Şifremi Unuttum

Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 25 Ağustos 2007 tarih ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte geçen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalına ilişkin hükümleri aşağıda veriyoruz.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

………….

"j) Eğitim ve araştırma hastanelerinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji klinikleri, devlet hastanelerinde ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde biyokimya ve mikrobiyoloji branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki işlemlerin belgelenmesi ve başhekimce onaylanması kaydıyla hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirilir.

1) Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve enfeksiyon saptanması hâlinde kontrol altına alınmasını sağlayacak bir organizasyon ve çalışma programı oluşturmak,

2) Yatarak tedavi edilen hastalarda tespit edilen pozitif kültürleri takip ederek sonuçlandırmak ve raporlamak,

3) Meslek içi eğitim programını planlayarak, bütün birimlerdeki tıbbi ve idarî personele, hastane enfeksiyonları ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar ile mücadele konusunda her ay en az bir kez meslek içi eğitim vermek,

4) Hastanede, hastane enfeksiyonlarıyla ilgili sürveyans çalışmaları yapmak,

5) Hastane enfeksiyonu düşünülen hastalar ile servis ortamı ya da ameliyathaneler için gerekli mikrobiyolojik incelemeleri yapmak veya yaptırmak,

6) Birimlerde uygulanmakta olan dezenfeksiyon ve antisepsi işlemleriyle ilgili kliniklere yardımcı olmak,

7) Kurum içinde enfekte hastalar, personel, ziyaretçi, yiyecek, içecek, haşere, vektör ve hava aracılığı ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç gereç ve başka nedenlerle meydana gelebilecek enfeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm tedbirleri almak,

8) Bulaşıcı hastalıkların tespitini yapmak ve mevzuata uygun şekilde ilgili makamlara bildirmek.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşının hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirildiği durumlarda, döner sermaye komisyonunca, devlet hastanelerinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının hizmet alanı – kadro-unvan katsayısı %10 oranında azaltılabilir veya artırılabilir, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzmanlara hastane hizmet puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir."