Şifremi Unuttum

28 Temmuz 2017 Dünya Hepatit Günü!

2017 DÜNYA HEPATİT GÜNÜ

KLİMİK DERNEĞİ VİRAL HEPATİT ÇALIŞMA GRUBU (VHÇG)

BASIN AÇIKLAMASI

Günümüzde viral hepatitler halk sağlığı açısından halen önemini korumaktadır. Viral hepatitler virusların neden olduğu karaciğer inflamasyonudur. Dünyada 325 milyon insan bu hastalıkla yaşamakta ve her yıl 1.34 milyon insan bu hastalıktan ölmektedir. Viral hepatitlere sebep olan farklı virus tipleri (A, B, C, D, E) bulunmaktadır.

Hepatit B, hepatit C ve hepatit D virusları uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açtıkları için ayrı bir öneme sahiptirler. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ülkemiz HBV infeksiyonu açısından orta endemiste bölgesinde yer alırken HCV açısından düşük endemisite bölgesindedir. Ülkemizde HBsAg seropozitiflik oranı %2-7 arasında iken anti-HCV seropozitiflik oranı %1 civarındadır. Karaciğer nakli olan hastalarımızın %61’inde nakil nedeni hepatit B veya hepatit C’dir. Viral hepatitlerin 2030 yılına kadar eliminasyonu global bir projedir. Ülkemizde bu konuda ciddi adımlar atılmıştır. 1998 yılından itibaren tüm yeni doğanlara ve risk grubunda bulunanlara Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz hepatit B aşısı yapılmaktadır. Bu aşılama programıyla 2000 yılında %12’lerde olan yeni infekte olgu sayısı 2012 yılında %5’lere gerilemiştir. Ancak yine de ülkemizde 3.5 milyon hepatit B hastası, 750 bin hepatit C hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Hepatit D virusu sadece hepatit B virusu infeksiyonu olan kişilerde hepatite yol açar. HBV ile infekte hastaların %2.8’inde anti-HDV pozitifliği bulunmaktadır. Hepatit B virusundan korunma hepatit D virusundan da korunmak anlamına gelir.

Hepatit A virusu (HAV) dünyada en sık görülen akut viral hepatit etkenidir. Ülkemiz HAV infeksiyonu epidemiyolojisi açısından orta endemisite bölgesinde yer almaktadır. Hepatit A kontamine su ve besinlerle salgınlara yol açabilen, çocukluk çağında hafif belirtilerle geçirilebilirken ileri yaşlarda geçirilmesi durumunda daha ağır seyreden ve şiddetli karaciğer hastalığıyla ölümlere yol açabilen bir virustur. Hepatit A infeksiyonundan da aşı ile korunmak mümkündür ve hepatit A aşısı 2012 yılından itibaren ülkemizde çocukluk aşıları kapsamına alınmıştır.

Hepatit E virusu fekal-oral (dışkıyla temas) yoluyla bulaşır, vahşi ve evcil hayvanlarda bulunur ve akut infeksiyona neden olur. Erişkinlerde çocuklardan daha sık görülür, hamilelerde daha ağır seyreder. Bağışıklığı baskılanmış hastalardaysa kronik hepatit tablosu yapması açısından önem taşımaktadır.

2016 yılı Mayıs ayında toplanan 69. Dünya Sağlık Meclisi’nde alınan en önemli kararlardan biri de viral hepatitler konusunda belirlenen stratejilerdir. Bu stratejiler; 2020 yılına kadar hepatit B ve C’de yeni olgu sayılarında %30 ve bu hastalıklara bağlı ölümlerde %10 azalmayı kapsamaktadır. Anahtar yaklaşım hepatit A, B ve E’ye karşı aşılama programlarının genişletilmesi; hepatit B’de anneden çocuğa geçişin engellenmesine odaklanılması; injeksiyon, kan ve cerrahi uygulamaların güvenli olmasını sağlamak; ve hepatit B ve C tedavisine ulaşımın artırılmasını sağlamayı içermektedir. Daha kısa süreli, daha etkin ve yan etkileri tolere edilebilir yeni oral tedavi seçeneklerinin önümüzdeki yıllarda HCV infeksiyonunun seyrinde önem­li değişikliklere yol açması beklenmektedir. Doğrudan etkili antiviral (DEA) ilaç tedavileriyle yüksek kalıcı virolojik yanıt oranları elde edilebilmekte ve HCV infeksiyonu nere­deyse tüm hastalarda tedavi edilebilmektedir. Yapılmış olan yeni çalışmalar göstermiştir ki, HCV infeksiyonu, tanısı teda­visi ve yeni bulaşmaların engellenmesine yönelik stratejiler sayesinde, önümüzdeki 15-20 yıl içinde elimine edilebilecek­tir.

2016 yılı Dünya Hepatit Günü’nde Dünya Sağlık Teşkilatı, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Viral Hepatitleri Eliminasyon Koalisyonu ve Avrupa Karaciğer Hastaları Birliğinin desteğiyle Dünya Hepatit İttifakı tarafından 2030 yılında viral hepatitlerin eliminasyonunu hedefleyen ‘NOhep’ kampanyası başlatılmıştır.

Bu yıl Dünya Hepatit Günü’nün teması ‘HEPATİTLERİ YOK ET’ dir. Bu tema kapsamında özellikle düşük ve orta sosyoekonomik düzeyde olan ülkelerdeki olguların tanı ve tedavi olanaklarına erişmesi ana hedef olarak olarak oluşturulmuştur. Bu hedef doğrultusunda 2030’da HBV ve HCV ile infekte olguların %90’ına tanı konması ve %80’inin tedaviye ulaşmasının sağlanması planlanmıştır. Bu hedefe ulaşmak için toplumda büyük farkındalık yaratılması, artmış tanı olanaklarının ülkenin her bölgesinde kullanıma koyulması, düzenli aşılama programlarının devam etmesi ve hatta artırılması, güvenli kan ürünleri ve injeksiyon kullanımı gibi anahtar girişimlerin ülke genelinde uygulamaya konulması gerekmektedir. Viral hepatitleri vurgulayan her aktivite onun eliminasyonu için bir adımdır.

Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) iki yüzü aşan hekim üyesiyle kurulduğu günden itibaren yeni olgu sayısının azaltılması, hepatit B ve C gibi kronikleşen hastalıklarda hastaların tedavisinin sağlanması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Klimik Derneği VHÇG olarak; Dünya Hepatit İttifakı NOHEP kampanyası hedeflerine ve 69. Dünya Sağlık Meclisi’nde viral hepatitler konusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için; ülkemizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılacak olan çalışmalara önderlik etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. VHÇG viral hepatitler konusunda toplumun bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir.

Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu

 

İlgili Haberler:

Haberi için [Tıklayınız]

 

Haberi için [Tıklayınız]

 

Haberi için [Tıklayınız]

 

https://www.haberler.com/prof-dr-bilgehan-aygen-turkiye-de-3-5-milyon-9875854-haberi/

http://www.sonhaberler.com/saglik/hepatit-c-15-20-yil-icinde-yok-edilebilecek-h363310.html

http://www.ajanshaber.com/hepatit-c-15-20-yil-icinde-yok-edilebilecek-haberi/409150