmadığı şeklinde karara bağlamıştır (Esas No. 2001/2504 ve Karar No. 2002/5385). ÜAK bu karardan sonra da herhangi bir düzeltme yapmamıştır ve iptal edilmiş Bilim Alanlarında Üniversite Doçenti unvan ve yetkileri verilmeye devam edilmiştir.

25 Mayıs 2004 tarihinde gönderdiğimiz ihtarnameden sonra, Doçentlik Sınavı başvuru süresinin dolmasıyla eşzamanlı olarak, Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı’na ait listenin sonuna daha önce listede yer almayan 1063 Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları bilim alanı eklenmiştir. Ayrıca, hem bu yeni eklenen bilim alanının, hem de 1016 Enfeksiyon Hastalıkları ve 1039.3 Klinik Mikrobiyoloji bilim alanlarının yanına bir yıldız (*) işareti konulmuştur. Dipnotta da "Yargı kararları gereğince klinik bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları bilim alanı ilan edilmiş olup konu üniversitelerarası kurulun ilk toplantı gündemine alınmıştır" denilmiştir.

ÜAK’ın bu  tutumuna karşın, değişen bir şey olmamış; ÜAK Başkanlığı, yapılan görev değişikliği sonrasında, yargı kararlarına uymama hususunda dirençli bir tavır takınmıştır. 1016. Enfeksiyon Hastalıkları ya da 1039.3 Klinik Mikrobiyoloji şeklindeki iki ayrı Bilim Alanından birine başvurmak zorunda bırakılan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları aradan geçen zaman içinde yine bu alanlardan birinden sınava girmeye davet edilmişlerdir.

Gönderdiğimiz müteaddit noter ihtarnamelerine hiçbir cevap vermeyen ÜAK Başkanlığınca, nihayet  Derneğimize tebliğ edilen 24 Aralık 2004 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/4856 sayılı yazıda, “Sağlık Bilimleri Temel Alan Danışma Komisyonu’nun Klinik Mikrobiyoloji ile Enfeksiyon Hastalıkları alanlarının birbirinden farklı olduğu, ülkemizin özel koşullarına uydurulmak amacıyla yapay olarak birleştirilmesinin yanlış bir yapılanmaya sebep olacağı yolunda bir rapor verdiğinden” söz edilmiştir. Bunun üzerine ÜAK’ın bu işlemi hakkında Derneğimiz adına 24 Şubat 2005 tarihinde Danıştay 8. Dairesinde 2005/974 Esas No. ile yürütmeyi durdurma ve iptal davası açılmıştır.

ÜAK’ın, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi hükmüne açıkça aykırı olan bu işlemiyle ilgili olarak Derneğimizce açılan dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri  Kurulu 8 Aralık 2005’te yürütmeyi durdurma   kararı vermiştir. Daha sonra, bu işlem, Danıştay 8. Dairesinin 8 Kasım 2006 tarihli kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir (E. 2005/974 – K. 2006/4159).

Ancak aradan geçen yıllar içinde, ÜAK, mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmemiş; gerek ÜAK sekreteryasının olumsuz yönlendirmesinin, gerekse yeni bir Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün çıkarılamayışının etkisiyle yeni bir düzenleme yapma iradesini kullanmamıştır.

Burada bir parantez açarak başka bir hukuksal mücadeleyi de anımsamak yararlı olacaktır.  Doçentlik Bilim Alanındaki düzenlemeye benzer bir anlayışla çıkarılmış olan 2002 Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili olarak Derneğimizce açılmış olan davada, Danıştay 8. Dairesi 19 Kasım 2003 tarihinde ekli çizelgede 4. sırada yer alan Enfeksiyon Hastalıkları ve 29. sırada yer alan Tıbbi Mikrobiyoloji düzenlemelerinin iptaline karar vermiştir (E. 2002/3784 – K. 2003/5027). Bu kararı  temyiz eden davalı idarenin istemi, 8 Aralık 2005’te Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca reddedilerek iptal kararı onanmıştır (E. 2004/133 – K. 2005/2681).  Ancak doğan hukuksal boşluk, aradan ancak dört yıla yakın bir süre geçtikten sonra doldurulabilmiş ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalının bütünlüğünü yeniden teslim eden Tıpta ve Diş Hekimliğinde  Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) 18 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.

On yıla yakın sürede, listesini aşağıda verdiğimiz toplam 111 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı meslektaşımız Üniversite Doçenti unvan ve yetkisini aldıktan sonra, ÜAK,  sonunda uzmanlık dalımızla ilgili tek ve bütün bir Doçentlik Bilim Alanı düzenleme iradesini gösterebilmiştir.

