Şifremi Unuttum

Çekirdek Müfredat

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ÇEKİRDEK  MÜFREDATI (TEMEL EĞİTİM HEDEFLERİ)

I) B İ L G İ    H E D E F L E R İ

A.İNFEKSİYON HASTALIKLARINA GENEL BAKIŞ

 1. İnfeksiyon hastalıklarında patogenez
 2. İnfeksiyon hastalıklarında epidemiyoloji
 3. İnfeksiyon hastalıklarının immünolojisi
 4. İnfeksiyon hastalıklarında genel belirtiler ve  başlıca klinik sendromlar

(Nedeni bilinmeyen ateş; lenfadenopati ile seyreden infeksiyon hastalıkları; ateş ve döküntülü hastalıklar)

 1. İnfeksiyon hastalıklarında tanı
 2. İnfeksiyon hastalıklarında tedavi,

Antimikrobiyal ilaçların kullanımı

Destek tedavisi

 1. İnfeksiyon hastalıklarında korunma ve kontrol
 2. Sistem infeksiyonları
 3. Cınsel yolla bulaşan hastalıklar
 4. Hepatitler
 5. HIV/ AIDS
 6. Özel konak infeksiyonları
 7. Hastane infeksiyonları
 8. Seyahat infeksiyonları
 9. Yoğun bakım infeksiyonları
 10. İş riski olarak infeksiyonlar

 

B. İNFEKSİYON ETKENLERİNE GENEL BAKIŞ

(VİRUSLAR, BAKTERİLER, FUNGUSLAR, PARAZİTLER)

(Sık karşılaşılanlar ve ülkemiz için önemli olanlar özellikle ele alınacaktır)

 

2) B E C E R İ   H E D E F L E R İ

i. İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANININ  MUTLAKA YAPMASI GEREKEN GİRİŞİMLER/BECERİLER

A.   UYGULAMA BECERİLERİ

1) LABORATUVAR BECERİLERİ

 1. Mikrobiyoloji laboratuvarında bulunan cihaz ve laboratuvar gereçlerinin kullanımı
 • Laboratuar biyogüvenliğinin sağlanması
 • Otoklavın çalıştırılmas
 • Pasteur fırınının çalıştırılması
 • Sterilizasyon kontrolü
 • Mikroskop kullanımı
 • Kankültür siatemlerinin yönetimi
 • Etüv, terazi, vorteks, rotator, santrifüj ved. kullanımı
 1. Mikrobiyolojik inceleme için hastalardan örnek alınması ve taşınması
 2. Azaltma yöntemi ile ve koloni sayımı amacıyla ekim yapılması
 3. Besiyeri hazırlama
 4. Mikrobiyolojide kullanılan boyların hazırlanması ve saklanması
 5. Direkt mikroskobik incelemeler
 • Preparat hazırlama, boyama ve preparatın değerlendirilmesi

 (Gram, Giemza, EZN, metilen mavisi vd.)

 • Boyasız incelemeler
 • KOAH ile ,inceleme
 • Çini mürekkebi
 • Laktofenol pamuk mavisi
 • Kalkoflor beyazı
 • Helmint yumurta ve erişkinlerini tanıma
 • Protoozoon kist ve trofozoitlerini tanıma
 1. Bakteriyolojik kültürlerin inkubasyonu, üremelerin değerlendirilmesi
 2. Kültürde üreyen mikroorganizmaların tanımlanması
 • Gram-pozitif koklar

(stafilokoklar, streptokoklar, enterokoklar)

 • Gram-negatif  koklar

(meningokok, gonokok, Moraxella spp vd)

 • Gram-negatif basiller

(Enterbacteriaceae, nonfermentatifler)

 • Vibrio spp.
 • Brucella spp
 • Anaerop bakteriler
 • Mikobakteriler
 • Candida spp.
 • Cryptococcus spp.
 • Aspergillus spp.
 1. Antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması ve direnç fenotiplerinin yorumlanması
 • Disk Difüzyon Yöntemi
 • E-test
 • Dilüsyon yöntemi
 • MIC, MBC, mutant önleyici konsantrasyon
 • Kısıtlı antibiyogram bildirimi
 1. Duyarlılık test sonuçlarına göre  famakokinetik ve farmakodinamik parametrelerin oluşturulması ve yorumlanması
 2. İmmünoloji-Seroloji
 • Direkt ve indirekt aglütinasyon testleri
 • Flokülasyon testleri
 • Nefelometrik/Turbidometrik  yöntemler
 • Enzim İmmunoassay (EIA)
 • Fluoresan antikor testleri
 • İmmün yetmezlik panelinin değerlendirilmesi
 1. Tam kan incelemesi
 2.  Tam idrar incelemesi
 3.  Periferik yayma, kalın damla yapılması ve değerlendirilmesi
 4. Eritrosit sedimantasyon hızının ölçülmesi ve yorumlanması
  1. CRP ve Prokalsitonin ölçülmesi ve yorumlanması

 

2) KLİNİK BECERİLER

1. Lomber ponksiyon
2. Kemik iliği aspirasyonu

B. ENTELLEKTÜEL BECERİLER

 

1. BİLGİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • İnfeksiyon acillerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi
 • Uygun laboratuvar testleri ve tanı araçlarını seçebilme
 • Ayırıcı tanı yaklaşımı (olgu, konsey, mortalite toplantıları)
 • Tedavinin gerekliliğinin değerlendirilmesi
 • Akılcı ilaç tedavisi uygulayabilme ve izleme

 

2. İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONSULTASYONLARI

3.KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI

 • İnfeksiyon hastalıklarını çevresi ile birlikte değerlendirme
 • Öncelikli sağlık sorunları ve risk gruplarını tanıyabilme
 • Bağışıklama

-Bağışıklama planlaması (bireysel, toplumsal)

-Temas öncesi bağışıklama

-Temas sonrası  bağışıklama

 • Salgınlarda, afetlerde ve biyoterörizmde acil eylem yönetimi
 • İnfeksiyon kontrol komitesi yönetimi
 • Antimikrobiyal kullanım politikaları geliştirme
 • Toplumda risk gruplarına uygun eğitim verebilme
 • Toplum sağlığını tehdit eden yeni ve yeniden önem kazanan infeksiyonlara yaklaşım

 

C. İLETİŞİM BECERİLERİ

 • İnfeksiyon konsültasyonları
 • Meslektaşları ile etkili iletişim kurabilme
 • Rotasyonlar

 

D.BİLGİYE ERİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ

 • Bilgi kaynaklarını uygun şekilde kullanıp yorumlayabilme
 • Makale yazabilme

 

E. ETİK

ii) İNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANININ GEREKLİ OLANAKLAR SAĞLANDIĞINDA YAPMASI GEREKEN GİRİŞİMLER/BECERİLER

A.UYGULAMA BECERİLERİ

 

 1. 1.  LABORATUVAR TESTLERİ
 2. 2.  KLİNİK BECERİLER
 • PCR
 • Tanı için nükleik asit temeline dayanan testlerin çalışılması
 • Salgın durumunda moleküler epidemiyolojik testlerin uygulanması ve yorumlanması
 • Otomatik sistemlerin yönetilmesi (antibiyotik duyarlılık testleri vd)
 • Biyopsi
 • Torasentez,
 • Parasentez
 • Ventilatör uygulaması

 

3) R O T A S Y O N   E Ğ İ T İ M İ

( Mevcut tüzüğe göre yürütülecektir )