Şifremi Unuttum

Klimik 2011 Kongre Bildiri Ödüllerini Kazananlar

15. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ DÜZENLEME KURULU’NDAN DUYURU

23-27 Mart 2011 tarihlerinde Manavgat-Antalya’da gerçekleştirilen 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi‘nde Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce sözel ve poster sunumu olarak kabul edilmiş bildiriler arasından seçilen aşağıdaki bildiriler ödüle değer bulunmuştur.

Çalışmalara katılan tüm araştırmacıları kutlarız.

Ödülleri karşılayan Pfizer İlaçları A.Ş.‘ye teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla.

Klimik 2011 Düzenleme Kurulu

 

SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-23
Diyabetik ayak infeksiyonlarında dirençli bakteri, osteomiyelit, antibiyotik maliyeti ve tedavi sonucuna etki eden faktörler: çok merkezli, prospektif izlem çalışması
 
Bülent Ertuğrul1, Oral Öncül2, Necla Tülek3, Ayşe Willke4, Suzan Saçar5, Özlem Güzel-Tunçcan6, Emel Yılmaz7, Onur Kaya8, Barçın Öztürk1, Özge Turhan9, Nur Yapar10, Mevlüt Türe11, Hüsrev Diktaş2, Meliha Çağla Sönmezer3, Esra Ulukaya4
 
1Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
4Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
5Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
6Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
7Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
8Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
9Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
10Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
11Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Aydın
 
 
SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
SS-20
Kaspofungin ve vorikonazolün, piperasilin/tazobaktam veya sefoperazon/sulbaktam ile kombinasyon tedavisi etkinliğinin nötropenik invazif kandidiyaz fare modelinde araştırılması
 
Sema Keçeli-Özcan1, Ayşe Willke2, Gülden Sönmez-Tamer1, Özden Büyükbaba-Boral3, Neşe Sönmez3
 
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
 
 
SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
SS-17
HIV-1 düzenleyici genlerini kalıcı olarak ifade etmesi sağlanmış Afrika yeşil maymunu hücre hatlarında, muhtemel HIV-1 kısıtlayıcı faktörlerin araştırılması
 
Burcu Şengez-Sünbül, Alper Arslanoğlu
 
İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İzmir
 
 
POSTER BİLDİRİSİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
P20-06
Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus ve vankomisine dirençli enterokoklarda tigesiklinin mutant önlenim konsantrasyonlarının (MÖK) araştırılması
 
Özlem Acicbe1, Ahmet Yılmaz Çoban2, Aydın Deveci1, Nuriye Taşdelen-Fışgın1, Görkem Yaman3, Başak Dokuzoğuz4, Belma Durupınar2
 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
 
 
POSTER BİLDİRİSİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
P27-02 
Hastane infeksiyonu olan hastalarda intestinal kolonizasyon ile infeksiyon etkeni olan mikroorganizma arasındaki ilişkinin araştırılması
 
Zuhal Avcı-Yeşilbağ1, Arif Atahan Çağatay1, Seniha Başaran1, Aslı Karadeniz2, Günseli Orhun3, Perihan Ergin-Özcan3, Halit Özsüt1, Haluk Eraksoy1
 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Ardahan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ardahan
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
 
 
POSTER BİLDİRİSİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
P09-14
Pegile-interferon tedavisine yanıtta basal core promoter (bcp) ve precore codon 28 mutasyonlarının rolü
 
Şükran Köse, Gülsün Çavdar, Pelin Adar, Gürsel Ersan
 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir