Şifremi Unuttum

Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı


28.8.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin, klinik ve laboratuvar şefliği, şef yardımcılığı ve başasistanlık kadrolarına ataması yapılacak personelin niteliklerini ve bunların atama ve nakilleri ile bu kadrolar için yapılacak sınavlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.


Kapsam


Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin klinik ve laboratuvar şef, şef yardımcısı ve başasistanlarını ve bu kadrolara aday olan uzman tabipleri kapsar.


Dayanak


Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12 nci ve 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;


a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,


b) Bakan: Sağlık Bakanı’nı,


c) Genel Müdürlük: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nü,


d) Tüzük: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nü,


e) Eğitim Personeli: Kurumlarda uzmanlık eğitimi veren klinik ve laboratuvar şef, şef yardımcısı ve başasistanı,


f) Kurum: Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerini,


g) Birim: Kurumların belirli bir uzmanlık dalında tıpta uzmanlık eğitimi veren klinik ve laboratuvarlarını,


h) Şef: Birimlerin sorumlusu ve birimi yöneten uzmanı,


ı) Şef Yardımcısı: Şef’e yardımcı olan uzmanı,


i) Başasistan: Şef ve şef yardımcıları yönetiminde asistan yetiştirmeye yardımcı olan uzmanı,


j) Uzman: Tüzüğe Ek Çizelge’de dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda mesleğini uygulama hakkı ve uzman unvanını kullanmak yetkisini kazanan tabipleri,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Eğitim Personelinin Nitelikleri


Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler


Madde 5 — Başasistan olabilmek için;


a) İlgili dalda uzman olmak,


b) Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,


c) Açıktan hizmete girebilmek için, kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,


d) Tüzük’de belirtilen yabancı dillerden birisinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yabancı dil sınavı başarı belgesine sahip olmak,


e) 1- Uzmanlıkta bir yılını tamamlamayanların, başasistan olmak istenilen dalda yayınlanmış en az (3) adet makalesi bulunduğu,


2- Uzmanlıkta bir yılını tamamlamış olanların, başasistan olmak istenilen daldaki yayınlarından uzman olarak geçirilen her yıl başına Ek-1’de belirtilen kriterlere göre en az 10 ve üzerinde puan aldığı,


Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından tespit edilmiş olmak,


f) Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulunca yapılacak sınavda başarılı olmak,


şarttır.


Şef Yardımcısı Olabilmek İçin Gereken Nitelikler


Madde 6 — Şef yardımcısı olabilmek için;


a) Şef yardımcısı olmak istenilen dalda uzman olmak,


b) Sınav tarihi itibariyle;


1) Ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda beş yıl uzman veya üç yıl başasistan olarak çalışmış olmak veyahut profesör veya doçent olmak,


2) Yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda üç yıl uzman olarak çalışmış bulunmak veyahut profesör veya doçent olmak,


c) Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,


d) Açıktan hizmete girecekler için kamu görevlisi olma niteliğini taşımak,


e) Bu Yönetmeliğin şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili maddeleri uyarınca yapılacak sınavlarda yeterli puan almak,


şarttır.


Tüzüğe göre ilgili dalda uzman olanlardan, aynı dalda profesör unvanına sahip olanların, münhal bir kadroya şef yardımcısı olarak atanmalarında, bu maddenin (e)bendindeki sınavlara girme şartı aranmayabilir.


Tüzüğe göre ilgili dalda uzman olanlardan, aynı dalda doçent unvanına sahip olanların, aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde münhal bir kadroya şef yardımcısı olarak atanmalarında, bu maddenin (e) bendindeki sınavlara girme şartı aranmayabilir.


Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ataması yapılacak olan doçentlerin bilimsel çalışma ve yayınlarına ait dosyaları, Bakanlıkça eğitim kurumlarının klinik şeflerinden veya laboratuvar şeflerinden oluşturulacak (3) kişilik bir komisyon tarafından aşağıda belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarının tespiti bakımından incelenir. Şef yardımcısı kadrolarına atanmaya hak kazanabilmek için adayın:


1) Tüzük’de belirtilen yabancı dillerden birinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yabancı dil belgelerinden birisine sahip olması,


2) Birisi birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere yurt dışı Science Citation Indeks (SCI) veya SCI Expended’e kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (3) yayınının bulunması,


3) Ek-1’de belirtilen kriterlere göre ana dalda uzman olduktan sonra geçirilen her yıl başına en az 40 ve üzerinde puan alması,


şarttır.


Ancak sınavsız olarak atananların sayısı, şef yardımcısı kadrolarının %35’ini geçemez.


Şef Olabilmek İçin Gereken Nitelikler


Madde 7 — Şef olabilmek için:


a) Şef olmak istenilen dalda uzman olmak,


b) Sınav tarihi itibariyle;


1) Ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda on yıl uzman veya beş yıl şef yardımcısı olarak çalışmış olmak veyahut profesör veya doçent olmak,


2) Yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda altı yıl uzman veya üç yıl şef yardımcısı olarak çalışmış olmak veyahut profesör veya doçent olmak,


c) Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,


d) Açıktan hizmete girecekler için kamu görevlisi olma niteliğini taşımak,


e) Bu Yönetmeliğin şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili maddeleri gereğince yapılacak sınavlarda yeterli puan almak,


şarttır.


Tüzüğe göre ilgili dalda uzman olanlardan, aynı dalda profesör unvanına sahip olanların, münhal bir kadroya şef olarak atanmalarında, bu maddenin (e)bendindeki sınavlara girme şartı aranmayabilir.


Tüzüğe göre ilgili dalda uzman olanlardan, aynı dalda doçent unvanına sahip olanların, aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde münhal bir kadroya şef olarak atanmalarında, bu maddenin (e)bendindeki sınavlara girme şartı aranmayabilir.


Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ataması yapılacak olan doçentlerin bilimsel çalışma ve yayınlarına ait dosyaları, Bakanlıkça eğitim kurumlarının klinik şeflerinden veya laboratuvar şeflerinden oluşturulacak (3) kişilik bir komisyon tarafından aşağıda belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarının tespiti bakımından incelenir. Şef kadrolarına atanmaya hak kazanabilmek için adayın:


1) Tüzük’de belirtilen yabancı dillerden birinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yabancı dil belgelerinden birisine sahip olması,


2) Birisi birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere yurt dışı Science Citation Indeks (SCI) veya SCI Expended’e kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (5) yayınının bulunması,


3) Ek-1’de belirtilen kriterlere göre ana dalda uzman olduktan sonra geçirilen her yıl başına en az 50 ve üzerinde puan alması,


şarttır.


Ancak sınavsız olarak atananların sayısı, şef kadrolarının %35’ini geçemez.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Eğitim Sorumluları Sınavlarına İlişkin Esaslar


Yabancı Dil Seviyesi


Madde 8 — Şef, şef yardımcısı ve başasistan olabilmek için adayın yabancı dil sınavından başarı belgesinin bulunması şarttır.


Tüzük’de belirtilen yabancı dillerden birisinde, Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Dil Sınavında (ÜDS) şeflik için 100 üzerinden en az 65, şef yardımcılığı ve başasistanlık için en az 60 puan alanlar başarılı kabul edilirler.


Meslekî Bilgi, Beceri ve Yetenek ile Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneği Sınavına girebilmek için, yabancı dil sınavı başarı belgesinin en geç, bu sınavın yapılacağı tarihten (5) gün önce Genel Müdürlük kayıtlarına girmiş olması zorunludur.


Yabancı dil sınavı başarı belgesi, bu belgenin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının yapıldığı tarihten itibaren (5) yıl süre ile geçerlidir.


Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavları ve Jürilerinin Teşkili


Madde 9 — Şef ve Şef Yardımcılığı sınavlarının birinci kademesi, yayınların değerlendirilmesi, ikinci kademesi ise Meslekî Bilgi, Beceri ve Yetenek ile Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneği’nin ölçülmesidir.


Adayların yayınlarını değerlendirmek ve meslekî bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneklerine dair mülakat ve pratik sınavlarını yapmak üzere; bu Yönetmeliğe tabi kurumlardaki ilgili dal şeflerinden olmak üzere, Bakanlık tarafından her dal için beşer kişilik jüri oluşturulur. Sınava girecek adayların sayısına göre, aynı dal için birden fazla jüri kurulabilir. Ayrıca, her uzmanlık dalı için aynı şekilde üç yedek üye seçilir.


Ana ve yan dallarda bu Yönetmeliğe tabi kurumlarda şef sayısı jüriyi oluşturabilecek sayının altında ise, eksik üyeler tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin profesörleri arasından Bakanlıkça tamamlanır.


Jüri üyelerinin görev süreleri ilgili sınav ile sınırlıdır. Ancak bunlar, müteakip sınavlarda yeniden jüri üyesi olarak görevlendirilebilirler. Jüriler, Ankara, İstanbul ve İzmir’ deki eğitim kurumlarında toplanırlar.


Yayınların Değerlendirilmesi


Madde 10 — Ek-1 de belirtilen kriterlere göre, ana dalda uzman olduktan sonra geçirilen her yıl başına:


a) Şeflik için, en az 20 ve üzerinde,


b) Şef yardımcılığı için, en az 15 ve üzerinde,


puan aldıkları jüriler tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen adayların yayınları değerlendirmeye alınır. Ön inceleme sonuçları bir tutanakla tespit edilir.


Ön incelemede başarılı olan adayların, uzmanlık dalındaki poliklinik, servis, laboratuvar, müdahale ve ameliyat gibi çalışmalarına ait olmak üzere son üç yıllık istatistik bilgi ve veri listeleri jüriler tarafından incelenerek değerlendirilir. Bu bilgi ve veri listelerinin geçerli sayılabilmesi için, belgelerinin ilgili kurum amirlerince tasdik edilmiş olması gerekir. Serbest çalışanlar, mesleklerini herhangi bir kurum veya kuruluşta uygulamamışlarsa, bunların muayenehane kayıtları ve faaliyetleri dikkate alınır.


Bu inceleme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için, adayların bilimsel çalışma ve yayınlarını, Bakanlığın tespit edeceği tarihe kadar, dosyalanmış olarak altı nüsha halinde Bakanlığa teslim etmeleri gerekir. Bakanlık, adayların bu dosyalarını, uygulama sınavından en az 60 gün önceden jüri üyelerine teslim eder, jüriler adayların yayınlarını değerlendirerek yayınların kabul edilip edilmediğine dair sonuçları en geç 30 gün içinde Genel Müdürlüğe iletir. Bakanlık uygulama sınavlarından 15 gün önce sonuçları adaylara ve jüri üyelerine bildirir.


Mesleki Bilgi, Beceri ve Yeteneğin Değerlendirilmesi


Madde 11 — Yayınları kabul edilen adayların, Bakanlıkça tespit edilen bir eğitim kurumunda, jüriler tarafından mesleki uygulama, teorik, pratik bilgi ve becerileri ile yetenekleri değerlendirilir. Laboratuvar dallarında ise, jürinin seçtiği konularda, pratik çalışmalar yaptırılarak, aynı değerlendirmelerde bulunulur.


Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneğinin Değerlendirilmesi


Madde 12 — Jüriler; aday tarafından seçilen bir konuda, adayın anlatış, sunuş, tahlil, sentez, teşhis, sonuçlandırma, eğitim ve öğretim yapabilme yeteneğini değerlendirir.


Meslekî bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavları için her adaya en az 45, en fazla 90 dakika süre ayrılır.


Değerlendirme, Puanlama ve Sonuçlar


Madde 13 — Jüriler; mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında; meslekî bilgi, beceri ve yetenek için 75, eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği için 25 puan üzerinden değerlendirmede bulunur.


Jüri üyeleri, 11 ve 12 nci maddelerde yazılı değerlendirmeleri ayrı, ayrı ve gizli olarak yapar ve sonuçlandırır. Bu değerlendirmeler (A) formuna geçilir; sonra, bunların ayrı, ayrı ortalamaları alınarak (B) formuna işlenir. Ortalama puan küsürlü ise, aday lehine bir üst puan olarak yazılır.


Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, meslekî bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında başarılı sayılabilmek için (B) formundaki toplam üzerinden şeflik için en az 75 puan, şef yardımcılığı için ise en az 70 puan almak şarttır.


Sınav sonucunda başarılı olan adayların sayısı, ilan edilen kadrodan fazla ise, sınav sonuç puanı yüksek olan aday sınavı kazanmış olur. Puanların eşitliği halinde, yabancı dil puanı yüksek olan aday, yabancı dil puanlarının da eşit olması halinde yayınların değerlendirilmesi ön inceleme puanı yüksek olan aday sınavı kazanmış olur. Bütün puanların eşit olması halinde ise kazanan aday; jüri üyeleri tarafından, hazır bulunan adayların huzurunda, kur’a işlemi ile belirlenir. Adayların sınav sonuç puanları (C) formundaki tutanakla tespit edilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Eğitim Sorumlularının Atama ve Nakilleri


Şef ve Şef Yardımcılarının Atama ve Nakilleri


Madde 14 — Yapılan sınavlar sonucunda, ilan edilen kadroyu kazanan adayların kazanmış oldukları kadrolara atamaları, Bakanlık tarafından yapılır. Sınavlar sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen kadro için geçerli olup, bu sonuçlar başka kurumlar ve birimlerde daha sonra boşalan kadrolara atanmak için herhangi bir hak vermez.


Yapılan sınav sonucunda, ilan edilen kadroya tayin edilmeye hak kazananların Bakanlıkça atamaları yapıldıktan sonra göreve başlamamaları halinde, bunlar şef ve şef yardımcılığı unvanlarını alamayacakları gibi; daha sonra açılacak veya münhal hale gelecek olan kadrolara da şef ve şef yardımcısı olarak tayin edilemezler. Bu durumda olanların açılacak sınavlara yeniden girip başarılı olmaları şarttır.


Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavları Sonucunda Boş Kalan Kadrolara Yedekten Atama


Madde 15 — Yapılan sınavlar sonucunda tercih ettiği kadroya atanmaya hak kazandığı halde ataması herhangi bir nedenle yapılamayan veya atandığı halde göreve başlamayanlardan boş kalan kadrolara; bu sınavlarda o kadroyu tercih ederek, başarılı olan adaylardan puanı yüksek olandan başlanmak üzere tercihleri doğrultusunda yedekten atama yapılabilir.


Başasistanların Atama ve Nakilleri


Madde 16 — 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyanların, münhal kadro bulunan eğitim kurumlarına başasistan olarak atanma talepleri, atanacakları birimin klinik şefi ve kurum amirinin uygun görüşleri ile Bakanlığa veya ilgili kuruluşlara bildirilir.


Eğitim Kurumları tarafından yapılan teklifler; Bakanlık veya ilgili kuruluşlar tarafından 5 inci maddede belirtilen kriterler ve kadro imkanları yönünden incelenir. Durumu uygun görülenler, atanacağı birim şefinin de katıldığı kurumların Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulları tarafından yaptırılacak sınavda başarılı olmaları halinde başasistanlığa atanmaya hak kazanırlar.


Bu yolla başasistanlığa atananların, başasistanlık süreleri, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Yıllık kanunî izin dışında, fiilen başasistanlıkta geçmeyen süreler başasistanlık süresinden sayılmaz.


Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;


a) Uzmanlık dalı ile ilgili olarak meslekî yayın organlarında en az beş yayın yapmış,


b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az % 70 devamlılıkla katılmış,


c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel ve konferansta görev almış ve en az on beş literatür sunumu yapmış,


olmak şartıyla; bu çalışmalarını şef veya koordinatör şef ve kurum amirinin tasdiki ile belgelendirmiş bulunanların, asistan eğitiminde bilgi ve görgülerinden faydalanılması amacıyla, ilgili klinik şefinin teklifi ve bu şefin de katılacağı Eğitim Plan ve Koordinasyon Kurulunun kararı üzerine, Bakanlık tarafından başasistanlık süreleri üç defadan fazla olmamak kaydıyla üçer yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Her 3 yıllık uzatma döneminde yukarıdaki fıkranın, (a), (b) ve (c) bendlerindeki şartlar aranır.


Başasistanlık süresini tamamlamış olanların ve sürelerinin uzatılması uygun görülmeyenlerin isimleri, kurum amirlerince Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Süreleri bitenler aynı veya başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna uzman olarak atanırlar.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Tekrar Atama


Madde 17 — Başasistanlık görevi hariç olmak üzere, daha önce Yönetmelik kapsamındaki görevlerde bulunup bu görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılmış olanlardan tekrar aynı unvan veya göreve atanmak isteyenler, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları unvana tekrar atanabilirler.


Hüküm Bulunmayan Haller


Madde 18 — Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda genel hükümler uygulanır.


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat


Madde 19 — 22/05/1974 tarihli ve 14893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği’nin ‘Eğitim Personeli’ başlıklı IV. Bölümü hükümleri ile aynı Yönetmelik eki, (A), (B) ve (C) formları ve 28/04/2001 tarihli ve 24386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.Ek-1: Değerlendirme Kriterleri
ikinci sayfa


Şef ve Şef yardımcılığı değerlendirme formu Form A, Form B, Form C