BİLDİRİ ÖZETLERİ

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH : 10 ŞUBAT 2015


XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında (www.klimik.org.tr/klimik2015) bulunan Online Bildiri Modülü  AbstractAgent aracılığı ile gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. Online başvuru formunun doldurulması süresince araştırmacı otomatik olarak, aşama aşama yönlendirilecektir. Güvenlik sebebi ile doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak saklanmalıdır. XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

Bildiri Değerlendirme Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi, Sözlü (Araştırma) veya Sözlü (Olgu) veya Poster (Araştırma) veya Poster(Olgu) belirtilmelidir.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir:
  1. Antibiyotik Duyarlılık Çalışmaları
  2. Antibiyotik Kullanımı
  3. Epidemiyoloji
  4. Fungal İnfeksiyonlar
  5. Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonları
  6. Gebelik ve İnfeksiyon
  7. Genitoüriner Sistem İnfeksiyonları
  8. Hepatitler
  9. İnfeksiyon İmmünolojisi
  10. İnfeksiyon Patogenezi
  11. Kan Dolaşımı İnfeksiyonları
  12. Kemik Eklem ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları
  13. Mikrobiyolojik Tanı
  14. Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları
  15. Özel Konak İnfeksiyonları
  16. Paraziter İnfeksiyonlar
  17. Retiküloendotelyal Sistem İnfeksiyonları
  18. Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlar
  19. Solunum Yolu İnfeksiyonları
  20. Tüberküloz
  21. Diğer
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri özeti boşluklar dahil 2500 harfi geçmemelidir.
 • Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre ayrılmalı ve özet içerisinde bu başlıklar satırbaşlarına BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.
  Sözlü(Araştırma) ve Poster(Araştırma) Bildirileri :
  • GİRİŞ ve AMAÇ
  • YÖNTEM
  • BULGULAR
  • TARTIŞMA ve SONUÇ
  Sözlü(Olgu) ve Poster(Olgu) Bildirileri :
  • AMAÇ
  • OLGU
  • SONUÇ
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (olgu sunumları hariç) çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin Değerlendirmesi

Değerlendirmeler internet üzerinden, araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Gönderilmiş bildiri özetleri, aşağıda ana başlıkları verilmiş ölçütlere göre değerlendirilecektir:

 1. AMAÇ (açık bir amaç belirlenmesi):  Çalışmanın açık bir hipotezi, araştırma sorusu veya amacının olup olmaması
 2. YÖNTEM (geçerli yöntemlerin kullanımı): Çalışmanın yönteminin belirtilmesi; belirtilen yöntemin, bu tip araştırmalar için geçerli bir yöntem olup olmadığı; araştırmanın eksiksiz ve sistematik olarak yapılıp yapılmadığı, uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığı.
 3. SONUÇLAR (verilerin uygun şekilde analizi): Verilerin uygun şekilde toplanıp toplanmadığı, elde edilen verilerden doğru sonuçların çıkarılıp çıkarılmadığı; sonuçların araştırma hipotezini/sorusunu yanıtlayıp yanıtlamadığı; yanlılık olup olmadığı.
 4. ÖNEMİ (bilimsel katkı sağlaması): Çalışma sonuçlarının, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında var olan bir bilgi boşluğuna yanıt vermek, bir hastalığın gelişme sürecini anlamak, hastalığın tanı veya tedavisinde ilerlemelere yol açmak bakımından önemli olup olmadığı
 5. SUNUMU (açık, doğru ve uygun ifade edilmesi):  Başlığın ve özetin açık bir dille, özet yazım ve imla kurallarına uygun olarak,  mantıklı  ve çarpıcı bir biçimde yazılıp yazılmadığı

Kabul – Red Yanıtları

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Kabul veya red yanıtları 15 Şubat 2015 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.

Kabul Edilen Bildiriler İçin Sunum Detayları

Sözel Sunumlar

Sözel sunumlar kongreye gönderilen bildiriler arasından Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilecektir. Sözel sunumlar kongrenin ikinci ve dördüncü günlerinde programda belirtilen saatlerde toplam altı oturum olarak gerçekleştirilecektir. Her konuşmacı için ayrılan süre sunum için 8 dakika ve tartışma için 2 dakika olmak üzere 10 dakikadır.

Poster Sunumları

Poster sunumları Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde özel olarak ayrılmış bir alanda sergilenecektir. Kongrenin ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde programda belirtilen saatlerde Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilmiş posterlerin başında oturum yöneticilerinin başkanlığında “Poster Tartışması” yapılacaktır. Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve yazı büyüklüğü en az bir metre uzaklıktan okunabilecek biçimde hazırlanmalıdır. Poster sahiplerinin posterlerini programda belirtilen günde saat 08:00’da asmaları ve 20:00’da kaldırmaları gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra kaldırılmamış posterler Düzenleme Kurulu tarafından toplatılacaktır. Kabul edilip özeti basılmasına karşın asılmayan posterler olursa, Düzenleme Kurulu bu posterlerin sunulmamış sayılması için gerekli duyuru ve işlemleri yapmak zorunda kalacaktır.   

Kongre Bildiri Ödülleri

Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce sözel ve poster sunumu olarak kabul edilmiş bildiriler arasından seçilecek altı bildiriye aşağıdaki ödüller verilecektir. Olgu sunuları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödül almaya hak kazanmış bildiriyi birden fazla araştırmacı hazırlamışsa, araştırmacılar ödülü aralarında paylaşacaklardır. Ödül kazanan araştırmacılar, Kapanış Töreni’nde açıklanacak ve bu sırada ödülleri verilecektir.

  Birincilik Ödülü  İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü
Sözel Bildiri 2.500.-TL 2.000.-TL 1.500.-TL
Poster Bildirisi 2.000.-TL 1.500.-TL 1.000.-TL