Şifremi Unuttum

Tıpta Uzmanlık Yönetmelik Taslağı Hakkında KLİMİK Derneği’nin Görüşleri


14 mart 2003
8-384Sağlık Bakanlığına;KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu , İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren Tıp Fakültesi Anabilim Dalları , Sağlık Bakanlığı ve SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şeflikleriyle birlikte, KLİMİK Derneği Eğitim ve Yeterlilik Kurulu’nun görüşlerini alarak değerlendirmiş, bildirilen görüşler çerçevesinde Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği Tasarı Taslağı hakkında aşağıdaki görüşleri makamınıza sunmaya karar vermiştir.


Konuyla ilgili olarak uzun yıllardır bu uzmanlık alanının eğitimini veren kurumların ve bu kurumlarda çalışan saygın bilim adamlarının görüşlerini yansıtan KLİMİK Derneği görüşünün Yönetmelik Taslağına son şekli verilirken dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.Saygılarımla
Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Genel Sekreter
Eki: Yönetmelik Taslağı Hakkında KLİMİK Derneği’nin görüşleri(3 sayfa)


14 Mart 2003
Sayı: 8-385
Türk Tabipler Birliği Uzmalık Dernekleri Koordinasyon Kurulu BaşkanlığınaTıpta uzmanlık yönetmeliği taslağı hakkında derneğimizden görüş istemiştiniz. KLİMİK Derneği’nin ön görüşü olayın ivedi olması nedeniyle 20 Ocak 2003 tarih ve 8-345 sayılı yazımızla tarafınıza gönderilmişti.


Dernek Yönetim Kurulu olarak uzmanlık veren kurumlarımız ve KLİMİK Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Yeterlilik Kurulu’ndan konu hakkında görüşlerini istedik. Gelen görüşler çerçevesinde oluşturulan dernek görüşümüz ekte sunulmuştur.


Konuyla ilgili olarak uzun yıllardır bu uzmanlık alanının eğitimini veren kurumların ve bu kurumlarda çalışan saygın bilim adamlarının görüşlerini yansıtan KLİMİK Derneği görüşünün Yönetmelik Taslağı ve Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu Raporuna son şekli verilirken dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.Saygılarımla
Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Genel Sekreter
Eki: Yönetmelik Taslağı Hakkında KLİMİK Derneği’nin görüşleri(3 sayfa)


Yönetmelik Taslağında KLİMİK Derneği tarafında değişiklik talep edilen kısımlar


İKİNCİ BÖLÜM


Tıpta Uzmanlık Kurulu ve KomisyonlarıMadde 5, Madde 8 ve Madde 11’de oluşumları tanımlanan sırasıyla, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu ve Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonları aşağıdaki esaslara göre yapılandırılmalıdır:


  Adı geçen kurul ve komisyon üyeleri, üçer yıllık süre ile, en çok iki dönem seçilebilir.


 Kurul ve komisyon üyeleri, üyesi oldukları kurul ve komisyonların fonksiyonel devamlılığı ve objektiviteyi sağlamak üzere, her dönem üye sayısının yarısından bir azı oranında değişmelidir.


 Kurul ve komisyon üyesi şef ve profesörler, en az Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Madde 28 ve Yönetmelik Tasarı Taslağı Madde 66’da belirtilen bilimsel niteliklere haiz eğitim sorumlularından seçilmelidir.


 Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu üyeleri,


  “Farklı tıp disiplinlerinden (Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri; Klinik Diş Hekimliği Bilimleri, Temel Diş Hekimliği Bilimleri) eşit oranlarda”,


  “Aynı branştan (ana daldan) en fazla iki üye” bulunması esasları gözetilerek seçilmelidir.Eğitim Yetkisinin Verilmesi ve Kaldırılması


Madde 6: Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma şekli.


