Şifremi Unuttum

2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının uzmanlık alanımızı doğrudan ilgilendiren maddeleri KLİMİK Derneği Yön. Kur. tarafından özetlenmiştir.

8-360
6 Şubat 2003

İnfeksiyon Hastalıkları ve KlinikMikrobiyoloji

Anabilim Dalı Başkanlığına/ Kliniği
Şefliğine

2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 1 Şubat 2003
tarihli Resmi Gazete’de (sayı 25011, asıl) yayınlanmıştır. İlgili talimatnamenin
yürürlük tarihi 15 Şubat 2003’dür.

Talimatta uzmanlık alanımızı doğrudan ilgilendiren
maddeler aşağıda özetlenmiştir
.

Talimatın 13.3 maddesi ile “Antibiyotik Yazım Kuralları”
hakkında yeni bir düzenleme yapılmış olup, reçete edilen antibiyotikler,
Talimatın EK-2/A sayılı listesinde belirlenen esaslar çerçevesinde  ödenecektir.

Bu talimat hükümlerinin
kapsamı:

   “a)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci ve Ek Geçici 9 ile 16 ncı maddeleri
kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile
fertleri,

      b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel (erbaş ve erler hariç)
ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile
fertleri,

      c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun
Geçici 139 uncu maddesi gereğince (Tüzüklerindeki özel hükümler saklı kalmak
kaydıyla) tedavi giderleri karşılanan kişiler,     hakkında
uygulanır.

    Ayrıca, 233
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile
bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin resmi sağlık kurumlarında
yapılan tedavilerinde de bu Talimat esaslarına göre işlem
yapılır
.” şeklinde ifade
edilmektedir.

Madde 13.3-

Tedavi için gerekli görülen
antibiyotikler, (Ek-2/A) sayılı listede belirtilen esaslara göre reçete
edilecektir. Söz konusu listede belirtilen esaslara tüm resmi sağlık kurum ve
kuruluşları uymakla zorunlu olup, bu esaslara uymayan reçetelerde yazılı
antibiyotikler eczanelerce verilmeyecek, verilse dahi kurum ve kuruluşlarca bu
ilaçların bedelleri ödenmeyecektir.

Ek-2/A
kısmında hangi antibiyotiklerin kimlerce yazılacağı
belirtilmiştir.
Antibiyotikler:

1)Bütün hekimler tarafından yazılabilen,

2)Uzman hekimler tarafından  yazılabilen,

3) Uzman hekimler tarafından  yazılabilen , ama 72  saat sonra devamında
infeksiyon hastalıkları ve  klinik
mikrobiyoloji uzmanı onayı gerekenler,

4)İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji
uzmanınca yazılacaklar şeklinde sınıflandırılmıştır.

Buna göre

Kategori 3(A-72) de:

Mezlosilin, piperasilin, tikarsilin, karbenisilin,
azlosilin, sefodizim, sefoperazon, sefoperazon sulbaktam, seftazidim,
seftizoksim, seftriakson, sefepim, aztreonam, amikasin, izepamisin, netilmisin,
tobramisin, parenteral kinolonlar, klasik amfoterisin B, parenterel
flukonazol

 (kategori 3/A-72’de yer alan
antibyotikleri reçeteleme için İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji
uzmanı onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak
ise (en geç ilk 72 saat içinde)

İnfeksiyon hastalıkları ve
klinik mikrobiyoloji uzmanının onayının alınması gereken antibiyotikler.     Bu antibiyotikler için, İnfeksiyon
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı
olmayan yerlerde, İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı onayı
yeterlidir).

Kategori 4’de:

Piperasilin tazobaktam, tikarsilin
klavulanat, imipenem, meropenem, vankomisin, taykoplanin, lipid bazlı
amfoterisinler, HIV ilaçlarının hepsi, gansiklovir yer
almaktadır.

(İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı
olmayan yerlerde bu antibiyotikler, İç Hastalıkları Uzmanı tarafında
yazılabilecektir. Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanın tarafından yazılabilecektir. Acil
durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) İç Hastalıkları
Uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar
tarafından yazılan reçetenin İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji
uzmanı tarafından onaylanması zorunludur)

Talimatta Ayaktan parenteral antibiyotik tedavisi(APAT)
kavramına aşağıdaki şekilde yer verilmektedir

“APAT: AYAKTAN PARENTERAL
ANTİBİYOTİK UYGULAMASI

Bu uygulama, hastanın ayaktan
parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin
reçetede belirtilmesi ile işleme alınır. APAT uygulaması sadece, ilacın
prospektüsünde yer alan onaylı endikasyonlar için
geçerlidir.

APAT uygulamasına aşağıdaki
durumlar girer:

1. Hastanın mutlaka parenteral
tedaviye gereksinimi olması ve durumunun ayaktan tedaviye uygun olması,

2. Hastanın enfeksiyonunun
APAT’a uygun olması. Örneğin, kemik ve eklem infeksiyonları, diyabetik ayak,
pnömoni, endokardit, pelvik inflamatuar hastalık, piyelonetrit, gonore, akut
bakteriyel otit gibi.”

Talimatta madde 16.8’de interferonların kullanımına
aşağıdaki şekilde değinilmektedir:

“Hepatit tedavisinde
interferonların reçete ve raporlarının bir tıp fakültesi veya eğitim ve
araştırma hastanesinin gastroenteroloji ve/veya infeksiyon hastalıkları
bölümlerince, Devlet hastanelerinde ise gastroenteroloji ve enfeksiyon
hastalıkları uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporunda yer alması şartıyla, iç
hastalıkları ve/veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçetelendirilmesi
mümkündür”.

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu konuyla ilgili  politikaların belirlenmesi amacıyla
çalışmalarını devam ettirmekte olup, bilgilendirici bölge  toplantıları yapılacaktır.

Durumu bilgilerinize saygılarımla
sunarım.

Prof Dr Recep ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Not: KLİMİK Derneği konunun kamuoyuna duyurulması ve
bilimsel yönden tartışılması amacıyla 24 Şubat 2003’de Ankara’da,  Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın
katılacağı “Doğru Antibiyotik Kullanımı” adlı bir toplantı düzenleyecektir.