Şifremi Unuttum

Asgari Ücret Tarifesi ile İlgili TTB Açıklaması

 —– Original Message —– From: TTB-UDKK To: Turk Biyokimya Dernegi ; sahin@uludag.edu.tr ; melli@medicine.ankara.edu.tr ; finanici@tr.net ; mertalbayrak@superonline.com ; orhan@geriatri.org ; funal@hacettepe.edu.tr ; tnorod@turknorodern.org.tr ; melik@akdeniz.edu.tr ; YILDIRAY ÇETE ; turkcer@ttnet.net.tr ; akint@isbank.net.tr ; mcetinguc@hotmail.com ; dernek@tgd.org.tr ; tmc@tmc-online.org ; trd1@kablonet.com.tr ; nuktipdernek@ttnet.net.tr ; tardistanbul@lycos.com ; ftrdernek@superonline.com ; gkdcd@superonline.com ; tpogder@superonline.com ; csen@fetalmedicine.org.tr ; toraks@toraks.org.tr ; algotur@superonline.com ; algomed@superonline.com ; androloji@androloji.org.tr ; tpcd1961@hotmail.com ; skutlay@medicine.ankara.edu.tr ; admin@tlar.net ; info@turkpediatri.org.tr ; info@turkpediatriarsivi.org ; info@travma.org.tr ; info@turkishneurosurgicalsociety.org ; allergy@hacettepe.edu.tr ; serdarhan1@yahoo.com ; akant@hacettepe.edu.tr ; aykaczuhal@hotmail.com ; turkancoruh@turk.net ; tihud@superonline.com ; president@temd.org.tr ; tehd@turk.net ; aynuracar@yahoo.com ; rtopalog@hacettepe.edu.tr ; attiladd@tr-hed.org ; ŞAHİN SIRMALI ; phd@phd.org.tr ; pratisyenhekimlik@ttnet.net.tr ; yozbel@med.ege.edu.tr ; info@geriatri.org ; symposium@solunum.org.tr ; info@apdcd2003.org.tr ; uroturk@uroturk.org.tr ; tkbd@tkbd.org ; Turkpediatrikhematolojidernegi@hotmail.com ; tphd@tphd.org.tr ; biyoetik@yahoo.com ; info@totbid.org.tr ; hakanerman@hotpop.net ; fvadali@istanbul.edu.tr ; cenkbora@hts-consulting.com ; mtuncer@bim.net.tr ; nsubasi@hacettepe.edu.tr ; sandacali@superonline.com ; posta@tpd.org.tr ; atud@atud.org.tr ; biceru@yahoo.com ; onderus@superonline.com ; yonetim@tccd.org ; atud1999@yahoo.com ; figencos@yahoo.com ; sporder@med.ege.edu.tr ; Rustu.Guner@medicine.ankara.edu.tr ; aciltip@ttnet.net.tr ; nahide@netone.com.tr ; tkd@ixir.com ; mungan@metu.edu.tr ; acaylan2000@yahoo.com ; kkb_bbc@ttnet.net.tr ; metin@tr.net ; oguz@tr.net ; info@sualti.org ; kbud1999@yahoo.com ; binnurn@yahoo.com ; torl@torl.org.tr ; gdeniz@istanbul.edu.tr ; berati@gazi.edu.tr ; info@tsn.org.tr ; kserden@superonline.com ; nfaruk@superonline.com ; klimik@klimik.org.tr ; klimik@klimik.org ; enis.igci@deu.edu.tr ; hakkig@selcuk.edu.tr ; londeroglu@tr.net ; thd@thd.org.tr ; aferez@medicine.ankara.edu.tr ; aceliker@hacettepe.edu.tr ; banlar@hacettepe.edu.tr ; mmahir@mynet.com ; RAŞİT TÜKEL ; duluk@hacettepe.edu.tr ; gunhancomert@yahoo.com ; halukozbay@yahoo.com ; hcelik@hacettepe.edu.tr ; ateskara@hacettepe.edu.tr ; cocukenfeksiyon@hacettepe.edu.tr Sent: Saturday, January 21, 2006 2:07 PMSubject: Asgari Ücret hk.

 

 

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

 

 

                082/2006                                                                                                                                             21 Ocak 2006

 

 

 

                Sayın Başkan,

 

                Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın delegasyonu düzenleyen maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, söz konusu düzenleme tüm uğraşlarımıza karşın ne yazık ki 3 yılı aşkın süredir TBMM tarafından yapılamamıştı.

 

                Konu ile ilgili uzun süredir Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğümüz müzakereler sonucunda belli maddelerde mutabakat sağlanmıştı.

 

                Ancak geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen Türk Tabipleri Birliği Yasası ile ilgili teklifte Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar TTB ile hiçbir şekilde görüşülmeyen ek kimi maddelerin olduğu görüldü.  Bu sürece müdahale etmemize karşın  Bakanlığın arkasında durduğu ek madde teklifleri ile birlikte yasa teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Komisyonunda onaylanarak genel kurula iletildi.

 

                Bu ek maddelerin bir tanesi bugüne kadar sizlerle de ilgili tüm birimlerle birlikte düzenlediğimiz Asgari Ücret Tarifesi konusu ile ilgilidir. Ve bu madde şudur;

 

                “Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine bazı mıntıkalarda; muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin en az miktarının gösteren tarifelerini, Bütçe Uygulama Talimatı veya sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu kesiminin tedavi giderleri ödemelerine esas olan ve yetkili makamlarca çıkarılan tarifelerle belirlenen miktarı aşmamak üzere, ilgili odalarla birlikte düzenlemek. Bu tarifeler Merkez Konseyi’nce tasdik edildikten sonra Sağlık Bakanlığı’na bildirilir:”

 

                Görüldüğü gibi mesleki alanımızla ilgili son derece önemli olan bu konuda dün Merkez Konseyi tarafından ekteki basın açıklaması yapılmış. Oda başkanları olağanüstü olarak 26 Ocak 2006 Perşembe günü Ankara’da toplantıya çağırılmıştır. Bu toplantıda başka bu konu olmak üzere hekimlik ve sağlık ortamındaki kaygı verici gelişmelere ilişkin bir eylem programı da karara bağlanacaktır.

 

                Muhtemelen 30 Ocak 2006 ile başlayan hafta içerisinde genel kuruldan geçmesi beklenen bu teklife karşın yapacaklarımızı gelecek hafta belirlememiz hayati önem arzetmektedir. Bu nedenle konu ile ilgili değerlendirmeleriniz için olağanüstü bir ortam yaratmanız ve hep birlikte yapmamız gerekenlere ilişkin tüm önerilerinizi 25 Ocak 2006 Çarşamba akşamına kadar Merkez Konseyi’ne iletmenizi diler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                                             Dr. Orhan Odabaşı

 

 

 

                                                                                                                             TTB Merkez Konseyi Adına

                                                                                                                             Genel Sekreter

 

Not: Konu ile ilgili birlikte çeşitli toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.


 

20.01.2006

BASIN AÇIKLAMASI

"HALKA İHANET EDEN KİM?"

Özel sağlık alanında tıbbi hizmetlerin asgari ücretini belirleme hakkı Türk Tabipleri Birliği’nden alınıyor.

Asgari ücret Maliye Bakanlığı tarafından saptanan Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenecek.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda yapılması düşünülen değişiklikler arasında şimdiye kadar TTB-Tabip Odaları tarafından belirlenen asgari ücretin Bütçe Uygulama Talimatı’ndaki düzeyi aşamayacağı koşulu getiriliyor.

Bu yasa tasarısının tartışıldığı komisyon toplantısında Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ, TTB Asgari Ücret Tarifesi (AÜT) ile halka ihanet edildiği; olması gerekenden daha yüksek ücretle sağlık hizmeti alındığını söyledi. Sadece kamu sağlık kurumlarında uygulanmak üzere düzenlenen Bütçe Uygulama Talimatındaki (BUT) fiyatlar ile özel sağlık kuruluşlarından hizmet alınabildiğini, halka ihanet olduğunu dile getiriyor.

Gerçekten öyle mi?