  Uzmanların veya kurumların Eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin toplantılarda katılanların “en az dörtte üç” çoğunluğu ile karar alınması gereklidir.Madde 7: Tıpta uzmanlık kurulu görevleri arasında (b ve c bendi) “Uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarının uzmanların eğitim yetkisini kaldırmasına ilişkin kararlarını görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul veya reddetmek, uzmanlık ana dallarının rotasyonları hakkında uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarının kararlarını görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul veya reddetmek” denmektedir. İlgili kararın verileceği uzmanlık alanı için kurula ilgili daldan üç uzmanın oy hakkı olmak üzere katılımının sağlanması ve böylece bir uzmanlık alanı hakkında uzman olmayan bir kurulun karar vermesi önlenir.Madde 10 ve 13: Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu ve Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonları görevleri.


 Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu, Eğitim Yetkisinin Kaldırılması konusunda, Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonlarının belirlediği, Eğitim Kurumlarının Asgari Standartları ve Niteliklerini esas alarak görevini icra etmelidir.Madde 10 ve 14:


  Eğitim Yetkisinin Kaldırılması kararlarına itiraz hakkı tanınmalı ve esasları belirlenmelidir.Madde 11, 12 ve 13’te tanımlanıp çalışma şekli ve görevleri sıralanan Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonları, bütün görevlerinin icrasında, adlarını aldıkları ana dallarla ilgili Uzmanlık Derneklerinden görüş alarak yakın işbirliği içinde olmalıdır.


Eğitim ve Müfredat Komisyonuna atanacak kişiler, ilgili ana dalın uzmanı olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Eğitim Kurumlarının Asgari Standartları ve NitelikleriMadde-16)Birimlerde Yatak SayısıDört ana branşta dışında diğer dallarda en az 20 yatak istenmektedir.


İnfeksiyon kliniklerinde tek odalı yatak ihtiyacının fazla olması nedeniyle her kurumda 20 yatağın sağlanması mümkün olmayabilir. Tek yataklı oda gereksinimi olan diğer klinikleri de dikkate alarak asgari yatak sayısının yeniden gözden geçirilmesi uygundur.


İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanının hizmet sahası sadece İnfeksiyon Hastalıkları kliniğinde hasta takibi ile sınırlı değildir. İnfeksiyon hastalıkları ağırlıklı olarak bir konsültasyon branşıdır ve uzmanlık öğrencileri başta yoğun bakımlar olmak üzere hastanenin hemen her biriminde konsültasyon hizmeti vererek eğitimleri boyunca çok sayıda hasta görüp izlemektedir. Bu nedenle İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde yatak sayısının en az 15 olması yeterlidir.


Ayrıca uğraş alanı gereği infeksiyon hastalıkları kliniklerinde eğitim, araştırma için; ayrıca, acil başvuran , klinikte yatan ve konsülte edilen hastalara hizmet veren bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarını birimlerinde kurabilecekleri hükmüne yönetmelikte yer verilmelidir.
Madde 21: Kurumların Asgari Araç- Gereç StandardıBu maddenin ikinci satırında birim kelimesi yer almamalıdır. Çünkü ; bulundurulması gereken araç- gereç, cihaz ve malzemeler tüm birimler için değil, kurumlar için uygundur. Merkezi havalandırma sisteminin tüm kurumlarda sağlanması olası görülmemektedir.Madde 26: Enfeksiyon Komitesi


 Komitenin adı “Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi” olarak değiştirilmelidir.


 Komitenin başkanı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmalı ve Tıp Fakültelerinde infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı başkanları, Eğitim Hastanelerinde klinik şefleri bu amaçla görevlendirilmelidir.


Komitede ayrıca bir başka Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Tıbbi


Mikrobiyoloji Uzmanı, İç hastalıkları , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , Genel Cerrahi veya diğer cerrahi bölümlerden birer uzman, (varsa hastane eczacısı, farmakolog, halk sağlığı uzmanı) ve hastane infeksiyon kontrol hemşiresi sorumlusundan oluşur.


Komitenin aktif ve etkin şekilde çalışması için komitede Hastane Yöneticisi de bulunmalıdır.


  Komite bünyesinde görevlendirilmek üzere yeterli sayıda (200 yatağa 1 hemşire olacak şekilde) İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi bulunmalıdır.


  Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi gereken kurumlarda Antibiyotik Kullanımını Kontrol Alt Komitesi ile Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kontrol Alt Komitesi kurar.Madde 27: Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin görevleri


  Hastane enfeksiyonlarının saptamak ve ilgili sorunları belirlemek,


  Bu sorunların çözümlerine yönelik Hastane Enfeksiyonlarını Kontrol Politikaları geliştirmek,


  Konu ile ilgili personel eğitimini planlamak ve yürütmek,


  Bu politikaların işlerliğini sağlamak üzere hastane yönetimiyle işbirliği yapmak.“Antibiyotik Kullanımını Kontrol Alt Komitesi”:


  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde Uzman olan 1’er kişi ve Başeczacı’dan oluşur. Varsa farmakolog da yer almalıdır.


 Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin raporları ve hastane enfeksiyon verileri ve periyodik antibiyotik direnç oranları doğrultusunda formüler oluşturup hastanede antibiyotik kullanım politikalarını belirler.“Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kontrol Alt Komitesi”:


  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Ameliyathanelerden sorumlu Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde Uzman olan 1’er kişi ve bir Hemşireden oluşur.


  Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin raporları ve hastane enfeksiyon verileri doğrultusunda Hastanede dezenfeksiyon ve sterilizasyon politikalarını belirler.Madde 28: “Etik Komiteler”


  Bahsedilen etik komiteler sadece insan üzerinde yapılan ilaç ve ilaç dışı araştırmaların uygunluğunu


araştırabilir. Invitro araştırmaların kapsam dışı olduğu belirtilmelidir.


 Bu bölümün son cümlesinde belirtildiği şekilde mesleki ve sosyal etik konuları bu komitelerin görevi olmamalıdır.BEŞİNCİ BÖLÜMMadde 37 ve 48-Eğitim Hastanelerinde en az üç yıllık uzman olan başasistanlar da eğitim sorumluları arasında, en azından yardımcı eğitim sorumluları arasında tanımlanmalıdır.
Eğitim Hastanelerinde Eğitim Planlama Koordinasyon Kurul’unun seçiminde , klinik şef ve şef yardımcıları yanında en az üç yıllık uzman olan başasistanlar da oy kullanabilmelidir.


Madde 41-47- Şef ve şef yardımcılığı kadroları sınırlı olduğundan , bir kadroya çok fazla başvuru olup seçim yapılması gerektiğinden seçim kriterleri nesnel ölçütlere dayanan sınavlar olmalıdır. Yazılı ÖSYM tarafından yapılan sınav ikinci aşama olmalıdır.


Değerlendirmenin üçüncü aşaması jüri sınavına girebilmek ve jüride yer alabilmek için en az tüzükteki sınav jürisinde yer alabilme koşulları (= yabancı indekslere giren üç yayın) sağlanmalı, yayın kriterleri nesnel koşullara dayanmalıdır. Ayrıca her eğitici adayı kendi anabilim dalının eğitim ve müfredat komisyonlarının belirlediği ek özellikleri de taşımalıdır. Puanlama sisteminin ölçütleri belirlenmelidir. Jürilerde yer alanlar ilgili anabilim dalının eğiticilerinden olmalıdır.


SEKİZİNCİ BÖLÜM


Asistanların Uzmanlık SınavlarıMadde 66: Uzmanlık Sınavı Jürileri


  Fakülte asistanlarından uzmanlık sınavına gireceklerin jürilerinin, “en az 2’si eğitim gördüğü birimden” olmak üzere 3’ü eğitim sorumlusu olan fakülte öğretim üyelerinden, 2’si eğitim hastaneleri şeflerinden;


  Eğitim hastaneleri asistanlarından uzmanlık sınavına gireceklerin jürileri ise, “en az 2’si eğitim gördüğü birimden” olmak üzere 3’ü eğitim hastaneleri eğitim sorumlularından, 2’si fakülte eğitim sorumlusu olan öğretim üyelerinden oluşur.


  Birimlerde olması gereken en az asistan sayıları Eğitim ve Müfredat Komisyonları tarafından belirlenmelidir. Her birim kendi ek sayısını kendi akademik kurulları veya üniversite dışı eğitim hastanelerinde EPKK aracılığıyla belirlemelidir. Sağlık Bakanlığı ülkenin uzman gereksinimini belirli aralarla yayınlamalı, komisyon ve kurullarda bu gereksinim gözönüne alınmalıdır.KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu