Şifremi Unuttum

Danıştay “Enfeksiyon Hastalıkları” ve “Tıbbi Mikrobiyoloji” belirlemesinin hukuki dayanaktan tümüyle yoksun bulunduğuna karar verdi

T.C.


D A N I Ş T A Y


BEŞİNCİ DAİRE


Esas No : 2004/5296


Karar No : 2005/5393
Davacı : Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’ni temsilen ve kendi adına Prof. Dr. Haluk Eraksoy, İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Suna Apt. 125/5 (34373) Şişli/İSTANBUL
Davalı : Sağlık Bakanlığı – ANKARA……TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, duruşma için önceden belirlenen 23.11.2005 günü davacı ile davalı idareyi temsilen hukuk müşaviri Rüya Günaydın’ın geldiği görülerek Danıştay Savcısı Mehmet Akkaya hazır bulunduğu halde açık duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne göre söz verilip dinlendikten ve Savcının düşüncesi alındıktan sonra duruşmaya son verildi. Dosya içindeki belgeler de incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:Davalı idarenin usule ilişkin itirazları geçerli görülmeyerek işin esasına geçildi:Sağlık Bakanlığı tarafından Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 5 Temmuz 2004 tarihinde yapılacağı 7.4.2004 tarihinde ilan edilen klinik şef ve şef yardımcılığı sınavı için çeşitli hastanelerde belirlenen ve “Kurumlara Göre Şef ve Şef Yardımcılığı Kadroları” başlığı altında yapılan düzenlemedeki “Enfeksiyon Hastalıkları” ve “Tıbbi Mikrobiyoloji” belirlemesinin iptali istemiyle dava açılmıştır.5.4.1973 gün ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde, “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” uzmanlık dalı, bir ana dal olarak çizelgenin 4. sırasında yer almakta iken, 19.6.2002 günlü, 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne ait ek çizelgede “Enfeksiyon Hastalıkları”nın 4., “Tıbbi Mikrobiyoloji”nin ise 29. sırada iki ayrı ana dala ayrılmasına ilişkin düzenleme, Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 9.11.2003 günlü, E.2002/3784, K2003/5027 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.Danıştay Beşinci Dairesi’nin 23.11.2005 günlü, E:2004/2863, K:2005/5392 sayılı kararıyla da, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 36. maddesine aykırı olarak YÖK’ün uygun görüşü alınmaksızın yürürlüğe konulan Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğe dayanılarak yapılacağı ilan edilen 5 Temmuz 2004 tarihli şef ve şef yardımcılığı sınavında hukuka ve üst hukuk normlarına uyarlık görülmediği gerekçesiyle söz konusu Yönetmeliğin tüm maddeleri ile 5 Temmuz 2004 tarihinde yapılacağı ilan edilen şef ve şef yardımcılığı sınavının iptaline karar verilmiştir.Bu durumda 5 Temmuz 2004 tarihli şef ve şef yardımcılığı sınavı için çeşitli hastanelerde belirlenen ve “Kurumlara Göre Şef ve Şef Yardımcılığı Kadroları” başlığı altında yapılan düzenlemedeki “Enfeksiyon Hastalıkları” ve “Tıbbi Mikrobiyoloji” belirlemesinin hukuki dayanaktan tümüyle yoksun bulunduğu kuşkusuzdur.Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen 92,80.-YTL yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan 19,50.-YTL posta pulu ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, 23.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Başkan Üye Üye Üye Üye


Turan Salih Günay Sadri Hayrettin


FALCIOĞLU ER ERDEN BOZKURT KADIOĞLU