Şu anda sağlık hizmetlerini ücretlendiren iki tarifeyi karşılaştıralım;

TTB’nin Asgari Ücret Tarifesi ile sadece özel sağlık alanındaki tıbbi hizmetlerin ücreti belirlenmekte; Bütçe Uygulama Talimatı ile kamu sağlık kurumlarındaki hizmetlerin tutarı saptanmaktadır.

AÜT, esas olarak hekim emeğinin bedelini saptamayı hedeflemektedir. Ancak şu anda fiilen önerilen asgari ücret tıbbi hizmetin fiyatıdır. Bu ederin belli bir oranı hekim emeğinin karşılığıdır. Önceleri yoğun teknoloji kullanımı yokken ve büyük işletmeler yerine salt hekime ait muayenehane ve kurumlarda hizmet verilirken; AÜT’deki fiyatlar büyük oranda hekim emeğinin karşılığıydı. Oysa şimdilerde özel sağlık alanında sağlık hizmeti büyük işletmelerde verilmekte ve tıbbi uygulamaların büyük bir kısmında teknolojinin payı giderek artmaktadır.

AÜT, ya cepten ödemelerde ya da Özel Sağlık Sigortalarının, banka v.s. kurumların ödemelerinde kullanılmaktadır.

Diğer serbest mesleklerde olduğu gibi hekimlik uygulamalarında da asgari ücreti devletten/hükümetten bağımsız olarak meslek örgütü olan tabip odaları / TTB belirlemektedir.

TTB, tıbbi uygulamanın asgari ücretini belirlerken dikkate aldığı temel konu, hizmetin niteliğini bozmayacak şekilde hekim emeğinin karşılığı olabilecek en az miktarı saptamaktadır. Doğaldır ki, öncelikle uzmanlık derneklerinin ve hizmeti üreten hekimlerin en geniş biçimde görüşü alınarak olabilecek en makul ücret saptanmaya çalışılmaktadır.

Bu ederin altında alınacak ücretlerle hizmetin niteliğinin bozulabileceği kaygısı önemlidir. Bu fiyat, sağlık işletmesinin diğer giderlerini de kapsamaktadır. Özellikle büyük sermayenin egemen olduğu kurumlarda, bu ücretten hekimin aldığı pay giderek azalmaktadır. Örneğin on yıl öncesine kadar 100 birim ücretin 60’ı hekim payı olarak ödenirken, şimdilerde bu oran 25-20’ye kadar inmektedir. Sağlık kurumları arasında artan rekabet asgari ücret tarifesinin uygulanmasını güçleştirmiş, sağlık hizmetinden alınan ücretler azaldıkça da hekimin aldığı gelir azalmıştır.

Bütçe uygulama talimatı (BUT); döner sermaye işletmesi olan kamu sağlık kurumlarında uygulanmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından önerilen sağlık hizmetleri ücretlendirme tarifesidir. Esas olarak bu kurumlardan hizmet alan devlet memuru ve Emekli Sandığı, Bağ-Kur mensuplarının kurumlarının ödeyeceği ücretleri belirlenmekteydi. Bu ücretler içinde hekimin emeği gözetilmezdi. Çünkü kamu kurumlarında hekimlerin ücreti maaş olarak ödemek üzere genel bütçeden karşılamaktaydı. Dolayısıyla bu tarife devletin kurumları arasındaki ödemeyi belirlemek için Maliye Bakanlığı’nın yaptığı bir düzenlemeydi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kamu kurumu çalışanları ve Emekli Sandığı mensuplarının özel sağlık kuruluşlarından hizmet almaları sağlanınca, tarife bu kuruluşlarda da kullanılmaya başlandı.

Hekim emeğinin karşılığı olan ücretin önemli bir bileşen olduğu özel sağlık kuruluşlarında bu amaçla hazırlanmamış bu tarifenin kullanılması hekim emeği sömürüsüne yol açmıştır. Özel sağlık işletmeleri öncelikle işletmenin ihtiyaçları ve karını düşünerek zaten düşük olan bu ücretlerde hekimin payını daha da azaltma yoluna gittiler. Emekli ve memurdan fark almaya başladılar. Sağlık Bakanı’nın iddia ettiği gibi bir çok özel sağlık kurumunda sadece BUT‘daki fiyatlar uygulanmadı. Devlet bu tarifedeki rakamlar üzerinden özel kuruluşlara ödeme yaptı. Ancak bu kuruluşlarda vatandaştan değişen oranlarda fark almaya başladılar. Sağlık Bakanı’nın “biz hizmetin ucuza alınmasını sağlıyoruz” iddiası desteksizdir.

Sadece BUT’u uygulayan özel kurumlar ise hekimin alacağı ücretten indirim yaparak ayakta durmakta; sağlık hizmetinin niteliğinden ödün vererek sürümden kazanmayı hedeflemektedir.

Sağlık Bakanı, sağlık hizmetinin niteliğini ve hekim emeğinin değerini gözeterek özenle hazırlanmış TTB AÜT’sini Maliye Bakanlığı’nın sadece kamu sağlık kurumlarında uygulamak üzere hazırlanmış BUT düzeyine getirerek; hekim emeği sömürüsüne yol açmaktadır. Sağlık hizmetinin niteliğinin düşebileceğini göz ardı etmektedir. Bu yaklaşımın vatandaşın sağlık hakkını düşünmekle hiçbir ilgisi yoktur.

TTB tüm yurttaşlara nitelikli sağlık hizmetinin eşit ve ücretsiz olarak kamu sağlık kurumlarında verilmesini ve genel bütçeden finanse edilmesini, hekim emeğinin karşılığının da piyasanın acımasız koşullarına bırakılmamasını istemektedir. Kısaca, halkın sağlık hakkı doğrultusunda “Ücretsiz Sağlık Hizmeti İçin Nüfus Cüzdanı Yeterlidir” demektedir.

Özel sağlık alanında sermayenin yoğunlaşması kaygıyla izlenmektedir. Yoğun teknoloji kullanımı ve karmaşık hale gelen işletme yapısı hekim bağımsızlığını tehdit etmektedir. Bu alanda da ciddi hekim emeği sömürüsü söz konusudur.

TTB AÜT ile bu alandaki hekim emeği sömürüsüne bir nebze de olsa dur demeyi amaçlamaktadır. Nitelikli sağlık hizmeti üretimi için, hekimin nitelikli emeğinin karşılığı gözetilerek belirlenen tarifenin uygulanmasını istemektedir.

Bu fiyatların belirleme yetkisinin bağımsız meslek örgütünden alınıp, hükümete verilmesi mesleğin bağımsızlığına darbe indirecektir. Ayrıca da ülkemizi ucuz emek cennetine dönüştürme çabaları içerisine hekim emeği de eklenmektedir.

Halkın sağlık sorunu kamu sağlık kurumlarını özelleştirerek, özel sağlık kurumlarını sermayenin insafına terk ederek çözülemez. Bu durum yoksul halkın sağlık hizmetine ulaşmasını zorlaştırırken hekim emeği sömürüsüne neden olacak, mesleki bağımsızlığı zedeleyecektir. Bütünüyle ücretsiz olması gereken sağlık hizmetlerinin “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile birlikte;

-Birinci basamakta sağlık ocaklarına yazar kasa yerleştiren,

-Hastaneleri sağlık işletmelerine dönüştüren,

-Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık kuruluşlarının (hastanelerin, sağlık ocaklarının, vb.) Maliye Bakanlığı’nca satılabilmesi için yasa çıkaran,

-Genel Sağlık Sigortası ile de temel teminat paketi anlayışıyla sağlık hizmetlerini sınırlandıran, her hizmet aşamasında katkı payı alan ve tüm topluma prim adı altında sağlık vergisi getiren,

-Sağlık kuruluşlarının kamu kurumlarından 3,5 katrilyonluk alacağını silerek, onları piyasaya olan borçlarıyla baş başa bırakan,

Kısacası; sağlık sistemini çökerten, ticarileştiren, halka “paran kadar sağlık” anlayışını yerleştirmeye çalışan,

Ve sonuç olarak;

Ülkeyi Pazar

Vatandaşı Müşteri

Devleti Şirket’e

Dönüştürmeye çalışan Sağlık Bakanı’na soruyoruz: HALKA İHANET EDEN KİM?

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