Şifremi Unuttum

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemini Düzenleyen Yönerge Taslağı Üzerine Görüş ve Önerilerimiz

2. BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA


DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN PERSONELE


EK ÖDEME YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR


HAKKINDA YÖNERGE TASLAĞI


 


 


ÜZERİNE


 


KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ


 


GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİ


 


 


Klimik Derneği Yönetim Kurulu olarak bu yönergeyle ek ödeme yapılırken, ana uzmanlık dalları arasında derin farklılıklar yaratıldığına dikkat çekmek istiyoruz.


 


Tıbbın her bir dalı birbirini tamamlayan şekilde işlev görmektedir; biri olmadan diğerini tek başına yürütmek olanaksızdır. Bu nedenle dallar arasında farklılık yaratan değil, eşit koşullarda eşit işleri yapanların performanslarının değerlendirilmesine dayanan bir ücretlendirme sisteminden yanayız.


 


Taslakla ilgili bu genel düşüncelerin yanı sıra Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (EHKM) uzmanlık ana dalıyla ilgili ek düzenlemelere gerek olduğunu düşünmekteyiz. EHKM uzmanlık dalı, enfeksiyon hastalıklarının klinik ve mikrobiyolojik tanısı ve tedavisinin yanı sıra, başka pek çok daldan farklı olarak bu hastalıkların önlenmesi için de uğraşan bir daldır.


 


Polikliniklerimize muayene olmak için başvuracak ya da hastaneye tedavi olmak için yatacak hasta sayısını artırmak, dalımızın hedefleri arasında değildir. EHKM dalının öncelikli hedefi, yetkili makamlarca yapılacak programlar aracılığıyla pek çoğu önlenebilir olan bu hastalıkları önlemek ve kontrol altına almaktır. Performansa dayalı ek ödeme sisteminde EHKM dalının çalışmaları değerlendirirken onun bu özelliği göz önüne alınmalıdır.


                       


Taslağın Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Çalışanlarını İlgilendiren Bölümlerine Yönelik Ek Öneriler:


 


1- Asistan eğitiminin temel parçalarından biri, gerekli görülen durumlarda yapılması gereken dış rotasyonlardır. Bu rotasyonlar süresince döner sermaye ödenmesi bir sorun olmamalıdır. Dış rotasyon görevlendirmelerinde döner sermayeden kesinti yapılmamalı ve asistan hekimlerin mağdur olması önlenmelidir.


 


2- EHKM uzmanlık dalınan çalışma alanları riskli bölümler arasında değerlendirilmelidir.


 


3- Bilimsel Çalışma Destek Puanı sadece yayına indirgenmiştir.


Eğitimin temel koşullarından olan ders anlatma, tez


danışmanlığı, proje çalışmaları, bilimsel danışma ve bilimsel


toplantı görevleri de belgelemek koşuluyla puanlandırılmalıdır.


 


4- Eğitim Hastaneleri ve dışındaki hastanelerde çalışan


EHKM uzmanlarının performanslarının değerlendirilmesinde,


Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane


Hizmet Puan Ortalaması’nın birlikte değerlendirilmesi (Başhekim ve Yardımcılarına uygulanacak sistem benzeri olarak), hem hastane enfeksiyonları kontrol çalışmaları, akılcı antibiyotik kullanımı, dezenfeksiyon-sterilizasyon kontrolleri, bağışıklama gibi genel hastane işlevlerini yerine getiren, hem de bireysel hasta bakımı-tetkik ve konsültasyon yapan meslektaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek çözüm olarak görünmektedir.


 


5- EHKM klinik şefleri, şef yardımcıları, başasistanları, uzmanları, asistanları, hemşireleri ve diğer sağlık personeli, enfeksiyon kontrol komitesi hemşireleri için (hemodiyaliz, yoğun bakım ünitelerinde olduğu gibi) çalışma alanı nedeniyle ek katsayı verilmelidir.


 


6- Klinik Hizmet Puanına, yatan her hasta için günlük 50 puan; konsültasyon ücretleri her hasta için günlük 50 puan; her bir bağışıklama hizmeti için 10 puan; belgelemek koşuluyla günlük hastane enfeksiyonu kontrol sürveyansı her 250 yatak için 500 puan (yatak başına 2 puan); belgelemek koşuluyla hastane ve toplumda enfeksiyon kontrolüne yönelik eğitim çalışmalarının her biri için 100 puan; hastalarda her kısıtlı kullanımdaki antibiyotiklerin uygulanmasına yönelik konsültasyon  için 50 puan; portör kontrolü ve bir enfeksiyon hastalığının olmadığına dair işe girişle ilgili tek hekim raporları vb. raporlar için her birine 50 puan;  sağlık kurulu raporları için her birine 50 puan eklenmelidir.


 


7- Kemik iliği kültürü, intratekal antibiyotik uygulaması ve tetanos immün globülini, kuduz immün globülini, hepatit B immün globülini gibi uygulamalar D grubu işlemler arasında yer almalıdır.


 


8- Kan kültürü alınması,  cilt testleri E grubu işlemler arasında yer almalıdır.


 


9- Ek olarak otomatizasyon dışı, aşağıdaki bireysel çalışma gerektiren tetkikler de puanlandırılmalıdır:


 


   • Direkt mikroskobik incelemeler

  • Boyalı preparat incelenmesi

  • Kültür (manuel)

  • Antibiyogram

  • Manuel serolojik yöntemler,

  • Moleküler biyolojik çalışmalar

  • Kan grubu-“cross match” tayini