Skip links
Explore
Drag

Bildiri Özetleri

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 07 Şubat 2022

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği XXII. KLİMİK Kongresi’ne bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan Online Bildiri Modülü Abstract Module aracılığı ile gönderilebilir. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. Online başvuru formunun doldurulması süresince araştırmacı otomatik olarak, aşama aşama yönlendirilecektir. Güvenlik sebebi ile doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak saklanmalıdır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği XXI. KLİMİK Kongresi’nde bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

Bildiri Değerlendirme Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi, Sözlü (Araştırma) veya Sözlü (Olgu) veya Poster (Araştırma) veya Poster(Olgu) belirtilmelidir

Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir:

 • Antibiyotik Duyarlılık Çalışmaları
 • Antibiyotik Kullanımı
 • Epidemiyoloji
 • Fungal İnfeksiyonlar
 • Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonları
 • Gebelik ve İnfeksiyon
 • Genitoüriner Sistem İnfeksiyonları
 • Hepatitler
 • İnfeksiyon İmmünolojisi
 • İnfeksiyon Patogenezi
 • Kan Dolaşımı İnfeksiyonları
 • Kemik Eklem ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları
 • Mikrobiyolojik Tanı
 • Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları
 • Özel Konak İnfeksiyonları
 • Paraziter İnfeksiyonlar
 • Retiküloendotelyal Sistem İnfeksiyonları
 • Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlar
 • Solunum Yolu İnfeksiyonları
 • Tüberküloz
 • Diğer

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

Bildiri özeti boşluklar dahil 3000 harfi geçmemelidir.

Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre ayrılmalı ve özet içerisinde bu başlıklar satırbaşlarına BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.
Sözlü(Araştırma) ve Poster(Araştırma) Bildirileri :

 • GİRİŞ ve AMAÇ
 • YÖNTEM
 • BULGULAR
 • TARTIŞMA ve SONUÇ

Sözlü(Olgu) ve Poster(Olgu) Bildirileri :

 • AMAÇ
 • OLGU
 • SONUÇ

Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (olgu sunumları hariç) çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeler internet üzerinden, araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Gönderilmiş bildiri özetleri, aşağıda ana başlıkları verilmiş ölçütlere göre değerlendirilecektir:

AMAÇ (açık bir amaç belirlenmesi): Çalışmanın açık bir hipotezi, araştırma sorusu veya amacının olup olmaması

YÖNTEM (geçerli yöntemlerin kullanımı): Çalışmanın yönteminin belirtilmesi; belirtilen yöntemin, bu tip araştırmalar için geçerli bir yöntem olup olmadığı; araştırmanın eksiksiz ve sistematik olarak yapılıp yapılmadığı, uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığı.

ÖNEMİ (bilimsel katkı sağlaması): Çalışma sonuçlarının, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında var olan bir bilgi boşluğuna yanıt vermek, bir hastalığın gelişme sürecini anlamak, hastalığın tanı veya tedavisinde ilerlemelere yol açmak bakımından önemli olup olmadığı

SUNUMU (açık, doğru ve uygun ifade edilmesi): Başlığın ve özetin açık bir dille, özet yazım ve imla kurallarına uygun olarak, mantıklı ve çarpıcı bir biçimde yazılıp yazılmadığı

Kabul – Ret Yanıtları

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Kabul veya ret yanıtları 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.

Kabul Edilen Bildiriler İçin Sunum Detayları Sözel Sunumlar

Sözel sunumlar kongreye gönderilen bildiriler arasından Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilecektir. Sözel sunumlar kongrenin ikinci ve üçüncü günlerinde programda belirtilen saatlerde toplam altı oturum olarak gerçekleştirilecektir. Her konuşmacı için ayrılan süre sunum için 8 dakika ve tartışma için 2 dakika olmak üzere 10 dakikadır.7