Şifremi Unuttum

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimine İlişkin Açıklama

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ’NDEN DUYURU Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS)’nı 19 Haziran 2002 günlü ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesinden sonra  kazanmış asistanlarımızın son zamanlarda sıkça  yönelttiği sorular üzerine, uzmanlık derneğimizin bu asistanların hukuksal  durumlarına ilişkin görüşünün yeniden açıklanmasında yarar görmekteyiz. Sevgi ve saygılarımızla. Klimik Derneği Yönetim Kurulu  ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ AÇIKLAMASI  19 Haziran 2002 günlü ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne ekli çizelgenin 4. sırasında yer alan Enfeksiyon Hastalıkları ve 29. sırasında yer alan Tıbbi Mikrobiyoloji şeklindeki düzenleme Danıştay 8. Dairesinin 19.11.2003 tarih ve E.2002/3784 – K.2003/5027 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 08.12.2005 tarih ve 2004/133 E.,2005/2681 K. Sayılı kararı ile onanmıştır. YANİ 2002 TÜZÜĞÜNÜN 4. VE 29. SIRALARINDA YER ALAN BU DÜZENLEMELER ARTIK YARGI KARARI İLE KALDIRILMIŞ, UYGULANAMAZ, YOK HÜKMÜNDEKİ DÜZENLEMELERDİR. Böylece önceki 1973 tüzüğünde (Tababet Uzmanlık Tüzüğü) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak geçen uzmanlık dalının ikiye ayrılmasıyla oluşan bu dallarda uzmanlık eğitimi yapılmasına hukuken imkan kalmamıştır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalı, ikiye ayrılması biçimindeki düzenlemenin  hukuka aykırı bulunup iptal edilmesiyle birlikte, işlevlerini daha önce olduğu gibi bütünleşik olarak sürdürmektedir. 60 yıldır Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adı altında faaliyet göstermekte olan Tıp Fakültelerindeki anabilim dalı başkanlıkları ve Bakanlığa bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki şeflikler de yine bu bütünleşik dalın uzmanlık eğitimini vermeye devam etmektedir. Yargının verdiği bu iptal kararının ardından bir boşluk ortaya çıkmıştır ve doğal olarak bu boşluğun uygulamada sorun yaratmaması için, kanun koyucunun ek düzenlemesi yürürlüğe girecektir.  YANİ: “2002 Tüzüğünün, ortaya çıkabilecek boşluklar ve uygulama aksaklıklarını ortadan kaldırmak için kendi içinde gösterdiği çözümler devreye girecektir ki; tüzüğe eklice hazırlanan geçici maddelerin amacı da budur. ” 

Geçici Madde 4 —
Bu Tüzük ile öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girmesine ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun oluşumuna kadar, 5/4/1973 tarih ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük ile yürürlükteki Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. denilmiş, ortaya çıkan boşluk doldurularak, geçici 4. madde, 5/4/1973 tarih ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzüğün hükümlerinin uygulanmasına devam olunmasına cevaz vermiştir.  Bunun için aranan iki şart vardır: [1] Uygulanmasına devam olunacak hükümlerin, 2002 Tüzüğüne aykırı olmaması; [2] 2002 Tüzüğüyle öngörülen Yönetmeliğin henüz yürürlüğe girmemiş olması ve henüz Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun oluşmamış olması.  BU İKİ KOŞUL DA OLUŞMUŞTUR, İPTAL EDİLEN YOK HÜKMÜNDEKİ YENİ DÜZENLEME ORTADAN KALKTIĞI İÇİN, 1973 TÜZÜĞÜ YENİ TÜZÜĞE AYKIRI DEĞİLDİR VE 2002 TÜZÜĞÜYLE ÖNGÖRÜLEN YÖNETMELİK (HALEN DE YOKTUR) YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİĞİ GİBİ; HENÜZ TIPTA UZMANLIK KURULU DAHİ OLUŞMAMIŞTIR.
Bu durumda 1973 tüzüğünün “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” şeklindeki düzenlemesi aynen geçerli olacaktır.