Şifremi Unuttum

Antibiyotik Kilit Tedavisinde Daptomisin ve Tigesiklin Bir Seçenek Olabilir

 Antibiyotik Kilit Tedavisinde Daptomisin ve Tigesiklin Bir Seçenek Olabilir

Antibiyotik Kilit Tedavisinde Daptomisin ve Tigesiklin Bir Seçenek Olabilir


Klimik Dergisi 2016; 29(1): 25-8.

Klimik Dergisi’nin Nisan 2016 sayısında yayımlanan bir araştırmada, kateterin çekilemediği durumlarda in vivo kullanılabilecek en uygun antibiyotik kilit solüsyonunu ortaya koymak amacıyla, kateter parçaları, antibiyotik solüsyonlarına günde dört saat beş gün üst üste maruz bırakılmış. Güler ve arkadaşlarının bu çalışmasında metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) tarafından silikon kateter parçalarında oluşturulmuş biyofilm üzerine heparinle kombine edilen daptomisin, linezolid ve tigesiklin gibi yeni antibiyotiklerin ve vankomisin ve teikoplanin gibi glikopeptidlerin  in vitro etkinlikleri araştırılmış. Daptomisin ve tigesiklinle üçüncü gündeki bakteri koloni sayısında azalma, istatistiksel olarak daha anlamlı bulunmuş. Çalışmada, 24 saat antibiyotik solüsyonlarında bekletilen kateter parçalarında bakteri koloni sayısında en fazla azalma daptomisinle olmakla birlikte, tigesiklin ve daptomisin arasında anlamlı bir fark görülmemiş. Elde edilen bulgular, daptomisin ve tigesiklinin, MRSA kaynaklı santral kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik kilit solüsyonu olarak kullanılabilecek umut veren ajanlar olduğunu ortaya koyuyor.  Elbette bu in vitro verilerin klinik olarak doğrulanması da gerekiyor.

Makale İçin [Tıklayınız]

Farklı Antibiyotik-Heparin Kateter Kilit Solüsyonlarının Biyofilm İçindeki Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarına In Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması

DOI: 10.5152/kd.2016.06