Şifremi Unuttum

Kayıp Milyonları Birlikte Bulalım, Hepatitlerden Kurtulalım

KLİMİK DERNEĞİ VİRAL HEPATİT ÇALIŞMA GRUBU

2018 Dünya Hepatit Günü Basın Bildirisi

Kayıp Milyonları Birlikte Bulalım, Hepatitlerden Kurtulalım

Dünyada viral hepatiti olan 325 milyon insandan, 300 milyonu hepatit B ve hepatit C olduğunu bilmeden yaşıyor. Ülkemizde çoğu henüz tanı almamış 3.5 milyon hepatit B hastası, 400 bin hepatit C hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu hastaların tanısına yönelik büyük çabalar harcamazsak, infeksiyon oranlarımız yüksek, tedavi olan hasta sayımız düşük ve viral hepatitleri 2030’da yok etme hedefimize ulaşmamız hayal olacaktır.

Viral hepatitler karaciğer kanserinin en önemli nedenidir. Karaciğer nakli olan hastalarımızın %61’inde nakil nedeni hepatit B veya hepatit C’dir. Her yıl dünyada 1.34 milyon kişi viral hepatite bağlı nedenlerle ölmektedir. Oysaki viral hepatit yapan etkenler, artık ayrıntılı olarak tanımlanmış olan tanı testleri ile kolaylıkla saptanabilmektedir. Böylelikle viral hepatit olguları kolayca ve güvenilir bir şekilde tanınabilmekte, izlemleri de güncel öneriler doğrultusunda yapılabilmektedir. Ayrıca hepatit A ve hepatit B aşı ile korunulabilen hastalıklardır. Hepatit C ise günümüzde kullanılan ilaçlarla güvenle ve %100’e yakın bir başarı ile tedavi edilebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılında 194 ülkenin katılımıyla 2016-2021 yılları arasında uygulanacak olan, viral hepatitlere ilişkin stratejiyi ‘Global Health Sector Strategy’ adı ile duyurmuş ve halk sağlığını tehdit eden viral hepatitlerin 2030 yılına kadar eliminasyonunu hedeflemiştir. Bu kapsamda viral hepatitlere bağlı ölümlerin %65, yeni olgu sayısının ise %90 azaltılması amaçlanmaktadır. DSÖ viral hepatit etkenlerinden HBV ve HCV’nin kronik hepatite yol açması nedeniyle son derece önemli olduğunu ve hepatitlere bağlı tüm ölümlerin %96’sının bu iki etkenle oluştuğunu vurgulamıştır. 2030 yılı hedefleri arasında 2016 yılında 6-10 milyon olan kronik hepatit olgu sayısını 1 milyonun altına indirmek ve kronik viral hepatite bağlı yıllık ölüm sayısını 1.4 milyondan 0.5 milyona düşürmek olduğunu da bildirmiştir.

Dünya genelinde ne yazık ki 300 milyona yakın HBV veya HCV infeksiyonlu kişi, bu viral hepatit etkenleriyle birlikte yaşadıklarının farkında değildirler. Bu nedenle bu yıl Dünya Hepatit Günü’nün teması ‘KAYIP MİLYONLARIN BULUNMASI’ olarak belirlenmiştir. Tanı oranlarında eğer dünya genelinde kitlesel bir artış sağlanamazsa tedavi oranlarının düşeceği, infeksiyon oranlarının yükseleceği ve 2030 yılına dek dünya genelinde hepatitleri yok etme fırsatının kaybedileceği düşünülmektedir. Bu nedenle tanı önündeki engelleri aşmak için 28 Temmuz Dünya hepatit gününde beyaz bir sayfa açılması planlanmakta ve üç yıllık bir farkındalık projesi oluşturulması önerilmektedir. Bu proje kapsamında viral hepatitler konusunda toplumun eğitimine daha fazla yer verilmesi, ulusal taramaların artırılması ve toplumun bu taramalara katılmasının sağlanması planlanmaktadır.

Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) olarak 28 Temmuz 2018 Dünya hepatit gününde, viral hepatitlere karşı bilincin artırılması, bireysel ve toplumsal düzeyde tanı testlerinin yapılması ve hastaların tedaviye yönlendirilmesi için Dünya Hepatit İttifakı tarafından başlatılan ‘KAYIP MİLYONLARI BULUN’ kampanyasını destekliyoruz.

‘Kayıp Milyonları Bulmak’ için riskli gruplarda hepatit taramaları yapmalıyız. Hepatit C için risk oluşturan gruplar:

 • HCV’nin taranmaya başlanmasından önce (1996) kan ve kan ürünleri almış ya da organ nakli yapılmış kişiler
 • Halen ya da eskiden damar içi madde ve intranazal kokain bağımlısı olanlar
 • HCV-pozitif kanla temas eden sağlık çalışanları
 • HIV-pozitif olanlar
 • Karaciğer testlerinde açıklanamayan anormallikleri (ya da karaciğer hastalığı) olanlar
 • HCV-pozitif anneden doğan çocuklar
 • Uzun süredir hemodiyalize girenler
 • HCV-pozitif kişilerin şu andaki cinsel partnerleri

Hepatit B için risk grupları;

 • HBsAg-pozitif kişilerle aynı evde yaşayanlar ve cinsel partnerleri
 • Yüksek veya orta düzey HBV prevalansı olan bölgede doğanlar
 • Anne ve babası yüksek HBV endemisi olan bölgede doğmuş olan ve bebeklikte aşılanmamış kişiler
 • HBsAg pozitif kişilerle aynı evde yaşayanlar ve cinsel partnerleri
 • Damar içi ilaç kullananlar
 • Birden fazla cinsel partneri olan veya cinsel yolla bulaşan bir hastalık öyküsü olanlar
 • Cezaevinde kalan tutuklular
 • ALT ve AST düzeyleri kronik olarak yüksek kişiler
 • HCV ya da HIV ile infekte kişiler
 • Hemodiyaliz hastaları

DSÖ’nün 2030 yılına kadar hepatitleri yok etme stratejisini, 2016 yılında 194 ülke benimsemiş olsa da şu ana kadar çok az ülke bu hedefe ulaşmak için gerekli ulusal düzenlemeleri yapmıştır. Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu, iki yüz elliyi aşan hekim üyesiyle kurulduğu günden itibaren yeni olgu sayısının azaltılması, özellikle hepatit B ve C infeksiyonu olan hastaların tanı almasının sağlanması, bu hastaların tedaviye ulaşabilmesi konularında aktif çalışmalarını sürdürmektedir. Dünya Hepatit İttifakı hedeflerine ulaşılması için KLİMİK çatısı altında çalışmalarını giderek artan bir ivme yürüten VHÇG olarak, 2018 Dünya hepatit gününde, konu ile ilgili tüm kişi ve organizasyonları; en önemlisi de sağlık otoritelerini ‘KAYIP MİLYONLARI BUL’ ve ‘HEPATİTLERİ YOK ET’ temaları altında birleşmek için harekete geçmeye davet ediyoruz.

Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu