Şifremi Unuttum

TTB-UDEK’in Bakanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalar İçin Uygulanacak Sınavlara İlişkin Görüşleri

Kimden: TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu <udek@ttb.org.tr>

Tarih: 04 Şubat 2009 Çarşamba 09:26

Konu: Sınav Yönetmeliği hk.

Kime: klimik@klimik.org.tr,  
 
 
04.02.2009
 
Sayın Başkan,
 
Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2008 Pazartesi günü yayımlanan Yönetmelikle, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadrolarına yapılacak atamalar için uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 
 
Klinik şefi, şef yardımcısı ve başasistanlık kadrolarına başvurmak için uluslar arası endekslere kayıtlı dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmalara ilişkin ölçütlerin ön koşul olarak getirildiği; ilk iki aşamada yabancı dil ve yazılı mesleki bilim sınavlarını, üçüncü aşamada ise jürilerin belirli ölçütler üzerinden ve kura yöntemi ile oluşturulduğu sözlü sınavlarını içeren üç aşamalı bir sınav sistemini öngören Yönetmeliği, bazı değişikliklerin yapılması kaydıyla olumlu bir adım olarak değerlendirdik.  
 
23 Ocak 2009 tarihinde, TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu üyesi Dr. İskender Sayek ve TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel’den oluşan bir heyet, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Dr. Safa Kapıcıoğlu’nu makamında ziyaret etmiş ve TTB-UDEK’in Yönetmelik konusundaki görüşlerini ve değişiklik önerilerini sözlü olarak bildirmiştir. Daha sonra, Sağlık Bakanlığı’na yazılı olarak da ilettiğimiz Yönetmelik üzerine olan görüşlerimizi ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,

Prof.Dr. Raşit Tükel
TTB-UDEK Başkanı
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ – UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU
 
"Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı 
ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Üzerine Görüşler

1. Yazılı mesleki bilim sınavı her koşulda ÖSYM tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle, Yönetmelikte yer alan ve ÖSYM’ye yapılan müracaata, 1 ay içinde cevap verilmemesi veya sınavın 6 ay içinde yapılamayacağının bildirilmesi durumunda yazılı mesleki bilim sınavı Bakanlıkça yapılabileceğini ya da Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversitelerden birine yaptırılabileceğini belirleyen  Madde 8.2 kaldırılmalıdır.
 
2.
Şef yardımcısı kadrosu için aranan özel şartlarda (Madde 5.4.a), sınav tarihi itibariyle, ana dallarda sınava girenler için, ilgili ana dalda en az 5 yıl; yan dallarda sınava girenler için, ilgili yan dalda en az üç yıl uzman ve aktif eğitici olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek koşulu yer almalıdır.
 
3. Klinik şef kadrosu için aranan özel şartlarda (Madde 5.5.a), sınav tarihi itibariyle, ana dallarda sınava girenler için, ilgili ana dalda en az on yıl; yan dallarda sınava girenler için, ilgili yan dalda en az altı yıl uzman ve aktif eğitici olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek koşulu yer almalıdır.
 
4.
Şef yardımcısı ve klinik şef  kadroları için aranan özel şartlar (Madde 5.4.b ve Madde 5.5.b) ve sözlü sınav jüri üyesi belirleme koşulları (Madde 9.1) tanımlanırken, bilimsel çalışmaların yayımlandığı dergilerin kayıtlı olduğu uluslararası endeksler arasında ‘pubmed’in de yer alması uygun olacaktır. 
 
5. Şef yardımcısı ve klinik şefi kadrosu için aranan özel şartlar arasına, bilimsel çalışma ve eserlerin yanı sıra, adayların uzmanlık alanları ile ilgili yaptıkları mesleki çalışmaları gösterir eğitim dosyası da eklenmeli ve bu çalışmalar değerlendirme unsuru olarak dikkate alınmalıdır.
 
6.
Yazılı mesleki bilim sınavında öngörülen barajı aşan adaylar yönünden sınav sonuçları üç yıl süre ile geçerli sayılmalı ve adaylar üç yıl içinde açılacak kadrolara ilişkin sözlü sınavlara başvurabilmelidir.
 
7.
Üçüncü aşamada jüriler tarafından yapılacak sınav yönünden aşağıdaki değişiklik ve ilavelerin yapılması önem taşımaktadır.
 
a. Jüriler üç yerine beş kişiden oluşmalıdır. Beş kişilik Jüri değerlendirmenin niteliği ve  nesnelliği yönünden önemli olduğu gibi  üniversitelerdeki jüri değerlendirme sistemi ile uyumlu olacaktır.
 
b. Adayların Jüriler tarafından değerlendirilmesi yöntemine ilişkin nesnel ölçütler kullanılmalıdır.  Bu kapsamda değerlendirmenin yapılacağı süre, her jüri üyesinin diğer üyelerden gizli olarak değerlendirmesini yapması gibi hükümlere Yönetmelikte yer verilmelidir. Jüri raporlarının gerekçeli olacağı belirtilmeli ve gerekçenin hangi değerlendirme ölçütleri üzerinden oluşturulacağına yönelik olarak da bir değerlendirme formu oluşturulmalıdır.
 
8.
Yönetmelikle ilgili yukarıda belirtilen değişiklik önerilerine ek olarak, aşağıda yer alan koşullar ivedilikle sağlanmalıdır.
 
a. Eğitim hastanelerinde mevcut olan tüm açık kadrolar ilan edilmelidir.
 
b. Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu oluşturulup, eğitim kurumlarının yetkilendirilmesini de içerecek şekilde bu komisyona işlerlik kazandıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu tarafından, özellikle de son dönemde açılan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin uzmanlık eğitimi verme koşullarını karşılayıp karşılamadıkları değerlendirilmeli, söz konusu koşulları karşılamayan ve eğitim hastanesi olarak yetkilendirilmeyen hastaneler için kadro ilanında bulunulmamalıdır..
 
c.
Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olarak atama yolu ile eğitim hastanelerinde şef ve şef yardımcısı olarak görevlendirilen hekimlerin, diğer hekimlerle birlikte bu sınavlara girmeleri sağlanmalı; bu sınavlarda başarılı olan hekimler daha önce atandıkları şef ya da şef yardımcılığı görevlerine devam ederken, başarısız olanlar bu görevlerinden alınmalıdırlar.