Doçentlik Sınavına bu yeni düzenlemeye göre başvuracak bilim yaşamının başındaki genç meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

2001-2011 Arasında Üniversite Doçenti Unvan ve Yetkisi Alan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları

Dr. Sıla Akhan

Dr. Dilek Kılıç

Dr. M. Faruk Geyik

Dr. Kemalettin Aydın

Dr. Özlem Tünger

Dr. Birsen Mutlu

Dr. Sibel Gündeş

Dr. Cafer Eroğlu

Dr. Deniz Akduman

Dr. Oral Öncül

Dr. Mustafa Namıduru

Dr. Aynur Karadenizli

Dr. Özlem Tansel

Dr. Özlem Kandemir

Dr. Serpil Erol

Dr. Ayşe Erbay

Dr. Önder Ergönül

Dr. Selma Tosun

Dr. Serhan Sakarya

Dr. Gökhan Aygün

Dr. A. Atahan Çağatay

Dr. Funda Ergin-Timurkaynak

Dr. İrfan Şencan

Dr. Rabin Saba

Dr. Mustafa Ertek

Dr. Kutbettin Demirdağ

Dr. Ergin Ayaşlıoğlu

Dr. Sedat Kaygusuz

Dr. Gülden Ersöz

Dr. Şaban Esen

Dr. Günay Tuncer-Ertem

Dr. Hürrem Bodur

Dr. Nurcan Baykam

Dr. Cüneyt Özakın

Dr. Kenan Hızel

Dr. Özgen Köseoğlu

Dr. Rahmet Çaylan

Dr. Figen Kuloğlu

Dr. Dilara İnan

Dr. Serkan Öncü

Dr. Oğuz Karabay

Dr. Ayten Kadanalı

Dr. Zülal Özkurt

Dr. Esragül Akıncı

Dr. Alpay Azap

Dr. Yasemin Ersoy

Dr. Yaşar Bayındır

Dr. Hakan Erdem

Dr. Tansu Yamazhan

Dr. Nur Yapar

Dr. Nazif Elaldı

Dr. Orhan Yıldız

Dr. Ömer Faruk Kökoğlu

Dr. Serap Şimşek Yavuz

Dr. Birsen Durmaz Çetin

Dr. Serap Gençer

Dr. Meral Sönmezoğlu

Dr. İlknur Erdem

Dr. İlhami Çelik

Dr. Aylin Çolpan

Dr. Vildan Avkan-Oğuz

Dr. Bilgin Arda

Dr. Emine Alp

Dr. İsmail Yaşar Avcı

Dr. Mehmet Özden

Dr. Nafiz Koçak

Dr. Lütfü Savaş

Dr. Sabahattin Ocak

Dr. Yusuf Önlen

Dr. Özlem Kurt-Azap

Dr. Vedat Turhan

Dr. Elif Doyuk-Kartal

Dr. Davut Özdemir

Dr. M. Arzu Yetkin

Dr. Şebnem Erdinç

Dr. Aysel Kocagül-Çelikbaş

Dr. Şebnem Eren,

Dr. Yasemin Heper

Dr. F. Zeynep Akçam

Dr. Salih Cesur

Dr. Kenan Midilli

Dr. Emel Yılmaz

Dr. Mustafa Kemal Çelen

Dr. Meltem Işıkgöz-Taşbakan

Dr. Hüsnü Pullukçu

Dr. Oğuz Reşat Sipahi

Dr. Resul Karakuş

Dr. Hasan Uçmak

Dr. Neşe Demirtürk

Dr. Mustafa Kasım Karahocagil

Dr. Güven Çelebi

Dr. Tuna Demirdal

Dr. Tuba Turunç

Dr. Suzan Saçar

Dr. Ali İnal

Dr. Güneş Senol

Dr. Turan Buzgan

Dr. Gönül Şengöz

Dr. H. Cem Gül

Dr. Murat Dizbay

Dr. İlkay Karaoğlan

Dr. Gül Ruhsar Yılmaz

Dr. Cemal Bulut

Dr. Esra Tanyel

Dr. Mustafa Yıldırım

Dr. Ziya Kuruüzüm

Dr. Nurettin Erben

Dr. Üner Kayabaş

Dr. Meliha Meriç-Koç

Dr. Gökhan Metan

Dr. Ömer Coşkun